IPPP3/443-530/10-4/IB - Uprawnienie stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Osi 4. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-530/10-4/IB Uprawnienie stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Osi 4. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2010 r. (data wpływu 31 maja 2010 r.) uzupełnionego w dniu 21 czerwca 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 11 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 21 czerwca 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 11 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie LGD realizuje projekt ze środków budżetu państwa w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki te są objęte refundacją z Unii Europejskiej.

Celem przedmiotowego projektu jest wspieranie rozwoju regionu i lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie lokalnych miejsc pracy, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym: aktywizacja mieszkańców, budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR, pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwoju obszaru LSR oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszaru LSR, zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD. Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, posiada odpowiednio dostosowane biuro do przyjmowania beneficjentów, niezbędny wysokiej jakości sprzęt ułatwiający pracę oraz służący mieszkańcom terenu LGD.

Stowarzyszenie LGD nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, transze dotacji przekazywane będą na podstawie "wniosku beneficjenta o płatność".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto wg art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym i stanowisku Wnioskodawcy wskazano, iż Stowarzyszenie LGD realizuje projekt ze środków budżetu państwa w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki te są objęte refundacją z Unii Europejskiej. Celem przedmiotowego projektu jest wspieranie rozwoju regionu i lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie lokalnych miejsc pracy, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej. Stowarzyszenie LGD nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług, a związek ze sprzedażą opodatkowaną w przedmiotowej sprawie nie będzie istniał.

Z powyższego wynika, iż realizowany przez Wnioskodawcę projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto z wniosku wynika, iż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane dla podatku podatnikiem VAT, a zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania, uregulowania § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.). Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, a warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Reasumując, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem wniosku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl