Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-350/14-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu 16 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania w ramach świadczonych usług marketingowych przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania w ramach świadczonych usług marketingowych przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką, która specjalizuje się w świadczeniu różnego rodzaju usług w tym usług informatycznych, finansowo-księgowych oraz doradczych. W przyszłości Spółka zamierza również świadczyć usługi marketingowe. W ramach świadczonych usług Spółka będzie nabywała różnego rodzaju towary spożywcze (głównie czekolady, batony, ciastka, wafle, kawę), które następnie będą wydawane nieodpłatnie. Bezpłatnie przekazane towary mają służyć wyłącznie celom reklamowym, mają służyć promocji towarów sprzedawanych przez kontrahentów Spółki, dla których świadczone są usługi marketingowe. Takie działania podejmowane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będą integralną częścią świadczonych usług promocyjnych, marketingowych, a przykładami takich działań mogą być degustacje przeprowadzane w placówkach handlowych. Wnioskodawca będzie posiadać również dokumenty potwierdzające przekazanie gratisowych towarów.

Przekazywane towary, będą dostarczane do odbiorców w opakowaniach zbiorczych, którymi najczęściej są kartony. Takie rozwiąznie ułatwia pakowanie oraz transport towarów. W zależności od dostarczanego towaru w opakowaniu zbiorczym przykładowo mogą znajdować się:

1.

12 sztuk tabliczek czekolady o wadze netto 300g,

2.

w zależności od rodzaju 16, 20, 21, 22 sztuki tabliczek czekolady o wadze netto 100g,

3.

224 sztuki wafla w czekoladzie o wadze netto 52g,

4.

256 sztuk wafla w czekoladzie o wadze netto 36g,

5.

448 sztuk wafla w czekoladzie o wadze netto 18g,

6.

10 opakowań jednego z rodzajów ciastek o wadze netto 300g,

7.

6 opakowań jednego z rodzajów kawy rozpuszczalnej o wadze netto 200g,

8.

12 opakowań jednego z rodzajów kawy rozpuszczalnej o wadze netto 50g.

Cena jednostkowa części nabywanych przez Spółkę towarów nie będzie przekraczała kwoty 10 zł netto, jednak podmioty otrzymujące towary nieodpłatnie, ze względu na fakt, że towary są pakowane w opakowania zbiorcze, będą w rzeczywistości otrzymywali towar w łącznej kwocie przekraczającej 10 zł netto.

Przy nabyciu towarów Wnioskodawca będzie odliczał podatek naliczony. Natomiast przekazania towarów w ramach akcji promocyjnych będą miały związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów w ramach świadczonych usług marketingowych, których jednostkowa cena nabycia określona na moment przekazania towarów nie przekracza 10 zł netto i które przekazywane są w opakowaniach zbiorczych, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 zł nie powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. Dalej: "Ustawa VAT") opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawa VAT definiuje dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy VAT za dostawę towarów uważa się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przywołanego powyżej art. 7 ust. 2 Ustawy VAT nie stosuje się jednak do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 Ustawy VAT).

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Podsumowując powyżej przywołane przepisy opodatkowaniu nie podlega m.in. bezpłatna dostawa towarów, która spełnia łącznie dwa warunki:

1.

dostawa jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2.

jednostkowa cena nabycia określona w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy przekazania towarów opisane w stanie faktycznym spełniają łącznie wyżej wymienione warunki. Bezspornym jest fakt, że przekazanie towarów odbywa się w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej). Jak wspomniano na wstępie przekazywane towary wykorzystywane będą w działaniach reklamowych oraz promocyjnych w ramach świadczonych usług marketingowych. Działania takie umożliwiają zapoznanie się konsumentów z towarami sprzedawanymi przez kontrahentów Spółki, dla których świadczone są usługi marketingowe, zwiększają wiedzę i świadomość konsumentów o asortymencie tych podmiotów. Akcje marketingowe z wykorzystaniem bezpłatnej dystrybucji towarów budują pozytywny wizerunek danej marki. Kontrahenci Wnioskodawcy prowadzą działalność na bardzo konkurencyjnym rynku, a podobne działania marketingowe są na nim powszechnie prowadzone. W związku z tym aby podmioty te mogły skutecznie konkurować muszą podejmować szereg różnych akcji promocyjnych, do których będą angażowały Wnioskodawcę, ze względu na fakt, że Wnioskodawca będzie dysponował odpowiednimi zasobami oraz doświadczonym personelem, aby świadczyć tego typu usługi. Jednym z przykładów takich działań mogą być akcje degustacyjne organizowane w placówkach handlowych, gdzie w specjalnie do tego przygotowanym i oznaczonym punkcie, konsumenci zachęcani są do degustacji towarów. Wnioskodawca nie ma wątpliwości, że takie działania są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem Spółki spełniony jest również drugi warunek, aby dostawy towarów przedstawione w stanie faktycznym uznać za dostawy, które nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług - cena jednostkowa nabycia określona w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma tutaj żadnego znaczenia fakt, że towary przekazywane są w opakowaniach zbiorczych. Opakowania zbiorcze (kartony) wykorzystywane są ze względów logistycznych, ułatwiają transport oraz magazynowanie produktów. Ich zastosowanie nie ma natomiast żadnego wpływu na cenę jednostkową towaru, która ciągle wynosi mniej niż 10 zł. Należy zwrócić uwagę, że ostateczną jednostką towaru, która przeznaczona jest do sprzedaży dla ostatecznego konsumenta nie jest opakowanie zbiorcze (karton, paleta), ale jednostka towaru, którą może być np: jeden baton, jedna tabliczka czekolady, jeden wafel lub jeden słoik kawy. Zdaniem Spółki jednostkowa cena nabycia towaru, o której mowa w art. 7 ust. 4 Ustawy VAT, powinna właśnie odnosić się do towaru jakim jest np. wyżej wymieniony wafel lub tabliczka czekolady, a nie zbiorcze opakowanie.

W takich przypadkach zdaniem Spółki nie jest konieczne prowadzenie żadnej dodatkowej ewidencji. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób. Oznacza to, że podatnicy są zobowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji jeśli jednostkowa cena nabycia towaru mieści się w przedziale od 10,01 do 100 zł, natomiast nie ma takiego obowiązku jeśli jednostkowa cena nabycia w momencie przekazania towaru nie przekracza 10 zł.

Bez znaczenia jest również ilość przekazywanego towaru. Art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danemu odbiorcy. Jak wspomniano powyżej, aby bezpłatna dostawa towarów nie podlegała opodatkowaniu muszą być spełnione dwa warunki: wydanie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostkowa cena nabycia towaru w momencie jego przekazania nie przekracza 10 zł. Łączna wartość przekazanych towarów nie ma wpływu na obowiązek opodatkowania takiej dostawy nawet jeśli łączna wartość towarów przekracza 10 bądź 100 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma też znaczenia status podmiotu, do którego dostarczane są bezpłatnie towary (osoba prawna, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy VAT nie jest opodatkowane bezpłatne przekazanie prezentów o małej wartości przez podatnika jednej osobie. Ustawodawca nie określił wprost, jak należy definiować pojęcie "osoby" na potrzeby powyższego przepisu. Zdaniem Spółki, jeśli Ustawodawca chciałby ograniczyć prawo do nieopodatkowywania bezpłatnych dostaw towarów, które spełniają definicję prezentów o małej wartości, wskazałby wprost podmioty, dla których takie dostawy są zwolnione z opodatkowania (np. osoby prawne). Ponieważ takiego wskazania nie ma, zdaniem Spółki nie podlega opodatkowaniu nieodpłatna dostawa towarów o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10 zł, dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na status odbiorcy towarów: osoba prawna, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Powyższe stanowisko Spółki jest potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych w bardzo podobnych stanach faktycznych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2013 r. (IPTPP1/443-293/13-4/RG) stwierdził m.in.:"Jak wyżej wskazano, w świetle przytoczonych przepisów, nie jest opodatkowane nieodpłatne przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł, nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł, to podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych wydań. Uznać więc należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w pkt 1 analizowanego przepisu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, że bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Jak wynika z ww. przepisów ustawy, nie jest opodatkowane przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł a przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazywanie przez Wnioskodawcę zestawów upominkowych, mających związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, w skład których wchodzą dwa lub więcej towary, a których jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie nieodpłatnego przekazania nie przekracza 10 PLN netto nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Ponadto należy nadmienić, że przekazanie towarów w opakowaniu zbiorczym nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują, jako prezentu o malej wartości. Przekazanie towarów w opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Opakowanie zbiorcze jest jedynie opakowaniem ochronnym przeznaczonym do przewozu i przechowywania zawartości, które nie będzie przedmiotem samodzielnego obrotu pomiędzy Spółką a jej kontrahentami. Opakowanie zbiorcze z towarami wewnątrz nie jest zbiorem rzeczy, gdyż pomiędzy pojedynczymi sztukami towaru, zapakowanymi w opakowanie zbiorcze nie ma żadnego istotnego i wyraźnego powiązania funkcjonalnego - nie ma znaczenia konkretna ilość pojedynczych sztuk towarów, ich rodzaj uporządkowania etc. Przekazywane w opakowaniu zbiorczym towary nie będą stanowić też rzeczy złożonej, gdyż poszczególne, pojedyncze sztuki towaru nie są częściami składowymi większej całości. Jak wskazał Zainteresowany we wniosku "istnieje możliwość oddzielenia każdego z towarów wchodzących w skład zestawu. Ponadto, towary te nie są funkcjonalnie powiązane - oznacza to, że nie istnieje pomiędzy nimi taki związek, że korzystanie z pełnej funkcjonalności jednego produktu nie jest możliwe bez drugiego".

W tej samej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dodatkowo stwierdził, że:"Jak wynika z powyższego towary w opakowaniu zbiorczym nie stanowią przedmiotu zbiorowego, gdyż już pojedynczy towar ma zasadnicze znaczenie gospodarcze i może samodzielnie, indywidualnie występować w obrocie gospodarczym. W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, towarem są pojedyncze sztuki towaru, które zgodnie z przedstawioną argumentacją i przepisami ustawy, spełniają wymogi zaklasyfikowania ich (każdej z osobna pojedynczej sztuki towaru), jako prezentów o małej wartości".

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w podobnych sprawach potwierdził argumenty zaprezentowane także przez Wnioskodawcę:

* interpretacja indywidualna nr IPPP1/443-142/13-2/JL z dnia 6 maja 2013 r.,

* interpretacja indywidualna nr IPPP3/443-838/13-2/IG z dnia 21 listopada 2013 r.

Mając na uwadze zaprezentowaną przez Spółkę argumentację, jak również wprost ją potwierdzającą jednolitą linię interpretacyjną dotyczącą analogicznych wydań towarów Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT bezpłatna dostawa towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towarów składających się na dane wydanie, określona w momencie przekazania towaru, nie będzie przekraczać 10 zł. Zdaniem Spółki w takiej sytuacji nie ma znaczenia:

1.

jaki jest status odbiorcy (osoba prawna, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),

2.

fakt, że dostawy dokonywane są w opakowaniach zbiorczych,

3.

łączna wartość dostawy,

4.

fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

* przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

* wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 7 ust. 4 ww. ustawy przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

* o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

* których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1.

ma na celu promocję tego towaru oraz

2.

nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika że Wnioskodawca jest spółką, która specjalizuje się w świadczeniu różnego rodzaju usług w tym usług informatycznych, finansowo-księgowych oraz doradczych. W przyszłości Spółka zamierza również świadczyć usługi marketingowe. W ramach świadczonych usług Spółka będzie nabywała różnego rodzaju towary spożywcze (głównie czekolady, batony, ciastka, wafle, kawę), które następnie będą wydawane nieodpłatnie. Bezpłatnie przekazane towary mają służyć wyłącznie celom reklamowym, mają służyć promocji towarów sprzedawanych przez kontrahentów Spółki, dla których świadczone są usługi marketingowe. Takie działania podejmowane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, i będą integralną częścią świadczonych usług promocyjnych, marketingowych, a przykładami takich działań mogą być degustacje przeprowadzane w placówkach handlowych. Wnioskodawca będzie posiadać również dokumenty potwierdzające przekazanie gratisowych towarów.

Przekazywane towary, będą dostarczane do odbiorców w opakowaniach zbiorczych, którymi najczęściej są kartony. Takie rozwiąznie ułatwia pakowanie oraz transport towarów.

Cena jednostkowa części nabywanych przez Spółkę towarów nie będzie przekraczała kwoty 10 zł netto, jednak podmioty otrzymujące towary nieodpłatnie, ze względu na fakt, że towary są pakowane w opakowania zbiorcze, będą w rzeczywistości otrzymywali towar w łącznej kwocie przekraczającej 10 zł netto.

Przy nabyciu towarów Wnioskodawca będzie odliczał podatek naliczony. Natomiast przekazania towarów w ramach akcji promocyjnych będą miały związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów w ramach świadczonych usług marketingowych, których jednostkowa cena nabycia określona na moment przekazania towarów nie przekracza 10 zł netto i które przekazywane są w opakowaniach zbiorczych, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe należy wskazać, że nieodpłatne przekazanie towarów będących przedmiotem wniosku, nabywanych przez Spółkę do promocji towarów sprzedawanych przez Kontrahentów Spółki, których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że będą stanowić one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, bezpłatnie przekazane towary służyć będą wyłącznie celom reklamowym i promocyjnym w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług marketingowych, do promocji towarów sprzedawanych przez kontrahentów. Przekazanie tych towarów będzie powiązane ze strategią świadczonych usług marketingowych Spółki. Działania takie będą umożliwiały zapoznanie się konsumentów z towarami sprzedawanymi przez kontrahentów, zwiększając wiedzę i świadomość konsumentów o asortymencie. Prowadzone usługi marketingowe z wykorzystaniem bezpłatnej dystrybucji towarów będą budowały pozytywny wizerunek danej marki, a promocja towarów w taki sposób zwiększy konkurencyjność danego podmiotu.

Ponadto, na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, że towary te przekazywane będą w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowa cena nabycia pojedynczego towaru określona w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł netto.

Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl