IPPP3/443-406/09-2/MM - Brak powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania urządzeń meteorologicznych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 czerwca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-406/09-2/MM Brak powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania urządzeń meteorologicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania urządzeń meteorologicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania urządzeń meteorologicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Agencja zamierza przekazać na podstawie umowy darowizny na rzecz Instytutu środki trwałe - urządzenia meteorologiczne. Przedmiotowe urządzenia Agencja przejęła od przedsiębiorstwa państwowego, jako elementy wyodrębnionych zbioru składników majątkowych i niemajątkowych. W wydanej decyzji Minister Infrastruktury określił składniki majątku przedsiębiorstwa państwowego, przejmowane przez Agencję. Wśród tych składników majątkowych znajdowały się również przedmiotowe urządzenia meteorologiczne. Przedmiotowe składniki majątku w tym urządzenia meteorologiczne zostały nabyte na podstawie ustawy bez ponoszenia przez Agencję odpłatności z tego tytułu.

Aktywa przekazane Agencji w tym także przedmiotowe urządzenia meteorologiczne nie funkcjonowały wcześniej w sposób wydzielony i zorganizowany (w tym również bilansowo) w przedsiębiorstwie państwowym tzn. nie stanowiły zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Ze względu na art. 13 ust 10 ustawy o PAŻP zgodnie z którym do przejęcia ww. składników majątku nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przy przekazaniu tego majątku nie naliczono podatku VAT i nie wystawiono faktury VAT. Co się z tym wiąże Agencja nie dokonywała w związku z ich nabyciem odliczenia podatku naliczonego.

Na mocy art. 14 ust 2 ww. ustawy PAŻP wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których przedmiotem była dotychczasowa działalność jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym bez względu na charakter prawny tych stosunków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dokonaniem na rzecz Instytutu urządzeń meteorologicznych przejętych przez Agencję od przedsiębiorstwa państwowego po stronie Agencji powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zdaniem Agencji w związku z dokonaniem na rzecz Instytutu darowizny urządzeń meteorologicznych przejętych przez Agencję od przedsiębiorstwa państwowego, po stronie Agencji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Warunkiem opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów jest więc jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek:

1.

przekazanie towarów następuje na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, a przy tym

2.

podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) przekazywanych towarów.

Jeżeli nie jest spełniona którakolwiek z tych przesłanek, nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT. W stanie faktycznym sprawy nie jest spełniona druga ze wskazanych przesłanek, a mianowicie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów będących przedmiotem darowizny. Jak bowiem wskazano, nabycie ich od PP nie było czynnością opodatkowaną, podatek VAT nie został naliczony, w konsekwencji czego prawo do odliczenia takiego podatku nie powstało i nie przysługiwało.

Już tylko z tego powodu, że Agencji nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych urządzeń meteorologicznych, zbycie tych urządzeń umową darowizny także nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie należy podkreślić, że na powyższy wniosek nie ma wpływu kwestia czy przedsiębiorstwo, od którego przedmiotowe urządzenia zostały przejęte przez Agencję było uprawnione do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu Agencja nie jest następcą prawnym przedsiębiorstwa na gruncie przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z przepisami art. 93 - 94 Ordynacji podatkowej w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z następstwem prawnopodatkowym mamy do czynienia w przypadku:

1.

łączenia się osób prawnych i spółek osobowych (w tym również poprzez przejęcie),

2.

przekształcenia osób prawnych i spółek osobowych

3.

wniesienia przez osobę fizyczną do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa,

4.

podmiotów, które nabyły lub przejęły przedsiębiorstwa państwowe na podstawie przepisów o ich komercjalizacji i prywatyzacji,

5.

osób prawnych przejmujących lub powstałych w wyniku podziału - w przypadku, gdy przejmowany majątek dzielonej osoby prawnej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Katalog przypadków, w których występuje sukcesja prawnopodatkowa, wymieniony w przepisach Rozdziału 14 Działu III Ordynacji podatkowej jest zamknięty. Biorąc to pod uwagę, należy ocenić, że w przypadku przejęcia składników majątku przedsiębiorstwa przez Agencję nie mamy do czynienia z żadnym ze zdarzeń, których dotyczą wskazane przepisy art. 93 i n. Ordynacji podatkowej. Z tego powodu nie można uznać, że Agencja jest następcą prawnym przedsiębiorstwa na gruncie przepisów prawa podatkowego. Co za tym idzie, kwestia, czy przedsiębiorstwo miało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych urządzeń meteorologicznych, jest pozbawiona znaczenia dla oceny skutków dokonania darowizny tych urządzeń przez Agencję w podatku od towarów i usług.

Na powyższy wniosek nie ma wpływu okoliczność, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o PAŻP wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których przedmiotem była dotychczasowa działalność jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Przepis ten należy bowiem interpretować w sposób ścisły - odnosi się wyłącznie do stosunków prawnych, których przedmiotem była dotychczasowa działalność jednostki organizacyjnej jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, i do żadnych innych, o czym świadczy ust. 1 art. 14 ww. ustawy.

Agencja nie odpowiada za zobowiązania PPL niezwiązane z działalnością jego jednostki organizacyjnej - jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy z zastrzeżeniem ust. 3

Przepis art. 14 ust. 2 ustawy o PAŻP, interpretowany ściśle, nie statuuje więc następstwa prawnego pomiędzy Agencją a przedsiębiorstwem państwowym w zakresie podatku od towarów i usług. Jego skutek ogranicza się do wejścia Agencji w stosunki prawne, których przedmiotem była dotychczasowa działalność PP jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym co oznacza tylko tyle ze na jego podstawie Agencja stała się stroną stosunków prawnych - w szczególności umów zawartych w związku z opisaną powyżej działalnością, których stroną była PP.

W konsekwencji przepis ten nie może stanowić podstawy do przyjęcia, że w przypadku dokonywania darowizny urządzeń meteorologicznych przejętych od jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego (a więc czynności niezwiązanej z działalnością w zakresie zarządzania ruchem lotniczym) Agencja miałaby być traktowana dla celów podatku od towarów i usług w taki sposób, w jaki byłoby traktowane przedsiębiorstwo państwowe gdyby dokonywało tej czynności. Taki wniosek nie wynika z treści art. 14 ust. 2 ustawy o PAŻP i byłby możliwy tylko w przypadku istnienia przepisu przewidującego explicite następstwo prawnopodatkowe Agencji w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego. Przepisu takiego ustawa jednak nie zawiera. Biorąc pod uwagę przedstawione należy przyjąć, że dokonanie przez Agencję darowizny urządzeń meteorologicznych na rzecz Instytutu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT" opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W oparciu o zapis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei z ust. 2 powołanego wyżej artykułu wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, co do zasady, odpłatna dostawa towarów (rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza przekazać na podstawie umowy darowizny na rzecz Instytutu środki trwałe - urządzenia meteorologiczne. Przedmiotowe urządzenia Wnioskodawca nabył od przedsiębiorstwa państwowego jako elementy wyodrębnionych składników majątkowych i niemajątkowych. Na mocy odpowiednich przepisów ustawy o PAŻP Wnioskodawca wstąpił we wszelkie stosunki prawne, których przedmiotem była dotychczasowa działalność jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym bez względu na charakter prawny tych stosunków. Przy nabyciu przedmiotowych urządzeń nie wystawiono faktury VAT i w konsekwencji Wnioskodawca nie dokonał odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu ich nabycia. W związku z tym nie został spełniony jeden z dwóch podstawowych warunków określonych w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT powodujących uznanie za dostawę przekazania towarów bez wynagrodzenia.

Reasumując, stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazanie urządzeń meteorologicznych opisanych we wniosku, w sytuacji, gdy z ich nabyciem nie wiązało się prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl