Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-684/14-2/RD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przekazania w formie aportu zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekazania w formie aportu zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i prowadzi na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jednoosobową działalność gospodarczą, obejmującą trzy odrębne obszary:

* wynajem nieruchomości,

* świadczenie usług marketingowych (konsultacje, opracowanie strategii, działania public relations),

* działalność handlowa, polegająca na imporcie i dystrybucji na terytorium Polski towarów, przede wszystkim mebli i oświetlenia.

Każdy z powyższych obszarów działalności jest wyodrębniony, tzn. do wykonywania poszczególnych rodzajów działalności wykorzystywane są inne składniki majątkowe oraz zaangażowane są różne osoby, jeśli chodzi o działalność handlową, to na jej potrzeby wynajmowany jest:

a.

magazyn, w którym składowane są nabywane towary handlowe (przy czym Wnioskodawca poniósł nakłady na remont tego magazynu, oraz jego wyposażenie) oraz

b.

lokal mieszkalny wykorzystywany na cele biurowe (związany wyłącznie z działalnością handlową, a niezwiązany z pozostałymi obszarami działalności Wnioskodawcy).

Wnioskodawca jest również właścicielem samochodu ciężarowego, którym rozwożone są sprzedawane przez niego towary (do ich rozwożenia zaangażowany jest kierowca).

Ponadto, w księgach rachunkowych Wnioskodawcy wyodrębnione są subkonta księgowe dla działalności handlowej, tzn. wydzielone są konta księgowe, na których dokonywane są zapisy dotyczące wszystkich operacji gospodarczych związanych z działalnością handlową. W oparciu o zapisy na tych wydzielonych kontach, dodatkowe zestawienia, z których wynika wysokość generowanych na tej działalności przychodów i ponoszonych kosztów, związanych należności i zobowiązań, wykorzystywanych środków trwałych i innych składników aktywów. Reasumując, w ramach prowadzonych zapisów księgowych wydzielone są koszty i przychody działalności handlowej - odrębne od przychodów i kosztów pozostałej działalności Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje wniesienie ogółu składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością handlową (dalej "Majątek") jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej. Składniki te będą obejmować:

* prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu długoterminowego budynku magazynowego, wykorzystywanego do składowania towarów importowanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę,

* będące własnością Wnioskodawcy wyposażenie tego magazynu (regały magazynowe),

* prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele biurowe,

* będące własnością Wnioskodawcy wyposażenie powyższego lokalu; meble oraz komputer,

* samochód ciężarowy,

* towary handlowe,

* ewentualne prawa i obowiązki wynikające z zamówień na zakup towarów złożonych przez Wnioskodawcę oraz złożonych Wnioskodawcy, będących w trakcie realizacji w chwili wniesienia wkładu do spółki komandytowej,

* prawa i obowiązki wynikające z umów ramowych (umów o współpracy) dotyczących zasad sprzedaży towarów, zawartych przez Wnioskodawcę z nabywcami,

* prawa i obowiązki wynikające z umowy z firmą, realizującą na rzecz Wnioskodawcy usługi w zakresie spedycji,

* prawa i obowiązki wynikające z umowy z firmą zagraniczną, świadczącą na rzecz Wnioskodawcy usługi w zakresie weryfikacji dostawców, sprawdzania jakości zamówionych produktów oraz organizacji logistyki,

* personel: kierowca samochodu ciężarowego oraz ewentualnie inne osoby, jeśli zostaną zaangażowane przez Wnioskodawcę, do czasu wniesienia wkładu do spółki komandytowej, do wykonywania zadań związanych z prowadzoną działalnością handlową (tzn. prawa i obowiązki z umów o pracę lub innych umów, na tej podstawie osoby te będą współpracować z Wnioskodawcą),

* baza dostawców oraz odbiorców towarów,

* oprogramowanie komputerowe do obsługi zamówień oraz magazynu.

Ponadto, Wnioskodawca nie wyklucza, że do czasu wniesienia ww. zespołu składników jako wkładu do spółki komandytowej, powstanie strona internetowa służąca działalności handlowej Wnioskodawcy - w takim wypadku przedmiotem wkładu będą również prawa do tej strony (domeny) internetowej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, powyższy Majątek będzie wystarczający do kontynuowania przez spółkę komandytową działalności handlowej prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę, tzn. do jej rozpoczęcia nie będzie ona musiała nabyć dodatkowych składników majątku, ani zawrzeć nowych umów, a pozostałe wkłady wniesione do spółki do czasu wniesienia opisanego aportu będą miały charakter pieniężny.

Po wniesieniu Majątku jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej Wnioskodawca nie będzie już prowadził opisanej działalności handlowej, natomiast nadal będzie prowadził w imieniu własnym i na własny rachunek działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości oraz usług marketingowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Majątku jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wniesienie przez niego Majątku jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części zbycia przedsiębiorstwa. Transakcje, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, są zatem wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

Pojęcie "przedsiębiorstwa" nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o VAT, w związku z czym należy przyjąć, że posługuje się ona nim w znaczeniu, jakie nadaje mu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

"Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast przez "zorganizowaną część przedsiębiorstwa", zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, rozumie się "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania".

Uwzględniając powyższe, należy uznać, że planowane wniesienie przez Wnioskodawcę Składników jako wkładu do spółki komandytowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, Majątek wnoszony jako aport do tej spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest:

* zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jest przy tym;

* wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie i finansowo i zarazem

* mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Majątek wnoszony przez Wnioskodawcę jako aport do spółki bez wątpienia jest "zespołem składników materialnych i niematerialnych" - jak wspomniano obejmuje on składniki materialne, jak np. środki trwałe i towary handlowe oraz niematerialne, w tym zobowiązania - w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umów najmu, czy umów ramowych, a także bazę danych i licencje do oprogramowania komputerowego.

Powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych jest funkcjonalnie powiązany tzn. jest przeznaczony do realizacji (i umożliwia ją) określonych zadań gospodarczych - prowadzenia działalności handlowej, polegającej na imporcie towarów z zagranicy i ich dystrybucji na terytorium kraju. Przy czym obejmuje on wszystkie składniki materialne i niematerialne (prawa i obowiązki) Wnioskodawcy, które są wykorzystywane przez niego do prowadzenia działalności handlowej. Po wniesieniu Majątku jako aportu do spółki Wnioskodawca nie będzie już posiadał żadnych składników materialnych, ani niematerialnych służących prowadzeniu tej działalności - która w całości ma być przejęta przez spółkę komandytową.

Zarazem, jak wskazano, Majątek będzie wystarczający do kontynuowania przez spółkę komandytową działalności handlowej prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę, co oznacza, że będzie on obejmować wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia tej działalności.

Wnoszone aportem do spółki składniki majątkowe - materialne i niematerialne - a także prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów będą bowiem w pełni wystarczające do prowadzenia przez spółkę komandytową samodzielnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie importu i dystrybucji towarów (mebli i oświetlenia). Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, przejęte zostaną wszystkie aktywa i pasywa związane z działalnością handlową Wnioskodawcy i niezbędne do jej prowadzenia. W konsekwencji, spółka komandytowa będzie zdolna do kontynuowania prowadzonej działalności za pomocą Majątku wnoszonego jako aport do niej. Innymi słowy, spółka będzie realizowała dotychczasową działalność handlową Wnioskodawcy, w niezmienionym zakresie, wykorzystując wniesiony przez niego jako wkład zorganizowany, kompletny i samodzielny zespół składników materialnych i niematerialnych, bez konieczności wykorzystywania innych składników (nieobjętych aportem do spółki).

Z powyższego wynika zatem, że Majątek posiada kolejną cechę charakterystyczną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tzn. mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania określone zadania gospodarcze - w tym przypadku działalność handlową.

Majątek jest również wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Należy bowiem podkreślić, że jak wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1765/10:

"Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi charakteryzować się odpowiednim stopniem wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego. Przez wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć umieszczenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy przykładowo jako oddział, zakład lub dział spółki zajmujący się prowadzeniem określonego rodzaju działalności, ale także każdą inną formę wyodrębnienia organizacyjnego (nie musi ono mieć sformalizowanego charakteru). Bardziej istotne jest kryterium funkcjonalne wskazujące, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić część przedsiębiorstwa, prowadzonego przez podatnika, zdolną do samodzielnego działania. Natomiast wyodrębnienie finansowe nie musi koniecznie oznaczać, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest zobowiązana do samodzielnego sporządzania bilansu. Wystarczające jest wyodrębnienie danej części przedsiębiorstwa dla celów np. rachunkowości zarządczej, polegające w szczególności na odrębnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa."

Stanowisko, że "Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa." - zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych nr IPPP2/443-142/09-2/IK z dnia 16 kwietnia 2009 r., nr IPPP1-443-874/10-5/AS z dnia 8 grudnia 2010 r. oraz nr IPPP1-443-1201/10-4/Igo z dnia 21 stycznia 2011 r.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPP3/4441-3/11/IK z dnia 3 lutego 2011 r. również wskazał na to, że "wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)", a ponadto stwierdził, że "Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części."

Mając powyższe na względzie, należy uznać, że Majątek wnoszony jako aport do spółki komandytowej jest wyodrębniony finansowo w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Z przywołanych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wynika, że o wyodrębnieniu finansowym można mówić w przypadku, gdy poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w niniejszej sprawie warunek ten jest spełniony. Jak wspomniano, w księgach rachunkowych Wnioskodawcy wyodrębnione są subkonta księgowe dla działalności handlowej, tzn. wydzielone są konta księgowe, na których dokonywane są zapisy dotyczące wszystkich operacji gospodarczych związanych z działalnością handlową. W oparciu o zapisy na tych wydzielonych kontach, dodatkowe zestawienia, z których wynika wysokość generowanych na tej działalności przychodów i ponoszonych kosztów, związanych należności i zobowiązań, wykorzystywanych środków trwałych i innych składników aktywów. Co za tym idzie, w ramach prowadzonych zapisów księgowych wydzielone są koszty i przychody działalności handlowej - odrębne od przychodów i kosztów pozostałej działalności Wnioskodawcy.

Całokształt przedstawionych okoliczności przemawia więc za uznaniem, że Majątek wnoszony przez Wnioskodawcę jako aport do spółki komandytowej spełnia przesłanki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tzn. będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie i finansowo i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Należy zauważyć, że powołany wyżej art. 6 pkt 1 ustawy stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.).

W myśl art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w trzech odrębnych obszarach; wynajem nieruchomości, świadczenie usług marketingowych i działalność handlową polegającą na imporcie i dystrybucji na terytorium Polski towarów, przede wszystkim mebli i oświetlenia. Każdy z powyższych obszarów jest wyodrębniony, tzn. do wykonywania poszczególnych rodzajów działalności wykorzystywane są inne składniki majątkowe oraz zaangażowane są różne osoby. W ramach prowadzonych zapisów księgowych wydzielone są koszty i przychody działalności handlowej - odrębne od przychodów pozostałej działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca planuje wniesienie ogółu składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością handlową (dalej "Majątek") jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej. Składniki te będą obejmować; prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu długoterminowego budynku magazynowego wykorzystywanego do składowania towarów importowanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę, będące własnością Wnioskodawcy wyposażenie tego magazynu (regały magazynowe), prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele biurowe, będące własnością Wnioskodawcy wyposażenie powyższego lokalu; meble oraz komputer, samochód ciężarowy, towary handlowe, ewentualne prawa i obowiązki wynikające z zamówień na zakup towarów złożonych przez Wnioskodawcę oraz złożonych Wnioskodawcy, będących w trakcie realizacji w chwili wniesienia wkładu do spółki komandytowej, prawa i obowiązki wynikające z umów ramowych (umów o współpracy) dotyczących zasad sprzedaży towarów, zawartych przez Wnioskodawcę z nabywcami, prawa i obowiązki wynikające z umowy z firmą, realizującą na rzecz Wnioskodawcy usługi w zakresie spedycji, prawa i obowiązki wynikające z umowy z firmą zagraniczną, świadczącą na rzecz Wnioskodawcy usługi w zakresie weryfikacji dostawców, sprawdzania jakości zamówionych produktów oraz organizacji logistyki, personel; kierowca samochodu ciężarowego oraz ewentualnie inne osoby, jeśli zostaną zaangażowane przez Wnioskodawcę, do czasu wniesienia wkładu do spółki komandytowej, do wykonywania zadań związanych z prowadzoną działalnością handlową, baza dostawców oraz odbiorców towarów, oprogramowanie komputerowe do obsługi zamówień oraz magazynu.

Ponadto, Wnioskodawca nie wyklucza, że do czasu wniesienia ww. zespołu składników jako wkładu do spółki komandytowej, powstanie strona internetowa służąca działalności handlowej Wnioskodawcy - w takim wypadku przedmiotem wkładu będą również prawa do tej strony (domeny) internetowej. Powyższy majątek będzie wystarczający do kontynuowania przez spółkę komandytową działalności handlowej prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca po wniesieniu Majątku jako wkładu niepieniężnego nie będzie już prowadził opisanej działalności handlowej, natomiast nadal będzie prowadził w imieniu własnym i na własny rachunek działalność w zakresie wynajmu nieruchomości oraz usług marketingowych. Po wniesieniu Majątku jako aportu do spółki Wnioskodawca nie będzie już posiadał żadnych składników materialnych, ani niematerialnych służacych prowadzeniu tej działalności, która w całości ma być przejęta przez spółkę komandytową.

Ze względu na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wniesienie ogółu składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością handlową polegającą na imporcie i dystrybucji na terytorium Polski towarów do spółki komandytowej, należy uznać za przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Będzie to majątek składający się zarówno ze składników materialnych, jak i nie materialnych, umożliwiający samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w ww. zakresie. Składniki te, jak wynika z wniosku, w sensie funkcjonalnym, finansowym oraz organizacyjnym stanowią zespół służący realizacji określonych zadań gospodarczych, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

W konsekwencji, opisany przez Wnioskodawcę zespół składników materialnych i niematerialnych posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy, tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem transakcję wniesienia ogółu składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością handlową jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej należy uznać za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl