IPPP3/443-602/11-2/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-602/11-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie ogrodu zimowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie ogrodu zimowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wykonywanie robot ogólnobudowlanych w tym między innymi elewacji aluminiowo - szklanych oraz wykonywanie zabudów tarasów (tzw. ogrodów zimowych). Wnioskodawca zawarł z osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej umowę, której przedmiotem jest wykonanie ogrodu zimowego. Wykonanie ogrodu zimowego ma polegać na zabudowie tarasu bezpośrednio przylegającego do lokalu mieszkalnego (powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 123 m 2), położonego na 6 piętrze budynku wielo mieszkaniowego (klasa 1122 PKOB). Taras przynależy do lokalu mieszkalnego i jest do wyłącznego użytku jego właścicieli. Wykonanie ogrodu zimowego ma polegać na demontażu istniejących paneli fasadowych balustrad, montaż konstrukcji stalowej, fasady szklanej z bocznymi drzwiami, okien przesuwnych, wykonaniu zadaszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować na fakturze dokumentującej wykonanie ogrodu zimowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 tej ustawy powinien zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 tej ustawy stawkę podatku VAT w wysokości 8%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z art. 41 ust. 12a i ust. 12b Ustawy o podatku od towarów i usług przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się w szczególności obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, natomiast do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 i lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2. Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Przedmiotowy lokal jest lokalem mieszkalnym, znajduje się w budynku sklasyfikowanym w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, a jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m 2. Z kolei taras, który ma podlegać zabudowie zgodnie z art. 2 Ustawy o własności lokali stanowi część składową tego lokalu. Wykonanie ogrodu zimowego, stanowi więc przebudowę części obiektu budowlanego, zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i jako takie podlega stawce VAT w wysokości 8%

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykuł przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia).

W świetle wyżej przytoczonych uregulowań, należy zwrócić uwagę, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wykonywanie robot ogólnobudowlanych w tym między innymi elewacji aluminiowo - szklanych oraz wykonywanie zabudów tarasów (tzw. ogrodów zimowych). Wnioskodawca zawarł z osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej umowę, której przedmiotem jest wykonanie ogrodu zimowego. Wykonanie ogrodu zimowego ma polegać na zabudowie tarasu bezpośrednio przylegającego do lokalu mieszkalnego (powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 123 m 2), położonego na 6 piętrze budynku wielo mieszkaniowego (klasa 1122 PKOB). Taras przynależy do lokalu mieszkalnego i jest do wyłącznego użytku jego właścicieli. Wykonanie ogrodu zimowego ma polegać na demontażu istniejących paneli fasadowych balustrad, montaż konstrukcji stalowej, fasady szklanej z bocznymi drzwiami, okien przesuwnych, wykonaniu zadaszenia.

Przepis art. 41 ust. 12 ustawy przewiduje stosowanie preferencyjnej stawki podatku do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Należy podkreślić, że to strony w umowach cywilno-prawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Dla określenia prawidłowej stawki dla przedmiotowej usługi należy w opinii Organu posłużyć się przepisami ustawowymi wynikającymi z art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Przepisy te stanowią, iż przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz ich części (z pewnymi wyjątkami). Jak stwierdzono powyżej lokal mieszkalny, w którym Wnioskodawca wykonuje opisaną usługę zalicza się do obiektów budownictwa mieszkaniowego zdefiniowanych w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zatem w myśl art. 43 ust. 12 a jest on również obiektem zaliczającym się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W konsekwencji stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, do ich budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Jak wynika z art. 41 ust. 12a ustawy, z obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym ustawodawca wyłącza lokale użytkowe, co oznacza, iż do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy lokali użytkowych preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 8% nie ma zastosowania.

Reasumując, należy stwierdzić, że do przedmiotowej usługi polegającej na zabudowie tarasu bezpośrednio przylegającego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielo mieszkaniowym sklasyfikowanym w dziale 11 PKOB, zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 8%.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl