IPPP3/443-448/09-2/KT - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-448/09-2/KT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-448/09-2/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2009 r. (data wpływu 1 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług stołówki szkolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług stołówki szkolnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podległa Gminie Szkoła Podstawowa jako jednostka budżetowa Gminy prowadzi stołówkę szkolną. Prowadzenie stołówki przewiduje stosowna uchwała Rady Gminy. Stołówka ta nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym - prowadzona jest przez personel szkoły. Cena jednego obiadu kalkulowana jest na podstawie wartości artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłku (wsad do kotła). Stołówka nie wydaje obiadów na zewnątrz. Należności za posiłki dokumentowane są dowodem wpłaty, na którym widnieje nazwisko i imię, nazwa należności, kwota należności i data wpływu należności. Na tej podstawie dokonywane są wpłaty na konto dochodów Gminy w terminie ostatniego dnia danego miesiąca. W deklaracji VAT-7 przedmiotowa sprzedaż wykazywana jest jako czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, który to przepis odsyła do załącznika nr 4, gdzie pod pozycją nr 7 ujęte są "usługi w zakresie edukacji".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi stołówki szkolnej są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, czy opodatkowane tym podatkiem i w jakiej wysokości.

Zdaniem Wnioskodawcy stołówka szkolna ułatwia i usprawnia edukację szkolną i nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, dlatego usługi w zakresie stołówki szkolnej zakwalifikowano do usług edukacyjnych.

W zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi prowadzenia stołówki przez szkołę Gmina kierowała się dotychczas opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika, ze prowadzenia stołówki przez personel placówki oświatowej dla dzieci i pracowników placówki należy zaliczyć w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do działu 80 (PKWiU 80) jako usługi w zakresie edukacji, pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością placówki oświatowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy - usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. A zatem prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznej identyfikacja usług stanowi podstawę do ustalenia właściwej stawki podatku. Należy przy tym podkreślić, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jaki i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W pozycji nr 7 przedmiotowego załącznika wymieniony są "usługi w zakresie edukacji" (PKWiU ex 80).

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazuje, że podległa Gminie szkoła podstawowa jako jednostka budżetowa Gminy prowadzi, na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy, stołówkę szkolną. Stołówka ta nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym - prowadzona jest przez personel szkoły. Cena jednego obiadu kalkulowana jest na podstawie wartości artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłku (wsad do kotła). Stołówka nie wydaje obiadów na zewnątrz. W zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi prowadzenia stołówki przez szkołę Gmina kieruje się opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika, ze prowadzenia stołówki przez personel placówki oświatowej dla dzieci i pracowników placówki należy zaliczyć w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do działu 80 (PKWiU 80) jako "usługi w zakresie edukacji", pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością placówki oświatowej.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że o ile usługi, o których mowa we wniosku, zostały prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 80 jako "usługi w zakresie edukacji", to na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w zw. z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wskazuje się jednocześnie, że Minister Finansów nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU i weryfikacji prawidłowości zaklasyfikowania przez podatnika danego wyrobu lub usługi. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu.

W związku z powyższym niniejszego rozstrzygnięcia dokonano wyłącznie w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wywozu nieczystości oraz zwolnienia z opodatkowania z tytułu dożywiania dzieci (pytanie nr 1 i pytanie nr 3) wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne po uzupełnieniu wniosku w odpowiedzi na wezwanie tut. organu nr IPPP3/443-448/09-3/KT z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl