Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 września 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-554/10-4/LK
Moment powstania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem usługi ubezpieczenia lini kredytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2010 r. (data wpływu 7 czerwca 2010 r.) uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2010 r. (data wpływu 5 sierpnia 2010 r.) na wezwanie z dnia 21 lipca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2010 r. (data wpływu 5 sierpnia 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-554/10-2/LK z dnia 21 lipca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka która jest podatnikiem otrzymała fakturę dotyczącą ubezpieczenia linii kredytowej. Podmiot ubezpieczający linię kredytową wystawił fakturę 11 stycznia 2010 r.. W treści faktury zawarł informację, iż ubezpieczenie dotyczy okresu od 01.04.2010 do 31-03-2011. Umowa nie zawierała określenia terminów płatności lub rozliczeń. Spółka dokonała płatności za zafakturowaną usługę w ratach; kolejno w dniach 16-03-2010, 19-04-2010, 07-05-2010.

W uzupełnieniu do wniosku, wskazano ponadto iż:

Spółka nabywa usługi ubezpieczenia od podmiotu zagranicznego nieposiadającego stałego miejsca działalności w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu opisanej transakcji powstanie proporcjonalnie do zapłaconych kwot odpowiednio 16-03-2010, 19-04-2010 oraz 07-05-2010. zgodnie, bowiem z art. 19 ust. 19a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi. Data wykonania usługi to 31-03-2011. Zatem zgodnie z art. 19 ust. 19b zapłaty zrealizowane przez Spółkę stanowią płatność przed wykonaniem usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 2 pkt 9 ww. ustawy import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Przepisów ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca (art. 17 ust. 2 ustawy o VAT).

W myśl art. 17 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Zgodnie z art. 28a ustawy na potrzeby stosowania rozdziału 3 w zakresie określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a), która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych przez niego usług.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nabywa usługi ubezpieczenia od podmiotu zagranicznego nieposiadającego stałego miejsca działalności w Polsce.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy zauważyć, iż w przedmiotowej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 19 ust. 19 w związku z art. 28b ustawy.

Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy, przepisy ust. 1, 4, 5, 11, ust. 13 pkt 1 lit. b) i c), pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług, z zastrzeżeniem ust. 19a i 19b.

Stosownie do art. 19 ust. 19a cyt. ustawy, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:

1.

usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;

2.

usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Zgodnie zaś z art. 19 ust. 19b ustawy, do usług, o których mowa w ust. 19a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymała fakturę przed realizacją usługi tj. 11 stycznia 2010 r. Umowa została zawarta na okres jednego roku od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. Wnioskodawca uiścił opłatę za usługę przed końcem jej realizacji w trzech ratach; pierwsza wpłata nastąpiła w dniu 16 marca 2010 r. następnie w dniu, 19 kwietnia 2010 r., i ostatni przelew miał miejsce w dnia 7 maja 2010 r.

Treść powyższego artykułu wskazuje, zatem na ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie zasady ogólnej, wykonywanych na rzecz podmiotów będących podatnikami z tytułu importu usług, także w przypadku otrzymania przed wykonaniem usługi płatności w formie np.: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Oznacza to, że każda przedpłata zaliczka czy też rata wpłacona na poczet ceny przyszłego świadczenia i otrzymana przez podmiot, który ma wykonać usługę, powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do tej płatności. A więc jeżeli zadatek będzie mógł być zaliczony na poczet ceny jego otrzymanie powoduje zastosowanie art. 19 ust. 11 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, iż wystawiona przez Ubezpieczającego w dniu 11 stycznia 2010 r. faktura obejmująca usługi w okresie 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. została wystawiona przed wykonaniem usługi w związku, z czym nie dokumentuje wykonania usługi.

Dokonanie przez Wnioskodawcę zapłaty za usługę kolejno w dniach 16 marca 2010 r., 19 kwietnia 2010 r., 7 maja 2010 r. przed dokonaniem usługi spowodowało powstanie obowiązku podatkowego w momencie wpłat kolejnych kwot. Zatem dokonanie przez Spółkę wpłat należy potraktować zgodnie z art. 19 ust. 19b w związku z art. 19 ust. 11 ustawy jako zaliczki wpłacone przed wykonaniem usługi, dlatego też moment powstania obowiązku podatkowego powstanie z chwilą dokonania kolejnych wpłat.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl