Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-542/14-2/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie postępowania z uszkodzonymi lub niewłaściwie nałożonymi znakami akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie postępowania z uszkodzonymi lub niewłaściwie nałożonymi znakami akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. ("Spółka") jest: jednym z największych dystrybutorów napojów alkoholowych (m.in. wódek, whisky, win). Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i posiada zezwolenie na prowadzenie magazynowego składu podatkowego, wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego. W związku z tym nabywa wewnątrzwspólnotowo napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i po ich wprowadzeniu do składu podatkowego dalej magazynuje je w tej procedurze. Głównymi odbiorcami napojów alkoholowych dystrybuowanych przez Spółkę są hurtownie i sieci sklepów w Polsce. Stąd też, sprzedając napoje alkoholowe, Spółka wyprowadza je ze składu podatkowego poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy.

Przed wyprowadzeniem poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wszystkie opakowania jednostkowe napojów alkoholowych są oznaczane banderolami podatkowymi. Proces banderolowania odbywa się zarówno w kraju jak i poza Polską. Część wprowadzanych do składu podatkowego napojów alkoholowych jest bowiem wysyłana ze składów podatkowych producentów mających siedziby w różnych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 130 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym Spółka przekazuje znaki akcyzowe tym producentom w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe napojów alkoholowych. Stąd też napoje alkoholowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy nabywane wewnątrzwspólnotowo w momencie wprowadzania ich do składu podatkowego Spółki są już, co do zasady, oznaczone podatkowymi znakami akcyzy.

W momencie przyjęcia napojów alkoholowych do składu podatkowego Spółka sprawdza prawidłowość naniesienia wszystkich banderol podatkowych i ich stan. W trakcie magazynowania w procedurze zwieszenia poboru akcyzowego, w przypadku wyjmowania opakowań jednostkowych napojów alkoholowych ze zbiorczych opakowań (kartonów) również weryfikowana jest prawidłowość naniesienia banderol podatkowych oraz ich stan. Zdarza się, że zostaną wykryte na opakowaniach jednostkowych napojów alkoholowych banderole uszkodzone lub zniszczone lub też odwrotnie nałożone. Opakowania jednostkowe z uszkodzonymi lub zniszczonymi banderolami podatkowymi są przesuwane do wyodrębnionego miejsca w składzie podatkowym. Następnie na te opakowania ponownie są naklejane banderole podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 117 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto stosownie do art. 116 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje tylko w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży. Spółka przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 349) (" Rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych").

Po zakończeniu procesu banderolowania opakowań jednostkowych z uszkodzonymi banderolami podatkowymi w składzie podatkowym Spółki, opakowania te są oznaczone prawidłową banderolą podatkową oraz uszkodzoną banderolą. Brak bowiem przepisów prawa, które w takiej sytuacji pozwalałyby albo nakazywały uprzednie zdjęcie uszkodzonych lub zniszczonych lub źle nałożonych banderol podatkowych z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych objętego procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym. Jednakże kontrahenci Spółki nie przyjmują lub zwracają opakowania jednostkowe napojów alkoholowych, na których są naniesione dwie banderole podatkowe: nieprawidłowa banderola podatkowa (uszkodzona, zniszczona lub źle nałożona) i prawidłowa banderola podatkowa.

W konsekwencji Spółka planuje zdejmowanie uszkodzonych banderol podatkowych z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych przed nałożeniem nowych banderol podatkowych w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Jednocześnie rozważa niszczenie zdjętych uszkodzonych lub zniszczonych banderol podatkowych w obecności pracownika urzędu celnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy Spółka może zdejmować uszkodzone, zniszczone lub źle nałożone banderole podatkowe z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, które zostaną dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, w celu nałożenia prawidłowych banderol podatkowych bez uzyskiwania zgody właściwego naczelnika urzędu celnego.

2. Czy Spółka powinna zdjęte uszkodzone lub zniszczone banderole podatkowe zwracać podmiotowi, który je wydał albo niszczyć pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1)

Zdaniem Spółki może ona w każdej chwili zdjąć uszkodzone lub zniszczone lub też źle nałożone banderole podatkowe z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych znajdujących się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nie ma przy tym znaczenia, że te napoje alkoholowe zostaną sprzedane na terytorium kraju. Stosownie do art. 123 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego artykułu zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy.

Ponadto w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2013 r. poz. 56, z późn. zm.) ("Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy") doprecyzowano, że banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu celnego, w przypadku gdy:

1.

wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub

2.

wyroby akcyzowe przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Jednakże powyższe przepisy, tj. art. 123 ustawy o podatku akcyzowym i § 5 Rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, mają zastosowanie do wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Innymi słowy nie będą miały zastosowania do wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie bowiem z art. 117 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. Zatem w odniesieniu do napojów alkoholowych objętych procedurą zwieszenia poboru akcyzy obowiązek ich oznaczenia znakami akcyzy jeszcze nie powstał. Oznacza to, że te wyroby mogą być magazynowe lub przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy bez ich oznaczenia banderolami podatkowymi.

W konsekwencji nie ma przeszkód prawnych, aby zdjąć banderole podatkowe z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nawet jeżeli wyroby te zostaną przeznaczone do sprzedaży na terytorium kraju. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 maja 2013 r., nr IPTPP3/443A-11/13-2/k.k.

Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych zdjęcie znaków akcyzy odbywa sio w obecności funkcjonariusza. Z czynności zdjęcia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjonariusz. W świetle § 39 ust. 1a Rozporządzenia w przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, nanoszonych na wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas tych czynności. Wówczas z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego. Niemniej jednak należy też uwzględnić brzmienie § 39 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, zgodnie z którym podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem znaków akcyzy pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym. Zatem oznacza to, że Spółka nie ma obowiązku informować Naczelnika o planowanym zdjęciu banderol w innych przypadkach niż określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności w przypadku zdjęcia uszkodzonych lub zniszczonych banderol podatkowych z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych znajdujących się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji należy wywieść wniosek, że w przypadku zdjęcia uszkodzonych lub zniszczonych banderol podatkowych z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych znajdujących się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie będzie mieć zastosowania § 39 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Trudno bowiem uznać, że skoro nie ma obowiązku w takiej sytuacji poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym zdjęciu banderol, to zdjęcie banderol musi odbywać się w obecności funkcjonariusza.

Nie oznacza to jednak, że proces zdejmowania banderol pozostaje poza kontrolą właściwego naczelnika urzędu celnego. Stosownie do § 38 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych podmiot sporządza raporty dzienne zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy.

Ponadto zgodnie z art. 131 ust. 1 i 3 Ustawy o podatku akcyzowym podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy jest obowiązany prowadzić ewidencję znaków akcyzy, w której powinien odnotować m.in. informacje o liczbie znaków akcyzy uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych.

Natomiast zgodnie z art. 131 ust. 5 Ustawy o podatku akcyzowym w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, wydania lub zwrotu znaków akcyzy na terytorium kraju sporządza się protokół stwierdzający nastąpienie takiego zdarzenia. W § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy doprecyzowano, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych banderol jest potwierdzane protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2. W ust. 2 § 11 Rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, właściwy naczelnik urzędu celnego może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego.

Z powyższego wynika, że Spółka nie będzie miała obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym zdjęciu uszkodzonych lub zniszczonych banderol podatkowych z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych znajdujących się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a w trakcie zdejmowania tych banderol nie musi być obecny pracownik urzędu celnego. Spółka powinna jednak sporządzać raporty dzienne zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy oraz protokół stwierdzający uszkodzenie lub zniszczenie banderol podatkowych. Przy tym dokument ten musi zostać podpisany przez dwie osoby reprezentujące Spółkę. Jeżeli przy ujawnieniu uszkodzonych lub zniszczonych banderol podatkowych na opakowaniach jednostkowych napojów alkoholowych nie będzie obecny pracownik urzędu celnego, przed sporządzeniem protokołu Spółka powinna poinformować w dowolnej formie właściwego naczelnika o zamiarze sporządzenia tego protokołu. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego nie poinformuje, że przy sporządzaniu protokołu powinien być pracownik urzędu celnego, Spółka może sporządzić ten protokół bez podpisu pracownika urzędu celnego, lecz będzie zobowiązana do przesłania kopii tego protokołu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Ponadto, na podstawie § 36 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, Spółka poinformuje właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym oznaczaniu banderolami podatkowymi opakowań jednostkowych napojów alkoholowych.

Ad 2)

Zdaniem Spółki zdjęte uszkodzone lub zniszczone banderole podatkowe z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych powinny zostać zwrócone podmiotowi, które je wydał albo zniszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.

Żaden z przepisów Ustawy o podatku akcyzowym nie reguluje wprost i kompleksowo zasad postępowania z uszkodzonymi lub zniszczonymi banderolami podatkowymi (poza procesem oznaczania), które zostały zdjęte z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym.

Stosownie do art. 123 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym zdjęte znaki akcyzy są:

1.

zwracane do ich wytwórcy albo

2.

niezwłocznie niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.

Jednakże art. 123 Ustawy o podatku akcyzowym, jak zostało to wyżej wykazane, dotyczy sytuacji zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Również art. 133 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym odnosi się do innej sytuacji niż przedstawiona przez Spółkę. Zgodnie bowiem z tym przepisem znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem są zwracane, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia, podmiotowi, który je wydał albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego. Nie będzie miał też zastosowania art. 138 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym, który dotyczy znaków akcyzy uszkodzonych lub zniszczonych w procesie oznaczania.

Niemniej jednak z przepisu ogólnego, tj. art. 130 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym, wynika że znaki akcyzy są zwracane:

1.

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, od którego odebrano te znaki;

2.

wytwórcy znaków akcyzy.

Jednocześnie w art. 131 ust. 5 Ustawy o podatku akcyzowym przewidziano, że w przypadku zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy na terytorium kraju, sporządza się protokół stwierdzający nastąpienie takiego zdarzenia, jednocześnie w § 11 Rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych określono, że zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych banderol jest potwierdzane protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego. Przy tym w przypadku zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, właściwy naczelnik urzędu celnego może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego.

W takiej jednak sytuacji podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy niezwłocznie przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego kopię protokołu potwierdzającego zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy.

Ponadto na podstawie § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych w przypadku niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zniszczeniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tej czynności oraz w trakcie jej przeprowadzania powinien, co do zasady, być obecny funkcjonariusz. Jedynie w przypadku niszczenia znaków akcyzy nanoszonych na wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas tej czynności.

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów Spółka może wybrać, czy zdjęte uszkodzone lub zniszczone banderole podatkowe z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych zostaną zwrócone podmiotowi, które je wydał albo przekazane ich wytwórcy albo też zniszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego. W przypadku niszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol podatkowych Spółka musi stosować § 39 Rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych oraz § 11 Rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy znaki akcyzy to znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

a.

podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,

b.

legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

W myśl art. 114 obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Jak stanowi art. 116 ust. 1 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

1.

podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;

2.

importerem;

3.

podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;

4.

przedstawicielem podatkowym;

5.

podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

6.

właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Stosownie do art. 123 ust. 1-3 ustawy znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium kraju.

Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy.

Zdjęte znaki akcyzy są:

1.

zwracane do ich wytwórcy albo

2.

niezwłocznie niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2013 r. poz. 56, z późn. zm.), dalej zwanego rozporządzeniem, banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu celnego, w przypadku gdy:

1.

wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub

2.

wyroby akcyzowe przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i posiada zezwolenie na prowadzenie magazynowego składu podatkowego. W związku z tym nabywa wewnątrzwspólnotowo napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i po ich wprowadzeniu do składu podatkowego dalej magazynuje je w tej procedurze. Głównymi odbiorcami napojów alkoholowych dystrybuowanych przez Spółkę są hurtownie i sieci sklepów w Polsce. Stąd też, sprzedając napoje alkoholowe, Spółka wyprowadza je ze składu podatkowego poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy. Przed wyprowadzeniem poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wszystkie opakowania jednostkowe napojów alkoholowych są oznaczane banderolami podatkowymi. Proces banderolowania odbywa się zarówno w kraju jak i poza Polską. Część wprowadzanych do składu podatkowego napojów alkoholowych jest bowiem wysyłana ze składów podatkowych producentów mających siedziby w różnych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 130 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym Spółka przekazuje znaki akcyzowe tym producentom w celu na niesienia ich na opakowania jednostkowe napojów alkoholowych. Stąd też napoje alkoholowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy nabywane wewnątrzwspólnotowo w momencie wprowadzania ich do składu podatkowego Spółki są już, co do zasady, oznaczone podatkowymi znakami akcyzy. W momencie przyjęcia napojów alkoholowych do składu podatkowego Spółka sprawdza prawidłowość naniesienia wszystkich banderol podatkowych i ich stan. W trakcie magazynowania w procedurze zwieszenia poboru akcyzowego również weryfikowana jest prawidłowość naniesienia banderol podatkowych oraz ich stan. Zdarza się, że zostaną wykryte na opakowaniach jednostkowych napojów alkoholowych banderole uszkodzone lub zniszczone lub też odwrotnie nałożone. Opakowania jednostkowe z uszkodzonymi lub zniszczonymi banderolami podatkowymi są przesuwane do wyodrębnionego miejsca w składzie podatkowym. Następnie na te opakowania ponownie są naklejane banderole podatkowe. Spółka przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Spółka planuje zdejmowanie uszkodzonych banderol podatkowych z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych przed nałożeniem nowych banderol podatkowych w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jednocześnie rozważa niszczenie zdjętych uszkodzonych lub zniszczonych banderol podatkowych w obecności pracownika urzędu celnego.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii czy może zdejmować uszkodzone, zniszczone lub źle nałożone banderole podatkowe z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych objętych procedura zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, które zostaną dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, w celu nałożenia prawidłowych banderol podatkowych bez uzyskiwania zgody właściwego naczelnika urzędu celnego.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że § 5 rozporządzenia nie będzie miał zastosowania w analizowanej sprawie, ponieważ, z opisu sprawy wynika, że wszystkie działania będą wykonywane w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W takim przypadku, w ocenie Organu, mają odpowiednio zastosowanie przepisy zawarte w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349), wydanego na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404), zgodnie z którym zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjonariusz.

Stosownie do § 39 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku:

1.

zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy,

2.

wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 ustawy,

3.

niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych

- podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności.

Mając na względzie art. 117 ustawy, należy stwierdzić, że do czasu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie będzie obowiązku oznaczania ich znakami akcyzy. Innymi słowy należy stwierdzić, że jak długo w przedmiotowej sprawie wyroby akcyzowe będą objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nałożenie znaków nie będzie konieczne. W efekcie, znaki akcyzy nałożone na wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być zdjęte również z innych przyczyn niż tylko przeznaczenie na sprzedaż do innego państwa członkowskiego lub na eksport.

Zgodnie z powyższym w przedmiotowej sprawie, w której wyroby akcyzowe oznaczone znakami akcyzy będą znajdować się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, znaki te będą mogły zostać zdjęte z opakowań jednostkowych i zniszczone.

Zatem Spółka może zdejmować uszkodzone, zniszczone lub źle nałożone znaki akcyzy z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych objetych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym bez uzyskiwania zogdy właściwego naczelnika urzędu.

Ponadto, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółka powinna zdjęte znaki akcyzy zwracać podmiotowi, który je wydał albo niszczyć pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy znaki akcyzy są zwracane:

1.

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, od którego odebrano te znaki;

2.

wytwórcy znaków akcyzy.

Stosownie do art. 131 ust. 5 ustawy w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, wydania lub zwrotu znaków akcyzy na terytorium kraju, a także zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy na terytorium kraju, sporządza się protokół stwierdzający nastąpienie takiego zdarzenia.

W myśl § 11 ust. 1 ustawy utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych banderol jest potwierdzane protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, właściwy naczelnik urzędu celnego może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego. (§ 11 ust. 2 rozporządzenia)

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy niezwłocznie przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1. (§ 11 ust. 3 rozporządzenia)

Ponadto, zgodnie z ww. § 39 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, w przypadku niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności.

A zatem, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka powinna zdjęte uszkodzone lub zniszczone znaki akcyzy zwracać podmiotowi, który je wydał albo niszczyć pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego. Przy czym, Wnioskodawca będzie obowiązana przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności. Natomiast właściwy naczelnik urzędu celnego może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl