IPPP3/443-556/09-2/SM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-556/09-2/SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-556/09-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatkowej na wyroby:

* o kodzie CN 2710 19 41 - jest nieprawidłowe,

* o kodzie CN 2710 19 25 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatkowej na wyroby o kodzie CN 2710 19 41 i CN 2710 19 25.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zgłosiła towar o kodzie CN (podany przez producenta niemieckiego):

1.

CN 2710 19 41 (IONOPLUS IME-MH) - ciecz dielektryczna smarująco-chłodząca do obróbki skrawaniem na elektrodrążarkach wgłębnych (olej syntetyczny kolor zielonkawy klarowny),

2.

CN 2710 19 25 (IME-110) - ciecz dielektryczna do elektrodrążarek wgłębnych, kolor biały przezroczysty półsyntetyczny olej (zdarzenie przyszłe).

Ww. kody wg nowej klasyfikacji występują jako oleje napędowe, a nie oleje smarowe do maszyn.

W kraju producenta - Niemcy, od tych produktów nie ma akcyzy. Są to oleje syntetyczne i półsyntetyczne powstałe na bazie olejów mineralnych. Wyroby te stosowane są przez użytkowników maszyn do obróbki metali. Wnioskodawczyni jest zarejestrowana w Urzędzie Celnym jako podatnik podatku akcyzowego w związku z nabywaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zapłaconej akcyzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy można zastosować stawkę akcyzy "0" wg art. 89 ust. 2 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stawka jest "0", gdyż są to wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 art. 89. Punkt 11 dotyczący olejów smarowych nie obejmuje powyżej podanych przez Wnioskodawczynię kodów CN 2710 19 41 i 2710 19 25.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie stawki podatkowej na wyroby o kodzie CN 2710 19 41 uznaje się za nieprawidłowe, o kodzie CN 2710 19 25 - za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm., zwana dalej "ustawą") - wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku Nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy - do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

1.

objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

2.

objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;

3.

objęte pozycjami CN 2901 i 2902;

4.

oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

5.

objęte pozycją CN 3403;

6.

objęte pozycją CN 3811;

7.

objęte pozycją CN 3817;

8.

oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

9.

pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;

10.

pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy - paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 - paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do ich przeznaczenia (np. w kontekście definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określonych, odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 art. 86 ustawy).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 - 1.048,00 zł/1.000 litrów.

Zauważyć należy, że ww. stawka akcyzy została określona jedynie poprzez odwołanie się do kodu CN wyrobu (2710 19 41), bez odnoszenia się do jego przeznaczenia.

Uwzględniając powyższe, stawka akcyzy dla wyrobu o kodzie CN 2710 19 41 (ciecz dielektryczna smarująco-chłodząca do obróbki skrawaniem na elektrodrążarkach wgłębnych /olej syntetyczny kolor zielonkawy klarowny/) wynosi 1.048 zł/1.000 litrów.

Zatem stanowisko w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

W myśl art. 89 ust. 2 ustawy - stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem obrotu będzie wyrób o kodzie CN 2710 19 25 (ciecz dielektryczna do elektrodrążarek wgłębnych, kolor biały przezroczysty półsyntetyczny olej).

Należy zauważyć, że określona w art. 89 ust. 1 pkt 4 stawka akcyzy w wysokości 1.822,00 zł/1.000 litrów dotyczy nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 stosowanej jako paliwo lotnicze.

Uwzględniając powyższe, ww. wyrób o kodzie CN 2710 19 25 nie przeznaczony do celów opałowych, jako dodatek lub domieszka do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0 zł.

Zatem stanowisko w przedmiotowym zakresie jest prawidłowe.

Należy zauważyć, iż tutejszy Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego wyrobów do grupowania CN, w związku z tym w niniejszej interpretacji odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawczynię w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialna jest bowiem Wnioskodawczyni. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl