Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-553/14-2/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji piwa poza składem podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji piwa poza składem podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza rozpocząć produkcję piwa w oparciu o przedpłatę akcyzy, w oparciu o art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym podlega kontroli Urzędu Celnego na podstawie paragrafu 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Tym samym będzie istniała konieczność kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi zgodnie z pragrafem 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje konieczność posiadania zbiorników objętych prawną kontrolą metrologiczną poza warzelnią w sytuacji gdy spółka deklaruje, iż ilość wybitej brzeczki gorącej, za którą przedpłacono akcyzę, jest rozliczana w ilości równej gotowemu wyrobowi akcyzowemu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W warunkach produkcji piwa na zasadzie przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, wysokość przedpłaty określona jest jako podatek należny od gotowego produktu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Obliczenie podatku należnego wg art. 94 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym to iloczyn stawki akcyzy, objętości w hl i ekstraktu w stopniach Plato. Dla brzeczki gorącej, w której zawartość alkoholu wynosi 0, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 224) w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, oraz wskazaną przez nią normą PN-A-79093-2, zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej i ekstraktu rzeczywistego jest taka sama. Tym samym w sytuacji gdy Spółka zadeklaruje, iż całość wybitej brzeczki będzie skierowana do fermentacji, a dodatki mogące sztucznie zawyżyć ekstrakt nie będą stosowane, nie istnieje konieczność posiadania zbiorników objętych prawną kontrolą metrologiczną na etapach fermentacji i leżakowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato - art. 94 ust. 3 ustawy. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (art. 94 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353) w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, magazynowanie wyrobów energetycznych i napojów alkoholowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.

W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.

Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegajacych kontroli metrologicznej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.).

Natomiast, zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z art. 94 ust. 5 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 224).

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia, przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. W § 2 ww. rozporządzenia prawodawca zdefiniował użyte przy określeniu podstawy opodatkowania piwa pojęcia: zawartość alkoholu, zawartość ekstraktu rzeczywistego oraz zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej, odnosząc je do wyrobu gotowego.

Zgodnie z powyższym użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1.

zawartość alkoholu to ułamek masowy alkoholu etylowego w gotowym wyrobie, wyrażony w procentach m/m, odpowiadający gęstości destylatu otrzymanego po destylacji próbki piwa, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3;

2.

zawartość ekstraktu rzeczywistego to ułamek masowy ekstraktu w gotowym wyrobie, bez względu na fazę produkcji, w której ten ekstrakt został wprowadzony do piwa, wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu w gotowym wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3;

3.

zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej to ułamek masowy ekstraktu brzeczki piwnej, wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3.

Ponadto, w § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia wskazano, że metody badań stosowane przy oznaczaniu zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w celu ustalenia ekstraktu brzeczki podstawowej określa Polska Norma PN-A-79093-2:2000 ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Z kolei, stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie kontoli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349) kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji.

W myśl przepisu art. 22 ust. 1-3 ustawy z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1.

składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,

2.

obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza rozpocząć produkcję piwa w oparciu o przedpłatę akcyzy. W związku z powyższym podlega kontroli Urzędu Celnego na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Tym samym będzie istniała konieczność kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółka powinna posiadać zbiorniki objęte prawną kotrolą metrologiczną również poza warzelnią. Przy czym, zdaniem Spółki, już na etapie fermentacji i leżakowania nie istnieje konieczność posiadania zbiorników objętych prawną kontrolą metrologiczną.

Wymieniony przepis, art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, wyłącza z obowiązku produkcji w składzie podatkowym wyroby akcyzowe, od których została zapłacona przedpłata akcyzy. Zakres przedmiotowy przepisu obejmuje wyroby akcyzowe, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną, niż stawka zerowa. Oznacza to umożliwienie, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie, między innymi, produkcji piwa, produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, a więc poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Warunkiem produkcji poza składem podatkowym będzie dokonanie przedpłaty akcyzy, która z chwilą powstania zobowiązania podatkowego będzie zaliczona na poczet należnej akcyzy.

W tym miejscu należy zauważyć, że wskazany w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych. obowiązek magazynowania wyrobów akcyzowych w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej dotyczy tylko takich wyrobów gotowych, które są magazynowane w składach podatkowych i objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Natomiast, w przepisach prawa nie został przewidziany podobny obowiązek dla wyrobów akcyzowych z przedpłaconą akcyzą, produkowanych i magazynowanych poza składem podatkowym, a więc nie objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

A zatem, odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji nie istnieje konieczność posiadania zbiorników objętych prawną kontrolą metrologiczną poza warzelnią tj. na etapie fermentacji i leżakowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, zauważa się, że wpłata przedpłaty akcyzy w wysokości, jaka jest należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, traktowana jest w rzeczywistości jako zapłata należności z tytułu podatku akcyzowego, o czym świadczą przepisy określone w art. 22 ustawy. Jednakże z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania piwa, należy przyjmować stopień Plato rozumiany jako ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego, odnoszonych do wyrobu gotowego, tj. wyrobu, dla którego został zakończony cały proces produkcyjny. Prawodawca precyzyjnie bowiem wskazał na wyrób gotowy jako ten, którego parametry tj. zawartość alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego będą determinowały obliczenie zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl