Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-26/14-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

X. S.A. ("Spółka", "X. " lub "Wnioskodawca") zamierza zawrzeć ze spółką z siedzibą w Irlandii (dalej: "S."), zidentyfikowaną tam na potrzeby podatku od wartości dodanej, rewolwingową umowę sekurytyzacji wierzytelności leasingowych (dalej: "Umowa Sekurytyzacji"), w wykonaniu której S. zapewni dostarczenie Spółce środków finansowych przed terminem wymagalności określonych własnych wierzytelności Spółki (dalej: "usługa Sekurytyzacji"). Przedmiotem rozważanej umowy będzie sekurytyzacja wierzytelności wynikających z umów zawartych przez Spółkę ze swoimi klientami-leasingobiorcami. Umowa Sekurytyzacji spełniać będzie jednocześnie przesłanki dyspozycji art. 17k ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, dalej: "u.p.d.o.p."), a na jej podstawie:

* S. zobowiąże się do nabywania od Spółki na podstawie umowy przelewu określonej w art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, dalej: "Kodeks cywilny") jej niewymagalnych wierzytelności własnych, w tym także wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od jej klientów z tytułu świadczenia przez nią umów tzw. leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17b u.p.d.o.p., wierzytelności z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu, wierzytelności wynikających z wykonania opcji zakupu w związku z umową leasingu oraz wierzytelności z tytułu odszkodowania umownego w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody całkowitej oraz w przypadku odstąpienia od umowy leasingu lub wypowiedzenia umowy leasingu (dalej: "Wierzytelności"). Własność przedmiotów leasingu nie zostanie przeniesiona na S.

* W związku z powyższym, S. stanie się podmiotem uprawnionym do domagania się od klientów spłaty Wierzytelności w terminach ich wymagalności, późniejszymi niż data ich zakupu. Wraz z Wierzytelnościami na S. przejdą ich zabezpieczenia prawne ustanowione przez klientów Spółki.

* Z tytułu nabycia przez S. Wierzytelności Spółki, S. zobowiąże się do zapłaty na rzecz Spółki ich nominalnej wartości pomniejszonej o dyskonto obliczone w oparciu o przyjęte przez strony wskaźniki oraz na podstawie ustalonego przez Strony wzoru. Płatność za nabywane Wierzytelności będzie następować z góry, w momencie zakupu konkretnych pakietów Wierzytelności.

* Dodatkowo, w pewnych sytuacjach przewidzianych Umową Sekurytyzacji, w przypadku, gdy leasingobiorca nie zrealizuje opcji zakupu w związku z umową leasingu, a Spółka podejmie decyzję o zachowaniu przedmiotu leasingu do celów własnych lub o jego oddaniu w dalszy leasing, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty do S. kwoty odpowiadającej wartości rezydualnej przedmiotu leasingu (tekst jedn.: kwoty odpowiadającej cenie, po jakiej leasingobiorca mógł nabyć przedmiot leasingu).

* Jednocześnie, w pewnych sytuacjach przewidzianych Umową Sekurytyzacji, związanych z ewentualną upadłością bądź niewypłacalnością Wnioskodawcy, S. będzie przysługiwała opcja zakupu wszystkich przedmiotów leasingu, z której S. będzie mogła zrezygnować, w zamian czego Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz S. określonej kwoty (tzw. give-up fee), odpowiadającej części ceny za nabyte Wierzytelności.

* Pomimo sekurytyzacji Wierzytelności, Spółka pozostanie stroną umów tzw. leasingu operacyjnego z klientami, w związku z powyższym pozostanie zobowiązana do świadczenia na rzecz klientów usług leasingu.

Przekazana S. pula aktywów (Wierzytelności) będzie refinansowana poprzez emisję instrumentów finansowych lub przy pomocy zaciąganych pożyczek.

Podsumowując, z ekonomicznego punktu widzenia, przedstawione powyżej czynności dotyczące przelewu Wierzytelności wynikających z umów zawartych przez Spółkę ze swoimi klientami stanowić będą integralne elementy jednej kompleksowej usługi finansowej będącej nowoczesną techniką finansowania tj. sekurytyzacją, w ramach której, w zamian za określoną płatność zapewniającą finansowanie działalności Spółki, określona pula aktywów (tutaj: Wierzytelności Spółki) wraz z generowanymi przez nie przyszłymi strumieniami płatności (przychodów) zostaje wyodrębniona z przedsiębiorstwa Spółki i przeniesiona na rzecz podmiotu zapewniającego finansowanie (tutaj: S.).

Wskazana powyżej usługa Sekurytyzacji nie jest przedmiotem zapytania przedstawionego w niniejszym wniosku. Jednakże, w celu rzetelnego i pełnego przedstawienia obrazu całej transakcji zostały również wskazane we wniosku. Natomiast, przedmiotem zapytania są przedstawione poniżej usługi świadczone przez Spółkę na rzecz S.

Równolegle, ze względów operacyjnych, na podstawie odrębnej umowy z S. lub w ramach Umowy Sekurytyzacji, Spółka zobowiąże się świadczyć na rzecz S. za wynagrodzeniem usługi obsługi i windykacji sekurytyzowanych Wierzytelności w imieniu S. od klientów (dalej: "Usługi"). W tym zakresie Spółka będzie działała jako pełnomocnik S.

W ramach wykonywanej usługi obsługi i windykacji Wierzytelności Spółka będzie podejmować w szczególności następujące czynności:

* obsługa Wierzytelności i administrowanie nimi;

* monitorowanie umów leasingowych będących źródłem transakcji sekurytyzacji;

* przyjmowanie należności od klientów;

* przyporządkowywanie otrzymanych należności do właściwych dokumentów należności;

* prowadzenie rejestru Wierzytelności i spłat;

* udzielanie klientom instrukcji spłaty Wierzytelności;

* przekazywanie otrzymanych kwot do S. lub zgodnie ze zleceniem S.;

* miesięczne przekazywanie S. raportu statusu Wierzytelności i ich spłat;

* obliczanie odsetek za zwłokę i wysyłanie do klientów informacji o wysokości należnych odsetek za zwłokę;

* wysyłanie wezwań do zapłaty;

* czynności zmierzające do odzyskania należnych kwot za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie;

* wypowiadanie umów leasingu w związku z brakiem płatności;

* przejmowanie posiadania przedmiotów leasingu oraz ich sprzedaż; instrukcje dla i współpraca z firmami windykacyjnymi w odniesieniu do niezapłaconych należności wynikających z umowy leasingu;

* egzekucja Wierzytelności, w tym wszczynanie oraz prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych, egzekucja zabezpieczeń prawnych Wierzytelności, współpraca w powyższym zakresie z S.

W związku z powyższym, Spółka będzie w praktyce otrzymywała spłatę Wierzytelności od klientów, a następnie, na ustalonych przez strony zasadach i terminach, będzie przekazywać spłacone przez klientów Wierzytelności w całości do S. (przy czym w praktyce możliwe jest wzajemne potrącanie należności Spółki oraz S.).

S. nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 28b Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w odniesieniu do przedstawionych Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz S. miejscem świadczenia będzie państwo siedziby usługobiorcy S., tj. Irlandia, tym samym, przedmiotowe Usługi pozostaną poza zakresem opodatkowania polskim VAT, a Spółka jako usługodawca nie będzie zobowiązana do rozliczenia w Polsce podatku VAT należnego z tytułu ich świadczenia, w świetle regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej jako: "Znowelizowana Ustawa o VAT").

2. Czy obrót uzyskiwany przez Spółkę z tytułu świadczenia powyższych Usług na rzecz S. jest po stronie Wnioskodawcy obrotem uprawniającym do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu dokonywanych zakupu towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 Znowelizowanej Ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, w odniesieniu do przedstawionych Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz S. miejscem świadczenia będzie państwo siedziby usługobiorcy (S.), tj. Irlandia. Tym samym, przedmiotowe Usługi pozostaną poza zakresem opodatkowania polskim VAT, a Spółka jako usługodawca nie będzie zobowiązana do rozliczenia w Polsce podatku VAT należnego z tytułu ich świadczenia, w świetle regulacji Znowelizowanej Ustawy o VAT.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, uzyskiwany przez nią obrót z tytułu świadczenia powyższych Usług na rzecz S. jest po jej stronie obrotem uprawniającym do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu dokonywanych zakupu towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT.

Odnośnie do pytania nr 1

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż przepisy Znowelizowanej Ustawy o VAT zawierają odrębną definicję podatnika stosowaną na potrzeby trans-granicznego świadczenia usług. Została ona zawarta w art. 28a pkt 1 Znowelizowanej Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez "podatnika" rozumie się:

a.

podmiot, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

W przypadku trans-granicznego świadczenia usług, co do zasady, miejscem świadczenia (opodatkowania VAT) jest miejsce siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy. Wynika to z art. 28b ust. 1 Znowelizowanej Ustawy o VAT, zgodnie z którym "miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej".

Jednocześnie, przepisy o VAT przewidują wyjątki od powyższej zasady. Zgodnie z art. 28b ust. 2 Znowelizowanej Ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej "miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności."

Dodatkowo, zasada ogólna jest modyfikowana przepisami szczególnymi określonymi w art. 28b ust. 3 i 4, oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i ust. 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n Znowelizowanej Ustawy o VAT.

Jak wskazano w stanie faktycznym, nabywcą Usług wykonywanych przez Spółkę będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Irlandii, zidentyfikowany tam dla celów podatku od wartości dodanej (irlandzki podatnik VAT), jednocześnie nabywca ten (S.), nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności, nabywca nie posiada w Polsce żadnych zasobów ludzkich i technicznych, które mogłyby kreować stałe miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce, które to miejsce byłoby odbiorcą Usług świadczonych przez Spółkę. Ponadto, wobec świadczonych usług nie znajdzie zastosowania żaden z wyjątków od zasady ogólnej określony w przepisach art. 28b ust. 3-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n Znowelizowanej Ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, miejscem świadczenia Usług wykonywanych przez Spółkę będzie państwo siedziby usługobiorcy - S., tj. Irlandia. Tym samym, przedmiotowe Usługi pozostaną poza zakresem opodatkowania polskim VAT, a Spółka, jako usługodawca nie będzie zobowiązana do rozliczenia w kraju podatku VAT należnego z tytułu ich świadczenia.

Odnośnie do pytania nr 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Znowelizowanej Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wyjątkami określonymi w art. 88 Znowelizowanej Ustawy VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Znowelizowanej Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. "suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług."

Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 Znowelizowanej Ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Innymi słowy w świetle powyższych uregulowań, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w sytuacji gdy wykonując analogiczne czynności (tekst jedn.: w omawianym przypadku - świadczenia analogicznych usług) w kraju miałby prawo do odliczenia tego podatku.

Mając na uwadze powyższe, w celu udzielenia odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie dotyczące prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego w związku z obrotem z tytułu świadczenia Usług na rzecz S., niezbędne jest odniesienie się do kwestii opodatkowaniu Usług w sytuacji, gdyby były one świadczone na terytorium kraju.

Jak wskazano w stanie faktycznym w ramach świadczenia Usług na rzecz S. Wnioskodawca będzie wykonywał szereg czynności polegających na obsłudze administracyjnej i windykacji Wierzytelności, takich jak np. przyjmowanie należności od klientów, przyporządkowywanie otrzymanych wpłat do właściwych faktur, przekazywanie otrzymanych kwot do S. lub zgodnie ze zleceniem S., wysyłanie wezwań do dobrowolnej zapłaty (bez nakładania kar), obliczanie odsetek za zwłokę i wysyłanie informacji o należnych odsetkach za zwłokę, administrowanie Wierzytelnościami przejętymi przez S. od Spółki w ramach transakcji Sekurytyzacji; monitorowanie umów leasingowych, będących źródłem sprzedanych Wierzytelności itp.

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdyby miejscem świadczenia Usług było terytorium Polski, Usługi te podlegałaby opodatkowaniu VAT, tj. przedmiotowe Usługi nie mogłyby korzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 37-41 i ust. 13 Znowelizowanej Ustawy o VAT. Stanowisko Spółki wynika z faktu, że istotą i celem czynności wykonywanych w ramach Usług jest administrowanie Wierzytelnościami i ich windykacja, a ustawodawca wyraźnie wyłączył tego typu usługi z zakresu zwolnienia z podatku VAT na mocy postanowień art. 43 ust. 15 pkt 1 Znowelizowanej Ustawy o VAT.

W konsekwencji, w przypadku, gdyby miejscem świadczenia Usług było terytorium kraju, podlegałyby one opodatkowaniu VAT, a Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych. Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka stoi na stanowisku, że uzyskiwany przez nią obrót z tytułu świadczenia Usług na rzecz S. jest po jej stronie obrotem uprawniającym do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów towarów usług, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 Znowelizowanej Ustawy o VAT.

Na marginesie, Spółka pragnie zaznaczyć, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych wydanych na rzecz Spółki odpowiednio z dnia 16 marca 2011 r. (sygn. IPPP3/443-1279/10-2/IB) oraz dnia 20 grudnia 2011 r. (sygn. IPPP3/443-1272/11-2/LK), w stosunku do analogicznego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl