IPPP3/443-372/09-2/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-372/09-2/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-372/09-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 6 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad opodatkowania dostaw energii elektrycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad opodatkowania dostaw energii elektrycznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz związane z nim zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (zwana dalej również: Spółką) prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcom oraz świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej. Spółka posiada koncesję na dystrybucję i koncesję na obrót energią elektryczną. Począwszy od 1 marca 2009 r. Spółka stała się podatnikiem podatku akcyzowego, zgodnie z art. 13 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka dostarcza przewoźnikom kolejowym energię niezbędną do prowadzenia ruchu pociągów.

W umowach na dostawę energii i świadczenie usług dystrybucji zawieranych z przewoźnikami kolejowymi energia elektryczna określana jest jako energia trakcyjna. W umowach został przyjęty miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy.

Po zakończeniu miesiąca nie jest dokonywany odczyt licznika, ponieważ na pociągach nie są zainstalowane liczniki poboru energii elektrycznej. Rozliczenie ilości pobranej energii elektrycznej następuje na podstawie wykonanej pracy przewozowej, która jest ewidencjonowana w statystyce pracy taboru. Spółka otrzymuje statystykę pracy taboru od firmy zewnętrznej sporządzającej statystykę pracy taboru. Spółka nie ma możliwości samodzielnego określenia pracy taboru. Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, iż w celu określenia pracy taboru należy mieć dane o wszelkim ruchu pociągów w danym miesiącu w całej Polsce. Dane te może posiadać jedynie zarządca infrastruktury kolejowej.

Z tytułu sprzedaży energii trakcyjnej Spółka wystawia w ciągu danego miesiąca dwie lub trzy faktury przejściowe z terminem płatności przypadającym na dany miesiąc. W przypadku umów, zgodnie z którymi w danym miesiącu wystawiane są trzy faktury przejściowe, każda z tych faktur wystawiana jest na ilość energii nie większą niż 30% planowanego poboru energii elektrycznej przez danego przewoźnika. W przypadku umów, zgodnie z którymi w danym miesiącu wystawiane są dwie faktury przejściowe każda z tych faktur wystawiana jest na ilość energii nie większą niż 45% planowanego poboru energii elektrycznej przez danego przewoźnika. Na początku następnego miesiąca wystawiana jest wstępna faktura rozliczeniowa (na podstawie planowanego zużycia energii trakcyjnej) z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia. Zgodnie z zapisami umów sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji okresem rozliczeniowym jest miesiąc, w którym rozliczenia z tytułu sprzedaży energii trakcyjnej i usługi dystrybucji dokonywane będą w oparciu o wystawioną przez dostawcę fakturę VAT, zwaną fakturą wstępną rozliczeniową. Zgodnie z zapisami umów sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji ostateczna należność z tytułu sprzedaży energii trakcyjnej określana jest po otrzymaniu statystyki pracy taboru. Rzeczywista wartość i ilość zużycia energii trakcyjnej znana jest po otrzymaniu statystyki pracy taboru po 1-2 miesiącach od zakończenia miesiąca, w którym dokonywana była dostawa i wówczas rozliczenie ujmowane jest w najbliższej wystawianej fakturze rozliczeniowej lub w fakturze przejściowej (jako zwiększenie lub zmniejszenie sprzedaży); niedopłata doliczana jest do faktury, a nadpłata pomniejsza wartości wykazane w fakturze VAT.

Przykładowo dostawa energii elektrycznej w miesiącu marcu 2009 r. została udokumentowana 2 lub 3 fakturami przejściowymi (w zależności od umowy) wystawionymi w lutym i marcu 2009 r. oraz wstępną fakturą rozliczeniową wystawioną na początku kwietnia 2009 r.. Wartość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczonej w marcu energii trakcyjnej zostanie ujęta we wstępnej fakturze rozliczeniowej (wstępna faktura rozliczeniowa za energię dostarczoną w kwietniu 2009 r. wystawiona w maju 2009 r.). Rzeczywista wartość i ilość zużycia energii trakcyjnej przez poszczególnych przewoźników znana będzie dopiero po otrzymaniu statystyki pracy taboru, co będzie miało miejsce na przełomie kwietnia i maja 2009 r.. Ostateczne rozliczenie dostarczonej w marcu 2009 r. energii elektrycznej zostanie więc zafakturowane w maju 2009 r..

Natomiast dostawa energii elektrycznej w miesiącu kwietniu 2009 r. zostanie udokumentowana 2 lub 3 fakturami przejściowymi (w zależności od umowy) wystawionymi w marcu i kwietniu 2009 r. oraz wstępną fakturą rozliczeniową wystawioną na początku maja 2009 r.. Rzeczywista wartość i ilość zużycia energii trakcyjnej przez poszczególnych przewoźników znana będzie dopiero po otrzymaniu statystyki pracy taboru co będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca 2009 r.. Wartość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczonej w kwietniu energii trakcyjnej zostanie ujęta we wstępnej fakturze rozliczeniowej (wstępna faktura rozliczeniowa za energię dostarczoną w maju 2009 r. wystawiona w czerwcu 2009 r.). Ostateczne rozliczenie dostarczonej w kwietniu 2009 r. energii elektrycznej zostanie więc zafakturowane w czerwcu 2009 r..

Przykładowo Spółka wystawiła dla kontrahenta następujące faktury VAT za energię trakcyjną dostarczoną w marcu 2009 r. (przy założeniu, że prognozowany pobór energii trakcyjnej przez tego przewoźnik w miesiącu marcu 2009 r. wynosił 10.000,000 MWh):

1.

Pierwszą fakturę VAT przejściową wystawioną w lutym 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w marcu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 5 marca 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.500,000 MWh.

2.

Drugą fakturę VAT przejściową wystawioną w lutym 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w marcu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 15 marca 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.500,000 MWh.

3.

Trzecią fakturę VAT przejściową wystawioną w marcu 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w marcu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 25 marca 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.500,000 MWh.

4.

Fakturę VAT wstępną rozliczeniową wystawioną na początku kwietnia 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w marcu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności 14 dnia od dnia wystawienia, termin płatności przypadał będzie na kwiecień 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.500,000 MWh.

Łączna ilość energii elektrycznej, która znajdzie się w fakturach VAT (trzech fakturach VAT przejściowych i fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej) wyniesie 10.000,000 MWh, a więc zgodna będzie z planowanym poborem energii elektrycznej przez tego przewoźnika.

Po uzyskaniu statystyki pracy taboru, co może nastąpić pod koniec kwietnia lub na początku maja 2009 r. nastąpi ostateczne wyliczenie ilości energii elektrycznej pobranej przez tego przewoźnika. Jeżeli z rozliczenia wyniknie, że dany przewoźnik pobrał przykładowo 10.500,000 MWh, różnica w ilości pomiędzy ilością faktycznie pobraną tzn. 10.500,000 MWh, a prognozowanym poborem, który został zafakturowany tzn. 10.000,000 MWh zostanie doliczona do najbliższej wystawianej dla tego przewoźnika faktury VAT wstępnej rozliczeniowej.

Przykładowo należność za ilość energii wynikającą z rozliczenia poboru energii w miesiącu marcu 2009 r. tzn. 500,000 MWh zostanie uwzględniona (dodana) do faktury wstępnej rozliczeniowej za miesiąc kwiecień 2009 r. wystawionej na początku maja 2009 r. z terminem płatności przypadającym na maj 2009 r..

Przykładowo Spółka wystawiła dla kontrahenta następujące faktury VAT za energię trakcyjną dostarczoną w kwietniu 2009 r. (przy założeniu, że prognozowany pobór energii trakcyjnej przez tego przewoźnika w miesiącu kwietniu 2009 r. wyniesie 11.000,000 MWh):

1.

Pierwszą fakturę VAT przejściową wystawioną w marcu 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w kwietniu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 5 kwietnia 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

2.

Drugą fakturę VAT przejściową wystawioną w marcu 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w kwietniu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 15 kwietnia 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

3.

Trzecią fakturę VAT przejściową wystawioną w kwietniu 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w kwietniu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 25 kwietnia 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

4.

Fakturę VAT wstępną rozliczeniową wystawioną na początku maja 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w kwietniu 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia, termin płatności przypadał będzie na maj 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

Łączna ilość energii elektrycznej, która znajdzie się w fakturach VAT (trzech fakturach VAT przejściowych i fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej) wyniesie 11.000,000 MWh, a więc zgodna będzie z planowanym poborem energii elektrycznej przez tego przewoźnika.

Do należności za ilość energii elektrycznej wykazanej w fakturze zawierającej wstępne rozliczenie kwietnia 2009 r. dodana zostanie należność za 500,000 MWh stanowiące ostateczne rozliczenie poboru energii elektrycznej za miesiąc marzec 2009 r..

Po uzyskaniu statystyki pracy taboru, co może nastąpić pod koniec maja lub na początku czerwca 2009 r., nastąpi ostateczne wyliczenie ilości energii elektrycznej pobranej przez tego przewoźnika. Jeżeli z rozliczenia wyniknie, że dany przewoźnik pobrał przykładowo 10.500,000 MWh, różnica w ilości pomiędzy ilością faktycznie pobraną tzn. 10.500,000 MWh, a prognozowanym poborem, który został zafakturowany tzn. 11.000,000 MWh zostanie uwzględniona (odliczona) w najbliższej wystawianej dla tego przewoźnika fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej.

Przykładowo rozliczenie za ilość energii wynikającą z rozliczenia poboru energii w miesiącu kwietniu 2009 r. tzn. minus 500,00 MWh zostanie uwzględnione (odjęte) w fakturze wstępnej rozliczeniowej za miesiąc maj 2009 r. wystawionej na początku czerwca 2009 r. z terminem płatności przypadającym na czerwiec 2009 r..

Przykładowo Spółka wystawi dla kontrahenta następujące faktury VAT za energię trakcyjną dostarczoną w maju 2009 r. (przy założeniu, że prognozowany pobór energii trakcyjnej przez tego przewoźnika w miesiącu maju 2009 r. wyniesie 11.000,000 MWh):

1.

Pierwszą fakturę VAT przejściową wystawioną w kwietniu 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w maju 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 5 maja 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

2.

Drugą fakturę VAT przejściową wystawioną w kwietniu 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w maju 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 15 maja 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

3.

Trzecią fakturę VAT przejściową wystawioną w maju 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w maju 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności przypadającym na 25 maja 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

4.

Fakturę VAT wstępną rozliczeniową wystawioną na początku czerwca 2009 r. na 25% planowanej ilości pobranej w maju 2009 r. energii elektrycznej z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia, termin płatności przypadał będzie na czerwiec 2009 r.. Ilość energii wskazana na fakturze: 2.750,000 MWh.

Łączna ilość energii elektrycznej, która znajdzie się w fakturach VAT (trzech fakturach VAT przejściowych i fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej) wyniesie 11.000,000 MWh, a więc zgodna będzie z planowanym poborem energii elektrycznej przez tego przewoźnika.

Od należności za ilość energii elektrycznej wykazanej w fakturze zawierającej wstępne rozliczenie maja 2009 r. odjęta zostanie należność za 500,000 MWh stanowiące ostateczne rozliczenie poboru energii elektrycznej za miesiąc kwiecień 2009 r..

Po uzyskaniu statystyki pracy taboru, co może nastąpić pod koniec czerwca lub na początku lipca 2009 r., nastąpi ostateczne wyliczenie ilości energii elektrycznej pobranej przez tego przewoźnika. Jeżeli z rozliczenia wyniknie, że dany przewoźnik pobrał przykładowo 11.500,000 MWh, różnica w ilości pomiędzy ilością faktycznie pobraną tzn. 11.500,000 MWh, a prognozowanym poborem, który został zafakturowany tzn. 11.000,000 MWh zostanie uwzględniona (doliczona) w najbliższej wystawianej dla tego przewoźnika fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej.

Przykładowo należność za ilość energii wynikającą z rozliczenia poboru energii w miesiącu maju 2009 r. tzn. 500,00 MWh zostanie uwzględniona (dodana) w fakturze wstępnej rozliczeniowej za miesiąc czerwiec 2009 r. wystawionej na początku lipca 2009 r. z terminem płatności przypadającym na lipiec 2009 r..

Przewoźnicy kolejowi, którym Spółka dostarcza energię trakcyjną są nabywcami końcowymi, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka wskazuje, iż uzyskała pozytywną interpretację Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr IPPP3/443-55/09-2/SM będącą odpowiedzią na wniosek Spółka. We wniosku przedstawiono opis zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że faktury przejściowe są wystawione na 30% planowanego poboru energii. Ponieważ zgodnie z umowami Spółka może wystawiać faktury VAT przejściowe na ilość nie większą niż 30% planowanego poboru energii, a Spółka w miesiącach marzec i kwiecień 2009 r. wystawiała faktury przejściowe na 25% planowanego poboru energii, Spółka zdecydowała się ponownie złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym: w terminie do 25 kwietnia 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczaną w miesiącu marcu 2009 r., w terminie do 25 maja 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej za miesiąc marzec 2009 r. oraz w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczaną w miesiącu kwietniu 2009 r.; w terminie do 25 czerwca 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej za miesiąc kwiecień 2009 r. zawierającej ostateczne rozliczenie energii elektrycznej za miesiąc marzec 2009 r. oraz w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczaną w miesiącu maju 2009 r.; w terminie do 25 lipca 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej za miesiąc maj 2009 r. zawierającej ostateczne rozliczenie energii elektrycznej za miesiąc kwiecień 2009 r. oraz w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczoną w miesiącu czerwcu 2009 r....

2.

Czy Spółka w sytuacji opisanej we wniosku będzie musiała dokonywać wpłat miesięcznych, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku akcyzowym, a jeżeli tak to za które miesiące i w stosunku do jakiej ilości energii.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko do pytania nr 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju. Należy stwierdzić, że dostarczając energię elektryczną nabywcom końcowym Spółka będzie dokonywać czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym. Nie ulega również wątpliwości, że w stosunku do energii elektryczne trakcyjnej, która będzie dostarczona w marcu 2009 r. obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w miesiącu marcu 2009 r..

Artykuł 24 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

Aby podatnik był zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej musi powstać obowiązek podatkowy i musi zostać określony, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym, miesiąc, po upływie którego należy dokonać złożenia deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego. Z art. 24 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym wynika bowiem, że podatnik ma obowiązek złożyć deklarację i zapłacić podatek do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który przypada termin płatności określony w umowie lub w razie braku określenia w umowie terminu płatności, termin płatności określony w fakturze (jeżeli terminu płatności brak jest zarówno w umowie jak i w fakturze decyduje data wystawienia faktury).

W przykładach zawartych we wniosku wskazano, że energia elektryczna dostarczona w miesiącu marcu 2009 r. będzie udokumentowana m.in. trzema fakturach przejściowymi wystawionymi na łączną ilość energii równą 7.500,000 MWh. Termin płatności określony jest w umowie i przypada na marzec 2009 r.. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w trzech fakturach przejściowych za miesiąc marzec 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc marzec 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 kwietnia 2009 r. deklarację podatkową i wpłacić należną akcyzę od energii elektrycznej w ilości 7.500,000MWh.

Zatem w terminie do 25 kwietnia 2009 r. Spółka będzie miała obowiązek zapłacić podatek akcyzowy od 7.500,000 MWh.

W przykładach zawartych we wniosku wskazano, że energia elektryczna dostarczona w miesiącu kwietniu 2009 r. została udokumentowana m.in. trzema fakturach przejściowymi wystawionymi na łączną ilość energii równą 8.250,000 MWh. Termin płatności określony jest w umowie i przypada na kwiecień 2009 r.. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w trzech fakturach przejściowych za miesiąc kwiecień 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc kwiecień 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 maja 2009 r. deklarację podatkową i wpłacić należną akcyzę od energii elektrycznej w ilości 8.250,000 MWh.

W tym samym terminie Spółka będzie musiała zapłacić podatek akcyzowy od ilości energii elektrycznej wynikającej z wstępnego rozliczenia za miesiąc marzec 2009 r. tzn. od 2.500,000 MWh. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w fakturze wstępnej rozliczeniowej za miesiąc marzec 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc kwiecień 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 maja 2009 r. deklarację podatkową i wpłacić należną akcyzę od energii elektrycznej w ilości 2.500,000 MWh.

Zatem w terminie do 25 maja 2009 r. Spółka będzie miała obowiązek zapłacić podatek akcyzowy od 10.750,000 MWh (8.250,000 MWh+2.500,000 MWh).

Spółka będzie musiała zapłacić podatek akcyzowy od ilości energii elektrycznej wynikającej z wstępnego rozliczenia za miesiąc kwiecień 2009 r. tzn. od 2.750,000 MWh. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w fakturze wstępnej rozliczeniowej za miesiąc kwiecień 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc maj 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 czerwca 2009 r. deklarację podatkową i wpłacić należną akcyzę od energii elektrycznej w ilości 2.750,000 MWh.

W tym samym terminie Spółka będzie musiała zapłacić podatek akcyzowy od ilości energii elektrycznej wynikającej z ostatecznego rozliczenia za miesiąc marzec 2009 r. ujętego w fakturze VAT zawierającej wstępne rozliczenie za miesiąc kwiecień 2009 r. tzn. od 500,000 MWh. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w fakturze wstępnej rozliczeniowej za miesiąc kwiecień 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc maj 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 czerwca 2009 r. deklarację podatkową i wpłacić należną akcyzę od energii elektrycznej w ilości 500,000 MWh.

W przykładach zawartych w zdarzeniu przyszłym we wniosku wskazano, że energia elektryczna dostarczona w miesiącu maju 2009 r. została udokumentowana m.in. trzema fakturami przejściowymi wystawionymi na łączną ilość energii równą 8.250,000 MWh. Termin płatności określony jest w umowie i przypada na maj 2009 r.. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w trzech fakturach przejściowych za miesiąc maj 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc maj 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 czerwca 2009 r. deklarację podatkową i wpłacić należną akcyzę od energii elektrycznej w ilości 8.250,000 MWh.

Zatem w terminie do 25 czerwca 2009 r. Spółka będzie miała obowiązek zapłacić podatek akcyzowy od 11.500,000 MWh (2.750,000 MWh+500,000 MWh+8.250,000 MWh).

Spółka będzie musiała zapłacić podatek akcyzowy od ilości energii elektrycznej wynikającej z wstępnego rozliczenia za miesiąc maj 2009 r. tzn. od 2.750,000 MWh. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w fakturze wstępnej rozliczeniowej za miesiąc maj 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc czerwiec 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 lipca 2009 r. deklarację podatkową i wpłacić należną akcyzę od energii elektrycznej w ilości 2.750,000 MWh.

W tym samym terminie Spółka będzie musiała zapłacić podatek akcyzowy od ilości energii elektrycznej wynikającej z ostatecznego rozliczenia za miesiąc kwiecień 2009 r. ujętego w fakturze VAT zawierającej wstępne rozliczenie za miesiąc maj 2009 r. tzn. od minus 500,000 MWh. Ponieważ w stosunku do energii elektrycznej wykazanej w fakturze wstępnej rozliczeniowej za miesiąc maj 2009 r. powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a jednocześnie na miesiąc czerwiec 2009 r. przypada określony w umowie termin płatności, Spółka będzie miała obowiązek, zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym złożyć w terminie do 25 lipca 2009 r. deklarację podatkową i rozliczyć akcyzę od energii elektrycznej w ilości minus 500,000 MWh.

Zatem w terminie do 25 lipca 2009 r. Spółka będzie miała obowiązek zapłacić podatek akcyzowy od 2.250,000 MWh (2.750,000 MWh-500,000 MWh).

Oczywiście w terminie do 25 lipca 2009 r. Spółka będzie musiała zapłacić podatek akcyzowy od energii elektrycznej trakcyjnej dostarczonej w czerwcu 2009 r. i wykazanej na fakturach przejściowych z terminem płatności przypadającym na czerwiec 2009 r..

Stanowisko dotyczące pytania nr 2

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku składania deklaracji podatkowej i wpłaty akcyzy, o której mowa w art. 24 pkt 1 lub 2, za okres dłuższy niż dwa miesiące, podatnik posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucje lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz podmiot reprezentujący są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy miesięczne, na rachunek właściwej izby celnej, na podstawie szacunków dokonanych w oparciu o ewidencję, o której mowa w art. 91. Hipotezą normy prawnej wprowadzonej art. 25 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym objęte są przypadki gdy podatnik składa deklarację podatkową za okres dłuższy niż dwa miesiące oraz dokonuje zapłaty podatku za okres dłuższy niż dwa miesiące. Sytuacje opisane w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku nie mieszczą się w hipotezie tej normy prawnej, a zatem nie będzie miała do nich zastosowania dyspozycja tej normy prawnej, zgodnie z którą podatnik ma obowiązek dokonywana wpłat miesięcznych.

Jak zostało to przedstawione w stanowisku Spółki przedstawionym do pytania nr 1 na Spółce będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy za miesiąc marzec 2009 r. w terminie do 25 kwietnia 2009 r., złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2009 r. w terminie do 25 maja 2009 r. oraz złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego za miesiąc maj 2009 r. w terminie do 25 czerwca 2009 r..

Dodać należy, że okresem rozliczeniowym dla dostawy energii elektrycznej trakcyjnej jest miesiąc kalendarzowy.

Należy zatem stwierdzić, że Spółka nie będzie miała obowiązku dokonywania wpłat miesięcznych za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2009 r.. W przeciwnym razie Spółka zapłaciłaby podatek akcyzowy za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2009 r. w podwójnej wysokości, raz na podstawie art. 24 ustawy o podatku akcyzowym i drugi raz w formie wpłat miesięcznych na podstawie art. 25 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz związanego z nim zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 19 ustawy, nabywca końcowy oznacza podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

W świetle art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot (...).

Z kolei w myśl art. 11 pkt 2 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju.

Z treści art. 24 pkt 2 ustawy wynika natomiast, że w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka wskazuje, iż dostarcza przewoźnikom kolejowym energię niezbędną do prowadzenia ruchu pociągów. W umowach na dostawę energii i świadczenie usług został przyjęty miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy. Po zakończeniu miesiąca nie jest dokonywany odczyt licznika, ponieważ na pociągach nie są zainstalowane liczniki poboru energii elektrycznej. Rozliczenie ilości pobranej energii elektrycznej następuje na podstawie wykonanej pracy przewozowej, która jest ewidencjonowana w statystyce pracy taboru. Spółka otrzymuje statystykę pracy taboru od firmy zewnętrznej sporządzającej statystykę pracy taboru. Spółka nie ma możliwości samodzielnego określenia pracy taboru.

Z tytułu sprzedaży energii trakcyjnej Spółka wystawia w ciągu danego miesiąca dwie lub trzy faktury przejściowe z terminem płatności przypadającym na dany miesiąc. W przypadku umów, zgodnie z którymi w danym miesiącu wystawiane są trzy faktury przejściowe, każda z tych faktur wystawiana jest na ilość energii nie większą niż 30% planowanego poboru energii elektrycznej przez danego przewoźnika. W przypadku umów, zgodnie z którymi w danym miesiącu wystawiane są dwie faktury przejściowe każda z tych faktur wystawiana jest na ilość energii nie większą niż 45% planowanego poboru energii elektrycznej przez danego przewoźnika. Zgodnie z zapisami umów sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji okresem rozliczeniowym jest miesiąc, w którym rozliczenia z tytułu sprzedaży energii trakcyjnej i usługi dystrybucji dokonywane będą w oparciu o wystawioną przez dostawcę fakturę VAT, zwaną fakturą wstępną rozliczeniową z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia. Zgodnie z zapisami umów sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji ostateczna należność z tytułu sprzedaży energii trakcyjnej określana jest po otrzymaniu statystyki pracy taboru. Rzeczywista wartość i ilość zużycia energii trakcyjnej znana jest po otrzymaniu statystyki pracy taboru po 1-2 miesiącach od zakończenia miesiąca, w którym dokonywana była dostawa i wówczas rozliczenie ujmowane jest w najbliższej wystawianej fakturze rozliczeniowej lub w fakturze przejściowej (jako zwiększenie lub zmniejszenie sprzedaży); niedopłata doliczana jest do faktury, a nadpłata pomniejsza wartości wykazane w fakturze VAT.

Zatem Spółka prawidłowo wskazuje, iż będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym: w terminie do 25 kwietnia 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczaną w miesiącu marcu 2009 r., w terminie do 25 maja 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej za miesiąc marzec 2009 r. oraz w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczaną w miesiącu kwietniu 2009 r.; w terminie do 25 czerwca 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej za miesiąc kwiecień 2009 r. zawierającej ostateczne rozliczenie energii elektrycznej za miesiąc marzec 2009 r. oraz w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczaną w miesiącu maju 2009 r.; w terminie do 25 lipca 2009 r. od ilości energii elektrycznej wykazanej w fakturze VAT wstępnej rozliczeniowej za miesiąc maj 2009 r. zawierającej ostateczne rozliczenie energii elektrycznej za miesiąc kwiecień 2009 r. oraz w fakturach przejściowych wystawionych za energię elektryczną dostarczoną w miesiącu czerwcu 2009 r..

Odnosząc się do obowiązku wpłat miesięcznych wskazać należy, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy - w przypadku składania deklaracji podatkowej i wpłaty akcyzy, o której mowa w art. 24 pkt 1 lub 2, za okres dłuższy niż dwa miesiące, podatnik posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz podmiot reprezentujący są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy miesięczne, na rachunek właściwej izby celnej, na podstawie szacunków dokonanych w oparciu o ewidencję, o której mowa w art. 91.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż intencją ustawodawcy było, aby w przypadku, gdy okresy rozliczeniowe podatnika z daną grupą kontrahentów są dłuższe niż 2 miesiące, podatnik mógł dokonywać wpłat miesięcznych na podstawie ewidencji, która z kolei powinna być oparta na faktycznym wydaniu energii, a jeśli nie jest to możliwe do określenia, na podstawie prognoz zużycia dla tej grupy kontrahentów.

W przypadku podatnika, który rozlicza się ze swoimi kontrahentami jedynie w okresach 1 lub 2 miesięcznych obowiązek wpłat miesięcznych nie powstaje.

Spółka w zawartych umowach przyjęła miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy. Uwzględniając powyższe, ww. przepis nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenie przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl