Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-53/08-4/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni... przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2008 r. (data wpływu 17 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2008 r. (data wpływu 23 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 grudnia 2008 r. (data wpływu 23 grudnia 2008 r.) o brakujący podpis drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza sprzedać plac składowy - grunt o powierzchni 1890 m 2, będący jego własnością. Plac ogrodzony jest przęsłami metalowymi z siatką i płotem betonowym, trwale z gruntem związanym. Ogrodzenie posiada trzy bramy i dwie furtki. Całość została zakwalifikowana w dniu przyjęcia do użytkowania (tj. 31 grudnia 1971 r.) do grupy 2 - budowle w pozycji rodzajowej KRŚT z 1998 r. - aktualnie KŚT 291.

Do placu, na którym znajdują się cztery słupy betonowe oświetleniowe, doprowadzona jest naziemna linia kablowa, zakwalifikowana do grupy 2 - budowle w pozycji rodzajowej KRŚT 261 - aktualnie KŚT 211.

Ponadto, na placu znajduje się pawilon handlowy, typ metalplast, postawiony na fundamentach betonowych. Pawilon wybudowany został w 1992 r. z blachy, elementów gotowych, typ falisty - zakwalifikowany do grupy 8 - pozycja rodzajowa KŚT 806.

Zainteresowany dodał, iż znajdująca się na placu linia kablowa wraz z czterema słupami betonowymi oświetleniowymi została przyjęta do użytkowania w dniu 30 grudnia 1978 r. W związku z ich nabyciem nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od dnia przyjęcia do użytkowania do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż gruntu wraz z budowlami, tj. ogrodzeniem, linią kablową oświetleniową można uznać jako zwolnioną od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że do tych towarów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany ten warunek spełnia.

Z kolei art. 43 ust. 2 pkt 1 uznaje za towary używane także budynki i budowle lub ich części, nie precyzując szczegółów. Zdaniem Wnioskodawcy, warunki zwolnienia zostały spełnione, w związku z czym, może on także zastosować art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać plac składowy - grunt o powierzchni 1890 m 2, będący jego własnością. Plac ogrodzony jest przęsłami metalowymi z siatką i płotem betonowym trwale z gruntem związanym. Ogrodzenie posiada trzy bramy i dwie furtki. Całość została przyjęta do użytkowania w dniu 31 grudnia 1971 r. Do placu, na którym znajdują się cztery słupy betonowe oświetleniowe, doprowadzona jest naziemna linia kablowa. Ponadto, na placu znajduje się pawilon handlowy, postawiony na fundamentach betonowych. Pawilon wybudowany został w 1992 r. Znajdująca się na placu linia kablowa wraz z czterema słupami betonowymi oświetleniowymi została przyjęta do użytkowania w dniu 30 grudnia 1978 r. W związku z ich nabyciem nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od dnia przyjęcia do użytkowania do dnia złożenia wniosku Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Podstawowa stawka podatku VAT, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych. Zwolnienie od podatku może mieć charakter przedmiotowy, kiedy odnosi się do dostawy określonego towaru lub usługi i podmiotowy, kiedy dotyczy podatnika.

Tut. Organ informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), od dnia 1 stycznia 2009 r. zmianie uległy przepisy art. 43 ustawy.

W przedmiotowej sprawie, dotyczącej zdarzenia przyszłego, zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Przepis art. 43 ust. 11 ustawy wskazuje na elementy, jakie oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi zawierać. I tak:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż jeżeli Wnioskodawca dokona po dniu 31 grudnia 2008 r. sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Nie znajdą bowiem zastosowania wyjątki zawarte w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ dostawa tego budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl