Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-613/14-2/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania oleju odpadowego stawką 0 zł i uznania usuniętego ze zbiornika oleju opałowego za straty niepodlegające opodatkowaniu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania oleju odpadowego stawką 0 zł oraz uznania usuniętego ze zbiornika oleju opałowego za straty niepodlegające opodatkowaniu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucją ciepła. W związku z dokonywaną produkcją Spółka magazynuje i zużywa olej opałowy ciężki (mazut), oznaczony kodem CN 2710 19 61 według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. (Zgodnie z ustawą akcyzową, dla celów poboru akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm,; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz, 2, t. 2, str. 382, z późn. zm,), a więc klasyfikację CN z 2009 r. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie akcyzowej.

Przedmiotowy olej opałowy Spółka nabyła z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na jego przeznaczenie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Wnioskodawca zużywając mazut działa więc jako podmiot zużywający w rozumieniu regulacji akcyzowych.

W ramach inwestycji związanych z budową nowej instalacji, w zbiornikach Spółki zostało dokonane lub w części przypadków ma zostać dokonane czyszczenie zbiorników i usunięcie z nich pozostałości mazutu.

Pozostałości mazutu będą stanowić odpad o kodzie odpadu 16 07 08 ("Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek; Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty"). Powyższy olej został lub ma zostać zutylizowany przez podmiot posiadający w tym celu niezbędne uprawnienia. Z informacji posiadanych przez Wnioskodawca Termika wynika, że utylizacja odpadu nie została dokonana oraz nie zostanie dokonana poprzez jego spalenie.

Wątpliwości Spółki budzi traktowanie przedmiotowej sytuacji na gruncie regulacji akcyzowych i w konsekwencji jej ujęcie w ewidencjach akcyzowych. W jej ocenie, zgodne z przepisami jest potraktowanie utylizacji mazutu dwojako.

Po pierwsze, mazut z momentem opróżnienia zbiornika zmienił klasyfikację na kod CN właściwy dla oleju odpadowego i w związku z przeznaczeniem go do innych celów niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (dalej: inne cele niż napędowe lub opałowe) podlega opodatkowaniu stawką 0 zł.

Po drugie, możliwe jest uznanie, że mazut z opróżnionego zbiornika stanowi stratę wyrobu zwolnionego, która nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy w sytuacji, gdy na skutek opróżnienia zbiorników z oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 61 olej ten zmieni klasyfikację na kod właściwy dla oleju odpadowego tj. CN 2710 99 znajdzie wobec tego wyrobu na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej zastosowanie stawka podatku akcyzowego w wysokości 0 zł o ile wyrób ten zostanie przeznaczony do utylizacji w inny sposób niż poprzez jego spalenie.

2. Czy usunięty ze zbiornika olej opałowy o kodzie CN 2710 19 61 nabyty uprzednio przez Spółkę z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego i przeznaczony do utylizacji w inny sposób niż poprzez jego spalenie może zostać przez Wnioskodawca potraktowany jako strata wyrobu zwolnionego u podmiotu zużywającego niepodlegająca opodatkowaniu akcyzą.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, w sytuacji, gdy na skutek opróżnienia zbiorników z oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 61 olej ten zmieni klasyfikację na kod CN właściwy dla oleju odpadowego tj. CN 2710 99 będzie mogła wobec tego wyrobu na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej znaleźć zastosowanie stawka podatku akcyzowego w wysokości 0 zł, o ile wyrób ten zostanie przeznaczony do utylizacji w inny sposób niż poprzez jego spalenie.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawca, usunięty ze zbiornika olej opałowy o kodzie CN 2710 19 61 nabyty uprzednio przez Spółkę z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego i przeznaczony do utylizacji w inny sposób niż poprzez jego spalenie może również zostać przez Wnioskodawca potraktowany jako strata wyrobu zwolnionego u podmiotu zużywającego niepodlegająca opodatkowaniu akcyzą.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki:

1. Zmiana klasyfikacji mazutu na olej odpadowy

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej, przeznaczone do celów innych niż opałowe lub napędowe wynosi 0 zł.

Mazut magazynowany w zbiornikach przed ich opróżnieniem stanowi wyrób energetyczny o kodzie CN 2710 19 61 według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. Stawka akcyzy dla tego wyrobu została określona w art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy akcyzowej. Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym wniosku, z uwagi na utratę swoich właściwości fizyko-chemicznych, wyrób ten zmieni kod na kod CN 2710 99 właściwy dla olejów odpadowych. Jak wskazują Noty wyjaśniające do kodu CN 2710, olejami odpadowymi bowiem są m.in.:

2. "Oleje szlamowe ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, zawierające głównie takie oleje oraz wysoką zawartość dodatków (np. chemikaliów) używanych przy wyrobie produktów podstawowych; oraz

3. Oleje odpadowe w postaci emulsji w wodzie lub mieszanin z wodą, takie jak te, które powstały w wyniku wycieku oleju lub mycia zbiorników zasobnikowych, albo ze zużycia olejów chłodząco-smarujących podczas operacji obróbki skrawaniem."

Olej pozyskany z opróżnienia zbiornika w którym znajdował się mazut stanowi więc olej odpadowy. Co potwierdza fakt, że przedmiotowy olej został lub ma zostać przeznaczony do utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach.

Zaklasyfikowanie mazutu do kodu CN z 2710 99 i jego przeznaczenie do utylizacji, w ocenie Spółki skutkuje możliwością zastosowania wobec tego wyrobu stawki 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej. Wynika to z faktu, iż oleje odpadowe o kodzie CN 2710 99 nie zostały wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej, a utylizacja tego wyrobu nie nastąpi poprzez jego spalenie.

W tym miejscu, Spółka pragnie zaznaczyć, że zmiana klasyfikacji wyrobu z kodu 2710 19 61 na kod CN właściwy dla oleju odpadowego nie będzie stanowić produkcji wyrobów energetycznych, gdyż celem Spółki nie jest wyprodukowanie olejów odpadowych, ale usunięcie olejów odpadowych ze zbiorników. Natomiast, nawet w sytuacji uznania, że przeklasyfikowanie oleju opałowego na odpadowy może stanowić produkcję wyrobów energetycznych, to zdaniem Spółki taka produkcja nie musi odbywać się w składzie podatkowym, gdyż wyprodukowany olej odpadowy o kodzie CN 2710 99 nie został wskazany w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej i będzie objęty stawką 0 zł.

2. Uznanie mazutu za stratę nie podlegającą opodatkowaniu

Jak wskazuje ustawa akcyzowa w art. 8 ust. 3 przedmiotem opodatkowania akcyzą są m.in. ubytki wyrobów akcyzowych. Definicja ubytków wyrób akcyzowych została określona w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej.

Zgodnie z tym przepisem, za ubytki wyrobów akcyzowych, uznaje się wszelkie straty:

a.

"wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych,

b.

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

* napojów alkoholowych,

* wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a w przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych,

c.

wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą".

Z powyższego wynika więc, że straty wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie powstałe podczas magazynowania u podmiotów zużywających nie powinny podlegać opodatkowaniu akcyzą jako ubytki wyrobów akcyzowych, gdyż nie stanowią one ubytków w rozumieniu ustawy akcyzowej.

W konsekwencji, zdaniem Spółki strata mazutu wynikająca z opróżnienia zbiorników magazynowych nie może zostać uznana za ubytek wyrobów akcyzowych i w związku z tym nie powinna podlegać opodatkowaniu akcyzą jako ubytek wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy akcyzowej, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

* użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

* było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

* nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Pomimo brzmienia powyższego przepisu, w ocenie Spółki, utrata mazutu, rozumiana jako brak możliwości jego dalszego wykorzystania i jego przeznaczenie do utylizacji, nie powinna skutkować uznaniem, że wyrób ten został wykorzystany/ użyty na inne cele niż zwolnione bądź niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia z podatku akcyzowego, a zatem że doszło do czynności opodatkowanej.

Utylizacja mazutu nie może zdaniem Spółki stanowić jego wykorzystania bądź użycia, gdyż nie ma na celu osiągnięcia jakiegokolwiek skutku innego niż zniszczenie mazutu z zachowaniem odpowiednich warunków i zasad bezpieczeństwa.

W tym miejscu, Spółka pragnie przytoczyć stanowisko Ministra Finansów, przedstawione w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 marca 2012 r., o sygn. IBPP4/443-2/12/PK dotyczącej kwestii utraty oleju opałowego opodatkowanego obniżoną stawką akcyzy.

Należy wskazać, iż warunkiem zastosowania obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych jest ich przeznaczenie do celów opałowych. W sytuacji, gdyby jednak olej opałowy opodatkowany obniżoną stawką akcyzy został ostatecznie wykorzystany do innych celów niż opałowe, wtedy powinien podlegać opodatkowaniu sankcyjną stawką akcyzy, wielokrotnie wyższą niż obniżona stawka akcyzy.

W wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów wskazał, że olej opałowy opodatkowany obniżoną stawką akcyzy, który na skutek wypadku cysterny wyciekł do ziemi, a następnie wraz z tą ziemią został zutylizowany, nie stanowi oleju opałowego, który został użyty do innych celów niż opałowe, gdyż utrata oleju i jego utylizacja nie stanowi jego zużycia.

W ocenie Spółki, analogicznie więc, w przypadku opróżnienia zbiornika z mazutu i jego przeznaczenia do utylizacji nie będzie miało miejsce jego zużycie i nie dojdzie do wykonania żadnej czynności opodatkowanej akcyzą, w tym w szczególności czynności opodatkowanej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a lub b) ustawy akcyzowej.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Mianowicie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie V SA/Wa 2727/12 w której Spółka była stroną, potwierdził, iż strata wyrobów węglowych w przypadku podmiotu zużywającego nie stanowi czynności opodatkowanej akcyzą. W szczególności, zdaniem WSA w Warszawie, przedmiotowa strata nie może zostać opodatkowana jako powstanie ubytków wyrobów węglowych bądź jako zużycie wyrobów węglowych do innych celów niż zwolnione z podatku akcyzowego. W tym zakresie WSA w Warszawie wskazał: "Nie można bowiem twierdzić, że skoro dany ubytek (strata, niedobór itd.) nie jest objęty podatkiem z uwagi na ścisłe określenie, jaki ubytek jest przedmiotem opodatkowania, to może się nim stać z tego powodu, że potraktuje się go nie jako ubytek, a jako "użycie wyrobów węglowych do celów innych", gdyż jest on nadal ubytkiem (stratą, niedoborem itd.). Taka interpretacja wykraczałaby daleko poza wskazany już powyżej normatywny charakter pojęcia "ubytek", określony w przepisach u.p.a. i świadczyłaby o rozszerzającym interpretowaniu przepisów ustawy."

Podobnie stwierdził WSA w Warszawie, w wyroku z dnia 21 grudnia 2012 r., o sygn. akt V SA/Wa 1650/12, który został utrzymany wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r., o sygn, I FSK 688/13. Również w tym wypadku sprawa dotyczyła strat wyrobów węglowych, a Wnioskodawca Termika była stroną w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, zwanej dalej "ustawą"), wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 w poz. 27 zostały wymienione wyroby zaliczone do kodu CN 2710, tj. oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

W myśl art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 4 pkt 1 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów.

Ponadto w myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z przedstawionych okoliczność wynika, że Spółka zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucją ciepła. W związku z dokonywaną produkcją Spółka magazynuje i zużywa olej opałowy ciężki (mazut), oznaczony kodem CN 2710 19 61 według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. Przedmiotowy olej opałowy Spółka nabyła z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na jego przeznaczenie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Spółka zużywając mazut działa więc jako podmiot zużywający w rozumieniu regulacji akcyzowych. W ramach inwestycji związanych z budową nowej instalacji, w zbiornikach Spółki zostało dokonane lub w części przypadków ma zostać dokonane czyszczenie zbiorników i usunięcie z nich pozostałości mazutu. Pozostałości mazutu będą stanowić odpad o kodzie odpadu 16 07 08 ("Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek; Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty"). Powyższy olej został lub ma zostać zutylizowany przez podmiot posiadający w tym celu niezbędne uprawnienia. Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, że utylizacja odpadu nie została dokonana oraz nie zostanie dokonana poprzez jego spalenie.

Wątpliwości Spółki budzi traktowanie przedmiotowej sytuacji na gruncie regulacji akcyzowych i w konsekwencji jej ujęcie w ewidencjach akcyzowych. W jej ocenie, zgodne z przepisami jest potraktowanie utylizacji mazutu dwojako. Po pierwsze, mazut z momentem opróżnienia zbiornika zmienił klasyfikację na kod CN właściwy dla oleju odpadowego (tekst jedn.: 2710 99) i w związku z przeznaczeniem go do innych celów niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych podlega opodatkowaniu stawką 0 zł. Po drugie, możliwe jest uznanie, że mazut z opróżnionego zbiornika stanowi stratę wyrobu zwolnionego, która nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów na tle przedstawionych okoliczności należy zauważyć, że przedmiotem opodatkowania w podatku akcyzowym zgodnie z art. 8 ustawy jest m.in. produkcja wyrobów akcyzowych. Natomiast w myśl art. 87 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych. W przedstawionej sprawie mamy do czynienia ze zmianą klasyfikacji wyrobu - nabywany jest mazut o kodzie CN 2710 19 61, a zbiornik jest opróżniany z oleju odpadowego o kodzie CN 2710 99. Wbrew twierdzeniom Spółki dochodzi zatem do przeklasyfikowania, tj. produkcji wyrobów energetycznych - czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z ww. art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Powstały olej odpadowy o kodzie CN 2710 99 nie został wymieniony w żadnym z pkt 1-13 art. 89 ust. 1 ustawy.

Ponadto z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, że utylizacja ww. odpadu nie została i nie zostanie dokonana przez jego spalenie. Nie można zatem uznać, że został (zostanie) on użyty (przeznaczony) do szeroko rozumianych celów opałowych.

Ww. wyrób będzie zatem w myśl ww. art. 89 ust. 2 ustawy opodatkowany stawką podatku w wysokości 0 zł.

Należy również zauważyć, z zgodnie art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji (...).

Olej odpadowy nie jest wyrobem wymienionym w załączniku nr 2 do ustawy, jak również nie jest objęty stawką podatku inną niż stawka zerowa. Przepis art. 47 ust. 1 nie będzie mieć zatem zastosowania.

Z uwagi na twierdzenie Spółki, że w opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z produkcją wyrobów energetycznych, stanowisko w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy, za ubytki wyrobów akcyzowych, uznaje się wszelkie straty:

a.

wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych,

b.

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

* napojów alkoholowych,

* wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a w przypadku podmiotu pośredniczącego,

* również magazynowanych,

c.

wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą.

Jak wyżej stwierdzono, w opisanej sytuacji mamy do czynienia z produkcją wyrobów energetycznych.

Natomiast z uregulowań ww. art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy wynika, że nie są uznane za ubytki (podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy) straty powstałe podczas produkcji wyrobów energetycznych.

Zatem usunięty ze zbiornika mazut, klasyfikowany jako olej odpadowy, nie będzie uznany jako ubytek (strata), podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy.

W opisanej sytuacji, jak słusznie zauważa Spółka, nie mamy do czynienia z jakimkolwiek zużyciem wyrobu do jakichkolwiek celów (ani do celów opałowych, napędowych, jak również zwolnionych - do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu) - wyrób jest bowiem utylizowany. Nie będzie on zatem opodatkowany w myśl ww. przepisu.

Z uwagi na inną argumentację Spółki dotyczącą strat wyrobów akcyzowych stanowisko uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl