Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-663/14-2/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w procesach metalurgicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest producentem regałów sklepowych i magazynowych oraz boksów kasowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa paliwo gazowe oznaczone kodem CN 2711 21 00. Spółka nabywa paliwo gazowe do następujących celów:

1.

do procesów technologicznych związanych z funkcjonowaniem trzech linii lakierowania proszkowego,

2.

do ogrzewania i klimatyzacji.

Spółka podpisała z dostawcą dwie umowy na dostarczania paliwa gazowego. Jedna umowa dotyczy dostaw na cele technologiczne, wskazane w punkcie pierwszym. Druga umowa dotyczy dostaw gazu na cele technologiczne i na cele opałowe. Dla każdej z tych umów zamontowano osobne liczniki. Spółka ustaliła moc znamionową w KW dla urządzeń grzewczych wykorzystywanych w procesach technologicznych oraz do ogrzewania i klimatyzacji.

Wątpliwości Spółki będące przedmiotem zapytania wiążą się ze zużyciem gazu w procesie technologicznym, który przebiega następująco.

Podstawowym surowcem do produkcji wyrobów Spółki są profile stalowe, blachy stalowe i drut stalowy.

Surowce poddawane są obróbce poprzez procesy cięcia, perforowania, gięcia, spawania itp. w celu uzyskania odpowiednich konstrukcji metalowych.

Ostatnim etapem w procesie produkcyjnym jest proces lakierowania proszkowego, w którym wszystkie elementy stalowe pokrywane są farbą proszkową.

W procesie lakierowania proszkowego jest zużywany gaz wysoko metanowy.

Pierwszą czynnością w procesie lakierowania proszkowego jest proces mycia (przygotowania powierzchni), który ma za zadanie umycie powierzchni stalowej oraz nałożenie na detale stalowe, przy pomocy dysz natryskowych zastosowanych w komorach myjących, warstwy cyrkonu (fosforanowanie cyrkonowe) jako wstępnego działania zabezpieczającego przed korozją. Do ogrzewania komór myjących używane są palniki zasilane gazem wysoko metanowym.

Kolejnym etapem procesu lakierowania proszkowego jest suszenie elementów metalowych, które odbywa się w suszarce komorowej w temperaturze od 130 - do 160 stopni. Suszarka komorowa jest zasilana przez palniki gazowe Następnie elementy stalowe za pomocą automatycznego transportu są przesuwane do kabiny lakierniczej gdzie odbywa się nanoszenie farby proszkowej. Po nałożeniu warstwy farby proszkowej detale trafiają do pieca, gdzie w temperaturze około 200 stopni zachodzi proces wypalania. Piec również zasilany jest palnikami gazowymi.

Malowanie proszkowe jest procesem, w którym suche, dobrze zmielone cząsteczki pigmentu i żywicy (farba proszkowa) są elektrostatycznie ładowane i napylane na elektrycznie uziemione przedmioty. Naładowany i napylony proszek przylega do powierzchni elementu metalowego do czasu, gdy zostaje stopiony w jednorodną powłokę w piecu, w wyniku podwyższonej temperatury. Dzięki temu, powierzchnia metali jest chroniona przed zadrapaniami, korozją, ścieraniem się jak również przed chemikaliami i detergentami.

Lakierowanie proszkowe jest to ostatni etap obrabiania elementów metalowych w celu otrzymania produktu finalnego czyli regałów sklepowych i magazynowych oraz innych konstrukcji metalowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nabywane przez Spółkę paliwo gazowe, wykorzystywane w procesie technologicznym przedstawionym w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jest wolne od podatku akcyzowego na gruncie przepisów Ustawy PA.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki nabywane paliwo gazowe wykorzystywane przez Spółkę w procesie technologicznym przedstawionym w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jest wolne od podatku akcyzowego.

UZASADNIENIE

Z dniem 1 listopada 2013 r. ustawodawca dokonał istotnej zmiany w zakresie Ustawy PA: opodatkowaniu tym podatkiem zaczęły podlegać wyroby gazowe. Przewidziano jednak szereg zwolnień od tego podatku.

I tak zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 Ustawy PA zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Ustawodawca nie definiuje w Ustawie PA, co należy rozumieć przez przeznaczenie wyrobów gazowych do celów opałowych; także pojęcie procesów metalurgicznych nie zostało w tejże ustawie zdefiniowane.

Należy zatem w pierwszej kolejności rozpatrzeć, jak winno się rozumieć "cel opałowy".

Spółka w pierwszej kolejności zwraca uwagę, iż zwrot "zużycie w celach opałowych" był rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-240/01, gdzie orzeczono, że pomimo braku w przepisach wspólnotowych takiej definicji, państwa członkowskie nie mają prawa do formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji.

Jednocześnie TSUE w rozpatrywanym stanie faktycznym, dotyczącym wykorzystywania w celach opałowych stwierdził, iż zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Ponadto TSUE w przytaczanym wyroku opowiedział się za interpretowaniem wyrażenia "użycie jako paliwo opalowe", jako odnoszącego się do wszystkich przypadków, w których oleje mineralne ulegają spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest używana do ogrzewania, niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania, w tym przekształcenia lub rozpadu substancji absorbującej energię cieplną w trakcie procesu chemicznego lub przemysłowego.

Zdaniem Spółki zużycie przez nią gazu w urządzeniach służących do mycia, osuszania czy wypalania jest zużyciem w celach opałowych.

Powyższe znajduje także potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 2 czerwca 2009 r. Jest to interpretacja dotycząca oleju jako wyrobu akcyzowego, jednak jak najbardziej ma zastosowanie w odniesieniu do stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszego wniosku. W interpretacji czytamy: "Zużyciem oleju na cele opałowe będzie zatem zużycie go bezpośrednio w urządzeniu grzewczym tj. urządzeniu bezpośrednio przetwarzającym energię uzyskaną w wyniku spalania oleju opałowego na energię cieplną. Innymi słowy przez zużycie oleju na cele opałowe należy rozumieć takie jego zastosowanie, którego jedynym celem jest uzyskanie energii cieplnej w wyniku procesu spalania, jednocześnie należy nadmienić, iż zwrot zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Jeżeli więc celem nabycia oleju opałowego jest uzyskanie w wyniku procesu jego spalania energii cieplnej koniecznej dla właściwych procesów technologicznych (...), a zarazem olej ten nie jest używany w innym celu (np. napędzanie urządzenia), to olej ciężki jest paliwem opałowym."

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, że gaz zużywany przez nią w celu ogrzania pieca oraz malarni jest zużywany w celach opałowych.

Przechodząc do dalszej analizy art. 31b ust. 1 pkt 4 Ustawy PA należy zastanowić się, czy gaz zużywany przez Spółkę do celów opałowych jest zużywany w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych, metalurgicznych lub do redukcji chemicznej. Ustawa PA w art. 2 ust. 1 pkt 33 definiuje jedynie pojęcie procesów mineralogicznych jako procesów sklasyfikowanych w nomenklaturze NACE pod kodem Dl 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. Procesy wykonywane przez Spółkę nie mieszczą się w granicach tego pojęcia. Pozostałe pojęcia zawarte w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy PA, z uwagi na brak ich definicji w Ustawie PA, należy interpretować zgodnie z ich powszechnym rozumieniem. Na gruncie Słownika Języka Polskiego PWN "elektrolityczny" oznacza "odnoszący się do elektrolizy", "elektroliza" natomiast to "procesy zachodzące wskutek przepływu prądu przez elektrolit". Procesy produkcyjne, jakie mają miejsce w Spółce nie są procesami elektrolitycznymi. Pod pojęciem "redukcji" należy rozumieć "proces polegający na pobraniu elektronu albo elektronów przez jon, atom lub grupę atomów", natomiast "chemiczna" pochodzi od "chemii" czyli "nauki zajmującej się badaniem właściwości różnych substancji i przemian, jakim one podlegają". Proces mające miejsce w Spółce nie są zatem także procesami redukcji chemicznej, o których mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 Ustawy PA.

W ocenie Spółki procesy, jakim poddawane są konstrukcje metalowe, są procesami metalurgicznymi. Zgodnie bowiem ze słownikowym rozumieniem terminu "metalurgia" (od którego pochodzi nazwa procesu metalurgicznego), jest to "nauka o sposobach wytwarzania metali z rud i kruszców, sposobach ich oczyszczania i obrabiania; też: dział przemysłu zajmujący się produkcją metali".

Jednym ze sposobów obróbki metali jest poddawanie ich procesom antykorozyjnym, jakim w przypadku procesu technologicznego w Spółce, jest lakierowanie proszkowe.

Jak wynika z ogólnodostępnych źródeł informacji (np. Wikipedia), przedmiotem badań metalurgii jest obróbka rud metali aż do produktu końcowego (np. kabel miedziany, drzwi samochodowe, profile aluminiowe). W języku potocznym utożsamiana jest często z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Obecnie procesy ekstrakcji metali stanowią niewielki odsetek przedmiotów badań metalurgii, która skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych.

Mając na uwadze powyższe, przede wszystkim zaś przytoczoną wyżej definicję słownikową, która w procesie wykładni pojęć ustawowych niezdefiniowanych w Ustawie PA jest wiążąca, należy stwierdzić, że proces technologiczny opisany w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jest procesem metalurgicznym. Jest to proces obróbki metalu, mający na celu nadanie mu odpowiednich właściwości, doprowadzenia do określonego stanu i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Niewątpliwie zatem proces ten jest procesem metalurgicznym, gdyż jest związany z obrabianiem i przetwarzaniem metalu, co jest objęte zakresem pojęciowym metalurgii.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.

import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5.

użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

6.

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

7.

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

8.

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

1.

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;

3.

powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Stosownie zaś do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest producentem regałów sklepowych i magazynowych oraz boksów kasowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa paliwo gazowe oznaczone kodem CN 2711 21 00. Spółka nabywa paliwo gazowe do procesów technologicznych związanych z funkcjonowaniem trzech linii lakierowania proszkowego oraz do ogrzewania i klimatyzacji. Wątpliwości Spółki będące przedmiotem zapytania wiążą się ze zużyciem gazu w procesie technologicznym.

Podstawowym surowcem do produkcji wyrobów Spółki są profile stalowe, blachy stalowe i drut stalowy. Surowce poddawane są obróbce poprzez procesy cięcia, perforowania, gięcia, spawania itp. w celu uzyskania odpowiednich konstrukcji metalowych. Ostatnim etapem w procesie produkcyjnym jest proces lakierowania proszkowego, w którym wszystkie elementy stalowe pokrywane są farbą proszkową. W procesie lakierowania proszkowego jest zużywany gaz wysoko metanowy. Pierwszą czynnością w procesie lakierowania proszkowego jest proces mycia (przygotowania powierzchni), który ma za zadanie umycie powierzchni stalowej oraz nałożenie na detale stalowe, przy pomocy dysz natryskowych zastosowanych w komorach myjących, warstwy cyrkonu (fosforanowanie cyrkonowe) jako wstępnego działania zabezpieczającego przed korozją. Do ogrzewania komór myjących używane są palniki zasilane gazem wysoko metanowym. Kolejnym etapem procesu lakierowania proszkowego jest suszenie elementów metalowych, które odbywa się w suszarce komorowej w temperaturze od 130 - do 160 stopni. Suszarka komorowa jest zasilana przez palniki gazowe Następnie elementy stalowe za pomocą automatycznego transportu są przesuwane do kabiny lakierniczej gdzie odbywa się nanoszenie farby proszkowej. Po nałożeniu warstwy farby proszkowej detale trafiają do pieca, gdzie w temperaturze około 200 stopni zachodzi proces wypalania. Piec również zasilany jest palnikami gazowymi. Malowanie proszkowe jest procesem, w którym suche, dobrze zmielone cząsteczki pigmentu i żywicy (farba proszkowa) są elektrostatycznie ładowane i napylane na elektrycznie uziemione przedmioty. Naładowany i napylony proszek przylega do powierzchni elementu metalowego do czasu, gdy zostaje stopiony w jednorodną powlokę w piecu, w wyniku podwyższonej temperatury. Dzięki temu, powierzchnia metali jest chroniona przed zadrapaniami, korozją, ścieraniem się jak również przed chemikaliami i detergentami. Lakierowanie proszkowe jest to ostatni etap obrabiania elementów metalowych w celu otrzymania produktu finalnego czyli regałów sklepowych i magazynowych oraz innych konstrukcji metalowych.

Watpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nabywane przez Spółkę paliwo gazowe, wykorzystywane w procesie technologicznym będzie korzystało ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia "procesy metalurgiczne", nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006).

Zgodnie z wyjaśnieniami do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zawartymi w Dziale 24 produkcja metali obejmuje:

* wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,

* wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

W skład powyższego wchodzi m.in.:

* produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych;

* produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;

* produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce;

* produkcja prętów ciągnionych na zimno;

* produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;

* produkcja wyrobów formowanych na zimno;

* produkcja drutu.

Natomiast Dział 25 tj. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń obejmuje m.in.:

* produkcję wyrobów wykonanych w całości z metalu (tekst jedn.: części, pojemników, konstrukcji) mających zazwyczaj charakter statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 26-30 obejmujących produkcję wyrobów metalowych połączonych lub montowanych (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny, elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,

* produkcję broni i amunicji.

Tym samym zakres czynności, które zgodnie z Klasyfikacją PKD wchodzą w skład produkcji metali, a tym samym do "procesów metalurgicznych" jest bardzo rozległy.

Ponadto do określenia pojęcia "procesy metalurgiczne" należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicja zawartą w publikacji "Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych" pod red. Aleksandra Góreckiego - procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Tym samym na podstawie powyższego pod pojęciem "proces metalurgiczny" należy rozumieć całość czynności, niezbędnych w procesach związanych z produkcją metali i wyrobów metalowych.

W konsekwencji, wyroby gazowe zużywane w opisanym procesie technologicznym - w którym surowce stalowe poddawane są obróbce poprzez cięcie, perforowanie, gięcie, spawanie, a następnie uzyskane elementy są lakierowane i suszone w efekcie czego powstają różnego rodzaju konstrukcje metalowe - można uznać za wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach metalurgicznych, o których mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy. A zatem użycie nabywanych wyrobów gazowych w opisanym procesie technologicznym nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl