Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-436/10-3/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 10 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie klasyfikacji świadczonych na rzecz Spółki usług jako związanych z nieruchomościami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie klasyfikacji świadczonych na rzecz Spółki usług jako związanych z nieruchomościami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

D. ("D." lub "Spółka"), jest spółką prawa niemieckiego z siedzibą w E. (Niemcy), zarejestrowaną dla celów podatku od wartości dodanej w Niemczech. Spółka jest również zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług ("VAT") w Polsce. D. należy do grupy prowadzącej działalność na rynku międzynarodowym w zakresie rozwoju produkcji systemów hydraulicznych i kompletnych systemów produkcyjnych m.in. dla sektora paneli drewnianych.

W ramach działalności prowadzonej w Polsce Spółka zawarła kontrakty z polskim podmiotem (osobą prawną), zarejestrowanym dla celów podatku VAT w Polsce (polski kontrahent lub Nabywca) na dostawę określonych modułów instalacji do produkcji ultracienkich płyt z włókien drzewnych. Na podstawie kontraktów Spółka jest odpowiedzialna wobec Nabywcy za opracowanie, dostawę, instalację oraz uruchomienie maszyn i wyposażenia dla określonych modułów instalacji znajdującej się na terytorium Polski. Zadaniem Spółki jest dostarczenie tych modułów w stanie kompletnym i gotowych do wykorzystania przez Nabywcę w procesie produkcji. Do obowiązków Spółki należy również przeprowadzenie szkolenia dla pracowników polskiego kontrahenta z zasad obsługi dostarczonych przez Spółkę modułów instalacji. Dostawy określonych modułów instalacji w sensie ekonomicznym stanowią zatem tzw. inwestycję "pod klucz".

Moduły dostarczane przez D. instalowane są w budynku należącym do polskiego kontrahenta. Moduły są związane z gruntem jedynie za pomocą śrub i z technicznego punktu widzenia w każdym momencie mogą być przemieszczone w inne miejsce. Instalacja, której moduły dostarcza D. nie jest zintegrowana w sposób trwały z budynkiem, w którym się znajduje.

W miejscu instalacji przemysłowej przez cały okres wykonywania prac Nabywca udostępni Spółce pomieszczenie dla celów administracyjnych i socjalnych. Dodatkowo Polski kontrahent zapewni Spółce dostęp do telefonu, faksu oraz mediów w tym pomieszczeniu.

Spółka nie posiada żadnych zasobów ludzkich i technicznych, które umożliwiłyby jej realizację powyższych kontraktów na rzecz polskiego kontrahenta. W tym celu DSF korzysta zatem z usług podwykonawców, którzy dostarczają niezbędny sprzęt oraz pracowników. Jednym z podwykonawców Spółki, z którego usług Spółka będzie również korzystać w przypadku realizacji kontraktów z polskim kontrahentem jest A.

Podstawą współpracy D. i A. jest umowa ("Umowa"), z której wynika w szczególności, że D. pozostaje stroną wszelkich zawieranych przez siebie kontraktów i zachowuje prawo do otrzymywania i wystawiania wszelkich faktur związanych z ich wykonaniem. Niemniej jednak, ekonomiczny (finansowy) wynik kontraktów jest przypisany A. i to ona ponosi ostateczny ciężar (w sensie finansowego zysku lub straty) rozliczenia tych kontraktów. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy D. i A, oznacza to, że A. staje się podwykonawcą D., wykonując prace wynikające z zawartych przez D. kontraktów, przy pomocy własnych pracowników i własnego sprzętu.

Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach, również w przypadku kontraktów z polskim kontrahentem, Spółka może korzystać z podwykonawców wyłącznie w zakresie wykonania usług instalacji (montażu) poszczególnych modułów bądź w zakresie nadzoru takiej instalacji (montażu). Usługi nabywane przez Spółkę są bezpośrednio związane z instalacją do produkcji ultracienkich płyt z włókien drzewnych. Usługi nie dotyczą nieruchomości (budynku) jako takiej, ale instalacji znajdującej się wewnątrz tej nieruchomości (budynku).

W przeszłości D. realizowała podobne projekty na terytorium Polski. Istnieje również możliwość, że w przyszłości Spółka podejmie realizację podobnych kontraktów na rzecz polskich odbiorców. Kontrakty te będą wówczas wykonane na analogicznych zasadach do opisanych powyżej, w szczególności dla potrzeb ich wykonania Spółka będzie korzystać z podwykonawców.

Dodatkowo Spółka informuje, iż ze względu na prowadzoną w Polsce działalność jej wspólnicy dokonują rozliczeń z tytułu podatku dochodowego w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

2.

Czy nabywane przez Spółkę usługi instalacji (montażu) oraz usługi nadzoru takiej instalacji (montażu) sprzętu niezbędnego do funkcjonowania poszczególnych modułów należy klasyfikować dla celów podatku VAT jako usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2.

W opinii Spółki nabywane od podwykonawców usługi instalacji (montażu) sprzętu niezbędnego do funkcjonowania poszczególnych modułów, czy też usługi nadzoru tej instalacji (montażu) nie stanowią usług związanych z nieruchomościami w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Poza wskazaną w przepisie listą usług uznawanych za usługi związane z nieruchomościami przepisy ustawy o VAT nie dostarczają wskazówek, jak należy definiować pojęcie usług związanych z nieruchomościami. Zdaniem Spółki, pojęcie to należy interpretować w kontekście przytoczonych w przepisie przykładów usług. Analiza tych przykładów prowadzi do wniosku, że za usługi związane z nieruchomościami należy uznać takie usługi, które prowadzą do zmiany stanu prawnego bądź fizycznego nieruchomości.

W stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku usługi nabywane przez Spółkę są bezpośrednio związane z instalacją do produkcji ultracienkich płyt z włókien drzewnych. Usługi te polegają bowiem na montażu poszczególnych modułów tej instalacji oraz na nadzorze tego montażu. Usługi nie dotyczą zatem nieruchomości (budynku) jako takiej, ale instalacji znajdującej się wewnątrz tej nieruchomości (budynku).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość zdemontowania dostarczanych przez Spółkę modułów i przeniesienia ich w inne miejsce. Instalacja, której moduły dostarcza D., nie jest bowiem zintegrowana w sposób trwały z budynkiem, w którym się znajduje. Fakt, iż jest ona umieszczona "wewnątrz budynku" nie powinien zatem oznaczać, iż wszelkie usługi związane wyłącznie i bezpośrednio z instalacją (czy też jej poszczególnymi modułami) powinny być uznane za świadczone dla potrzeb tego budynku. Celem tych usług nie jest bowiem jakakolwiek zmiana stanu prawnego bądź fizycznego tego budynku.

Podsumowując, nabywane od podwykonawców usługi instalacji (montażu) sprzętu niezbędnego do funkcjonowania poszczególnych modułów czy też usługi nadzoru tej instalacji (montażu) nie stanowią usług związanych z nieruchomościami w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności będzie wydana odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl