Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-612/13-4/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.) - uzupełnionym w dniu 11 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 1 października 2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 października 2013 r.) - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty obrotu i podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w przypadku braku potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty obrotu i podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w przypadku braku potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 11 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu nr IPPP3/443-612/13-2/KT z dnia 1 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką zarejestrowaną w KRS, która zajmuje się działalnością deweloperską. W ramach prowadzonej działalności, Spółka wystawia faktury VAT. W dniu 24 maja 2011 r. Spółka zawarła z nabywcą umowę przedwstępną sprzedaży, której przedmiotem był lokal użytkowy, w związku z czym wystawiła fakturę VAT. W dniu 30 listopada 2012 r. Spółka odstąpiła od umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 24 maja 2011 r., w związku z dwukrotnym nieprzystąpieniem nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Wobec tego, Wnioskodawca, jako sprzedający, dokonał korekty wystawionej uprzednio faktury, wystawiając fakturę korygującą, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie kwoty podatku oraz uprawnienie Spółki do żądania zwrotu uiszczonego podatku. Spółka nie dokonała rozliczenia podatku VAT na podstawie wystawionej faktury korygującej, bowiem nie otrzymała do dnia dzisiejszego pisemnego potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę. Przepisy ustawy o VAT stanowią bowiem, że wystawca może obniżyć podatek należny nie w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę, lecz dopiero za okres, w którym otrzymał pisemne potwierdzenie odbioru takiej faktury korygującej od nabywcy. Co więcej, nie ma przy tym znaczenia powód dokonywania korekty.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 października 2013 r. Wnioskodawca uściślił, że pierwotna faktura VAT została wystawiona w związku z obowiązkiem zapłaty ceny za wybudowanie przez dewelopera i przeniesienia prawa własności lokalu użytkowego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, który to obowiązek wynikał z zawartej uprzednio przedwstępnej umowy sprzedaży. Celem udokumentowania tej czynności wystawiono wyłącznie jedną fakturę VAT, którą następnie poddano korekcie polegającej na zmianie wartości na niej wskazanej na wartość 0.00,00 zł. Korekty dokonano w związku z odstąpieniem od przedwstępnej umowy sprzedaży, czego przyczyną było dwukrotne nieprzystąpienie do podpisania umowy w formie aktu notarialnego przez nabywcę, której przedmiotem miało być ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa na nabywcę.

Ponadto Spółka wskazała, że faktura korygująca została dwukrotnie wysłana do nabywcy pod adres miejsca jego zamieszkania (siedziby) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że przy pierwszej próbie doręczenia fakturę odebrała osoba inna niż nabywca, jednakże przebywająca w miejscu zamieszkania (siedziby) nabywcy, Wnioskodawca wysłał fakturę ponownie pod ten sam adres. Za drugim razem przesyłka została również odebrana przez tę samą osobę. Wnioskodawca nie wie i nie ma możliwości sprawdzenia, czy osoba ta jest domownikiem w rozumieniu właściwych przepisów.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy - w sytuacji, gdy faktura korygująca została doręczona, ale nie została odebrana przez adresata, a Spółka nie ma możliwości sprawdzenia, czy osoba odbierająca pismo jest dorosłym domownikiem - doręczenie to było skuteczne w rozumieniu właściwych przepisów, a co za tym idzie, czy można uznać, iż doszło do pisemnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, o którym mowa w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisu art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów usług, Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego oraz żądania zwrotu nadpłaconego podatku na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, w sytuacji, gdy nie uzyskała Ona pisemnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 października 2013 r. Wnioskodawca uściślił, że Jego wątpliwości sprowadzają się do kwestii, czy posiadając potwierdzenie odbioru faktury korygującej podpisane prze inną osobę niż adresat, Spółka będzie miała prawo żądać zwrotu podatku VAT, po zwrocie nabywcy kwoty wynikającej z wystawienia korekty.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ustawodawca, na mocy ustawy z dnia 1 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), dodał przepis art. 29 ust. 4a, wprowadzając przepisy dotyczące faktur korygujących o analogicznym brzmieniu do § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), który to został uznany w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt U6/06 za niezgodny z Konstytucją RP.

Zgodnie z dodanym do ustawy o VAT art. 29 ust. 4a, obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast stosownie do art. 29 ust. 4 ww. ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłato podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Powołane wyżej regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zatem jasno stanowią, iż kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego, muszą zostać udokumentowane fakturą korygujacą. Natomiast faktura korygująca bez potwierdzenia jej odbioru nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego, bowiem dopiero potwierdzenie jej otrzymania przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dopiero pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej uprawnia go do obniżenia obrotu, kwoty podatku należnego oraz żądania zwrotu nadpłaconego podatku.

Z przytoczonych powyżej uregulowań wynika, iż istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić ten fakt poprzez podpisanie faktur korygujących. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie będzie spełniać powyższej przesłanki i stanowić wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego.

Należy podkreślić, iż potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług, opartym na metodzie fakturowej, gdyż stanowi niezbędny element zabezpieczający system podatkowy przed nadużyciami. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca spełnił swój obowiązek i przesłał nabywcy wystawioną fakturę korygującą (przesyłka dwukrotnie awizowana), lecz nie uzyskał potwierdzenia jej odbioru, wobec czego do dnia dzisiejszego nie był uprawniony do rozliczenia podatku VAT.

Jak wynika z wniosku, warunki wynikające z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT nie zostały spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie uzyskał pisemnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W myśl art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie wyżej wymienionego dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy towaru lub usługi), a także przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Na podstawie dyspozycji przepisu art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy, Minister Finansów wydał w dniu 28 marca 2011 r. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie).

W § 13 oraz § 14 ww. rozporządzenia określone zostały również przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej do faktury pierwotnej.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Stosownie do treści § 13 ust. 5 rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w § 10 ust. 1.

Zgodnie z dyspozycją § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność deweloperską. W ramach prowadzonej działalności, Spółka wystawia faktury VAT. W dniu 24 maja 2011 r. Spółka zawarła z nabywcą umowę przedwstępną sprzedaży, której przedmiotem był lokal użytkowy. Z umowy tej wynikał obowiązek przeniesienia prawa własności lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę. W związku z tym, w celu udokumentowania powyższej czynności, Spółka wystawiła fakturę VAT.

W dniu 30 listopada 2012 r. Spółka odstąpiła od umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 24 maja 2011 r., w związku z dwukrotnym nieprzystąpieniem nabywcy do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Wobec tego, Wnioskodawca, jako sprzedający, dokonał korekty do kwoty 0.00,00 zł wystawionej uprzednio faktury, wystawiając fakturę korygującą, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie kwoty podatku. Spółka nie dokonała rozliczenia podatku VAT na podstawie wystawionej faktury korygującej, ponieważ nie uzyskała potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę, opierając się w tym względzie na obowiązujących przepisach ustawy o VAT.

Z powołanego przepisu § 14 rozporządzenia wynika, iż dopuszczalne jest korygowanie "pomyłek (...) w jakiejkolwiek innej pozycji faktury", przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki, w tym również dotyczące zmiany przedmiotu transakcji. Jak wskazano wyżej, celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji, tj. dokumentuje świadczenia, które w istocie nie zostały wykonane, powinna zostać skorygowana, w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między podmiotami gospodarczymi.

Na podstawie powołanych uregulowań i opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy wystawiana przez Wnioskodawcę faktura nie dokumentowała zaistniałego stanu faktycznego (Spółka faktycznie nie dokonała sprzedaży lokalu na rzecz nabywcy), zobowiązany był On do wystawienia faktur korygujących.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi uprawnienie do obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego oraz żądania zwrotu nadpłaconego podatku na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, w sytuacji, gdy nie uzyskała Ona pisemnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, pomimo dwukrotnego wysłania korekty listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres siedziby nabywcy. Z informacji Spółki wynika, że pod wskazanym adresem fakturę korygującą odebrała nieznana osoba, inna niż adresat.

Norma prawna wyrażona w powołanych wyżej art. 29 ust. 4a ustawy nakazuje podatnikowi zamierzającemu obniżyć podstawę opodatkowania uzyskać dowód doręczenia korekty faktury nabywcy towaru lub usługi, dla których wystawiono fakturę. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego - dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany treści zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę.

Warunek ten wynika z literalnego brzmienia cyt. przepisu art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro rzeczywista transakcja została potwierdzona fakturą, w związku z czym powstał obowiązek podatkowy, a wystawiona faktura została wprowadzona do obrotu gospodarczego i stała się prawidłowym dokumentem stwierdzającym dokonanie sprzedaży, to tym samym okoliczności uprawniające do obniżenia obrotu należy udokumentować fakturą korygującą i wprowadzić ją do obrotu prawnego. Wprowadzenie faktury korygującej do obrotu prawnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez nabywcę.

Zaznaczyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Potwierdzenie to może zostać dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania korekty, również w formie elektronicznej, lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Istotne jest to, aby sprzedawca towarów lub usług, dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży, posiadał informację, z której jednoznacznie wynika fakt, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą tę sprzedaż.

W przedmiotowej sprawie Spółka wskazała, że odbiór wysłanej do nabywcy przesyłki zawierającej fakturę korygującą został poświadczony przez nieznaną osobę, inną niż nabywca (adresat), a Spółka nie posiada informacji ani możliwości sprawdzenia, czy osoba odbierająca pismo była do tego uprawniona. Przy czym, Wnioskodawca nie wskazał, aby podejmował jakiekolwiek inne czynności w celu upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z jej treścią.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisanego stanu faktycznego należy zatem stwierdzić, iż Wnioskodawca, nie będąc w posiadaniu potwierdzenia otrzymania przez nabywcę korekty faktury dokumentującej sprzedaż, ani też innej wiarygodnej informacji potwierdzającej jednoznacznie, że nabywca faktycznie otrzymał fakturę korygującą, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku od towarów i usług wynikającą z faktury korygującej i żądania zwrotu nadpłaconego podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl