Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-71/08-5/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu 21 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej przez Dystrybutorów premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej przez Dystrybutorów premii pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

B Spółka z o.o. wprowadza na rynek towary z portofilo grupy B, korzystając z sieci dystrybutorów. Na podstawie umów dystrybucyjnych Dystrybutorzy zobowiązali się do wprowadzania na rynek produktów, przy jednoczesnym świadczeniu usług, zmierzających do zwiększenia skuteczności sprzedaży produktów, w postaci

a.

- aktywnego oferowania i promowania produktów B przez wszystkie osoby zajmujące się sprzedażą,

b.

- wykonywania działań mających na celu zabezpieczenie obecności produktów B w odwiedzanych sklepach, poprzez ich aktywne oferowanie i promowanie, połączone z prezentacją tych produktów, zgodnie ze standardami merchandisingowymi B,

c.

- zamieszczanie materiałów reklamowych B, eksponowania towarów oraz ich oznaczeń wyróżniających produkty B w sposób ogólnie dostępny dla klientów,

d.

- udostępniania B wszelkich informacji dotyczących sprzedaży i promocji produktów B, a w szczególności informacji dotyczących stanów magazynowych oraz wartości odsprzedaży w danych okresach rozliczeniowych,

e.

- zapewnienie, aby wszystkie osoby zajmujące się sprzedażą u Dystrybutora brały udział w szkoleniach organizowanych przez B.

Wynagrodzenie za świadczone usługi wypłacane jest miesięcznie/kwartalnie/rocznie i uwarunkowane realizacją planu zakupów, odpowiednio:

* przy realizacji planu zakupów w miesiącu - w wysokości 2%

* przy realizacji planu zakupów w kwartale - w wysokości 4%

* przy realizacji planu zakupów w roku - wysokości 4%.

Ostateczne rozliczenie świadczeń stron następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego (miesięcznego, kwartalnego, rocznego). Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dystrybutora za świadczone usługi w danym okresie rozliczeniowym, pomniejszona o dokonane zwroty towarów oraz z uwzględnieniem udzielanych rabatów.

Z tytułu wykonywania powyżej opisanych czynności Dystrybutorzy wystawiają B Spółka z o.o. faktury VAT z tytułu usług marketingowych, usług dystrybucyjnych, usług ekspozycji towarów z portofilo grupy B. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług, brana jest pod uwagę wartość zakupów dokonanych przez Dystrybutora od B Spółka z o.o. w danym okresie rozliczeniowym. Z zasad przyjętej współpracy wynika, ze zakup towarów obliguje do wykonywania usług marketingowych, dystrybucyjnych i ekspozycji towarów. Następuje zatem "przyporządkowanie" wartościowe faktury VAT wystawionej za wykonanie usługi do wielkości zakupów towarów B w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym Dystrybutor nie dokonałby żadnych zakupów, nie byłby w stanie świadczyć usług związanych z oferowaniem i promowaniem produktów B, a tym samym nie byłoby podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia.

Nadto, Dystrybutor uzyskuje od B Spółka z o.o. wynagrodzenie z tytułu "redystrybucji" produktów B, tj. odsprzedaży produktów uprzednio zakupionych od B Spółka z o.o. Rozliczenie następuje na podstawie wielkości towaru sprzedanego przez Dystrybutora w ustalonym okresie rozliczeniowym, niezależnie od okresu, w którym towar ten został zakupiony od B Spółka z. o.o.

Na podstawie umowy o współpracy B Spółka z o.o. zobowiązała się dodatkowo do przyznawania premii pieniężnej z tytułu przekroczenia ustalonej wielkości zakupów w danych okresach rozliczeniowych. Strony ustaliły, że możliwość wypłaty premii ma zachęcać i motywować do podjęcia rozwoju oraz stałego doskonalenia działań zmierzających do polepszenia jakości obsługi klientów, celem zwiększenia poziomu obrotów. Dystrybutorzy towarów MC wystawiają notę księgową lub fakturę VAT, na podstawie której B Spółka z o.o. dokonuje wypłaty premii pieniężnej. Dokument księgowy (nota obciążeniowa/fakturaVAT) doręczony zostaje B Spółka z o.o. w roku podatkowym, następnym po roku podatkowym, w którym dokonana została sprzedaż, od której liczona jest premia.

Rozliczenia z wszystkich wskazanych powyżej usług opierają się na analogicznym mechanizmie, polegającym na tym, że wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o wartość obrotu pomiędzy B Spółka z o.o. i Dystrybutorem w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce zdarzają się przypadki, gdy faktura VAT, ustalona na podstawie dostawy towaru zrealizowanej w danym roku podatkowym (2007) zostaje:

1.

wystawiona i doręczona przez Dystrybutora w kolejnym roku podatkowym (2008) jednak przed sporządzeniem przez B Spółka z o.o. sprawozdania finansowego za 2007 r. lub też

2.

wystawiona w roku podatkowym zbieżnym z terminem zakupów towarów przez Dystrybutora (podstawa ustalania wynagrodzenia) (2007), ale doręczona B Spółka z o.o. dopiero w 2008 r., jednak przed sporządzeniem przez B Spółka z o.o. sprawozdania finansowego za 2007 r.

Zarachowanie i zapłata za faktury VAT następuje dopiero po ich otrzymaniu przez B Spółka z o.o.

Jednocześnie wprowadzanie na rynek produktów B wiąże się z ponoszeniem kosztów związanych z transportem towarów, w tym:

wydatki na eksploatację samochodów służbowych,

* wydatki na paliwo,

* usługi kurierskie

* usługa logistyczna

Powyższe koszty transportu nie są przyporządkowywane do określonej wartości sprzedaży, chyba że możliwym jest ustalenie konkretnego przewożonego towaru. W przypadku jednak, gdy faktura VAT wystawiona jest przez podmiot świadczący usługę transportową w danym roku podatkowym (transport miał miejsce w 2007 r.,), oznacza to, że wydatki zostały poniesione bezpośrednio w celu uzyskania właśnie w danym roku przychodu, gdyż sprzedaż zawsze bezpośrednio poprzedzona jest transportem towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

* czy otrzymanie przez Dystrybutorów premii pieniężnej za dokonanie określonej wielkości zakupów zrealizowanych od B Spółka z o.o. jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbieżnym z poglądami prezentowanymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w decyzji wydanej w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (znak 1401/PV-I/4407/14-17/07/EN), wskazał, iż otrzymywane przez Stronę premie pieniężne wyłącznie za osiągnięcie określonego poziomu obrotów w ustalonym okresie rozliczeniowym oraz za terminowe regulowanie płatności za zakupione towary nie rodzą obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. A zatem nota księgowa jako uniwersalny dokument księgowy służący dokumentowaniu transakcji, dla których nie przewidziano odrębnych formularzy jest dokumentem prawidłowym dla udokumentowania otrzymania przez Stronę ww. premii. Powyższe wynika z faktu, iż nota księgowa jest wystawiana w rozrachunkach z kontrahentami w sytuacji, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Dokonywanie przez Dystrybutorów zakupów u B Spółka z o.o. mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów Nie można więc uznać w stanie faktycznym sprawy - zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu obrotu, jak i terminowego wykonania świadczenia pieniężnego - za świadczenie usługi. Zauważyć należy, że na określony pułap obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.

Opodatkowanie - jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru nabycia określonej ilości towaru, będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności pierwszy raz, jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi, jako zakupu (świadczenia usługi) przez nabywcę tego samego towaru, w ramach tej samej transakcji.

Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w wypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczenie usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 - art. 8 ust. 3 ustawy o VAT.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o VAT jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o VAT.

Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca wprowadza na rynek swoje produkty, korzystając z sieci dystrybutorów. Natomiast na podstawie umów dystrybutorzy zobowiązali się do wprowadzenia na rynek produktów Wnioskodawcy, przy jednoczesnym świadczeniu usług, zmierzających do zwiększenia skuteczności sprzedaży tych produktów w postaci np. aktywnego oferowania i promowania produktów B przez wszystkie osoby zajmujące się sprzedażą, wykonywania działań mających na celu zabezpieczenie obecności produktów B w odwiedzanych sklepach, poprzez ich aktywne oferowanie i promowanie, połączone z prezentacją tych produktów, zgodnie ze standardami merchandisingowymi B, zamieszczanie materiałów reklamowych B, eksponowania towarów oraz ich oznaczeń wyróżniających produkty B w sposób ogólnie dostępny dla klientów. Przy czym Wnioskodawca podniósł, iż za świadczenie tych usług wypłacane jest dystrybutorom wynagrodzenie, uwarunkowane od realizacji planu zakupu przez dystrybutorów. Wnioskodawca wskazuje również, iż za tego typu usługi dystrybutorzy wystawiają faktury VAT z tyt. usług marketingowych, usług dystrybucyjnych, usług ekspozycji towarów grupy B. Zaś przy ustalaniu wynagrodzenia brana jest pod uwagę wartość zakupu dokonana w danym okresie. Nadto wskazano, że Wnioskodawca zobowiązał się dodatkowo do przyznania premii pieniężnej z tyt. przekroczenia ustalonej wielkość zakupu w danym okresie rozliczeniowym, a możliwość jej wypłaty ma zachęcić i motywować do podjęcia rozwoju oraz stałego doskonalenia działań zmierzających do polepszenia jakości obsługi klientów, celem zwiększenia poziomu obrotów.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, iż przyznanie premii pieniężnej nie jest w tym wypadku jedynie zachętą dla nabywcy do zwiększenia zakupów, a jej uzyskanie nie jest możliwe bez żadnych obowiązków po stronie nabywcy. Trudno zgodzić się z Wnioskodawcą, iż przyznane premie nie wiążą się z wykonanymi przez dystrybutorów na rzecz Wnioskodawcy usługami, bowiem podmioty uzyskujące premie pieniężne świadczą na rzecz Strony usługi tj. dystrybutorzy otrzymują wynagrodzenie za swoje usługi uwarunkowane od realizacji planu zakupu, natomiast jeżeli zakup ten przekroczy ustalony plan otrzymują wynagrodzenie w postaci premii, zatem przy pomocy tych zakupów dystrybutorzy również świadczą usługi tj. nadal te zakupy służą świadczeniu usług zmierzających do zwiększenia skuteczności sprzedaży produktów Wnioskodawcy. Tylko Strony ustaliły inny sposób wynagradzania tych usług w pierwszym przypadku wynagrodzenie za świadczoną usługę jest uwarunkowane realizacją planu zakupu, natomiast w drugim przypadku wynagrodzenie jest wypłacane z tytuły przekroczenia ustalonej wielkości zakupów. Zdaniem tut. Organu w podanym stanie faktycznym wypłacana premia wiąże się z usługą świadczoną przez dystrybutorów bowiem to dystrybutorzy zobowiązali się do wprowadzenia na rynek towarów B przy jednoczesnym świadczeniu usług, zatem dystrybutorzy w zamian za uzyskaną premię świadczą usługę, której celem jest zwiększenie poziomu obrotów.

Tak więc wypłacona premia pieniężna związana jest z określonym świadczeniem usług, przez dystrybutorów otrzymujących taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Premia udzielana przez Wnioskodawcę nie ma charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania odbiorcy a zachowanie to polega na realizacji zakupów ponad ustalony plan co ma przyczyniać się do podjęcia rozwoju oraz stałego doskonalenia działań zmierzających do polepszenia jakości obsługi klientów przez dystrybutorów, a w konsekwencji zwiększyć obroty.

Usługobiorcą jest Wnioskodawca, który wypłacając premie realizuje swój interes ekonomiczny. Ponadto należy wskazać, iż pomiędzy stronami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Należy również wskazać, iż powołana przez Wnioskodawcę decyzja Dyrektora Izby Skarbowej została wydana w innym stanie faktycznym, a rozstrzygniecie w niej zawarte jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie.

Reasumując: W przedstawionym stanie faktycznym stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT to dystrybutorzy produktów Wnioskodawcy świadczą usługi w zamian za premię pieniężną, dlatego też jeżeli premia pieniężna wypłacana jest podatnikowi podatku od towarów i usług, to stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów usług (Dz. U.Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) - dokumentowana jest fakturą VAT, a nie notą księgową.

W świetle powyższego należało uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl