Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3-443-197/08-2/JF
Czy czynności wykonywane przez podatnika na bezpośrednie zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 26 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez podmiot działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez podmiot działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą w głównej mierze na dokonywaniu wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń. Czynności te opodatkowane są 22 % stawką podatku od towarów i usług. Podatnik dokonuje również wyceny na zlecenie zakładu ubezpieczeń. Obecnie nie posiada pełnomocnictw do ich wykonywania i opodatkowuje je również 22 % stawką VAT. Firma Podatnika zamierza podpisać umowę z zakładem ubezpieczeń aby w jego imieniu oraz na jego rzecz dokonywać wyceny szkód. Wykonywane usługi związane będą z czynnościami pomocniczymi w procesie likwidacji szkód

komunikacyjnych, które zostały sklasyfikowane w PKWiU 67.20.10-00.20, -00.30 i polegać będą na oględzinach uszkodzonego mienia, określeniu wysokości roszczeń, czyli szacowaniu poniesionych strat, weryfikacji wysokości zgłoszonych roszczeń, czynności związanych z weryfikacją okoliczności powstałych zdarzeń. Informacje z przeprowadzonych czynności przedstawiane będą dla ubezpieczyciela w postaci oceny technicznej zawierającej zakres uszkodzeń mienia, określenie wysokości roszczeń poprzez wykonanie kalkulacji kosztów napraw pojazdów, określenie wysokości pozostałości w przypadku tzw. szkód całkowitych, bądź też opinii o powstałym zdarzeniu związanym z kolizją lub wypadkiem.

Powyższe usługi wykonywane będą na podstawie bezpośredniego zlecenia zakładu ubezpieczeń, lecz będących zleceniobiorcą działającym w imieniu i na rzecz tych zakładów. W rozumieniu art. 738 kodeksu cywilnego Podatnik będzie zatem zastępcą zleceniobiorcy.

W związku ze świadczeniem przedmiotowych usług Podatnikowi zostanie udzielone pełnomocnictwo bądź też zlecenie do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń bezpośrednio przez ten zakład lub, jako pełnomocnictwo w trybie art. 106 k.c., przez zleceniobiorcę zakładu ubezpieczeń. W każdym przypadku będzie to zawsze umocowanie do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy czynności wykonywane przez firmę Podatnika na bezpośrednie zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług...

2.

Czy czynności wykonywane na zlecenie innego podmiotu niebędącego zakładem ubezpieczeń lecz będącego jego zleceniobiorcą i działającym w jego imieniu i na jego rzecz będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie usług w imieniu na rzecz zakładu ubezpieczeń (niezależnie od tego czy zlecenie otrzymuje on bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń czy też świadczenie usług jest mu zlecane przez zleceniobiorcę (zlecone substytucyjnie)) zwolnione jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 575 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zarówno towary jak i usługi są identyfikowane na podstawie przepisów o statystyce publicznej zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy, zaś obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku, w pozycji 3 wymieniono usługi sklasyfikowane w Sekcji J grupowania ex (65-67) - Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Z treści wniosku wynika, że Podatnik działając na zlecenie i w imieniu zakładu ubezpieczeń podejmuje czynności z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych. Na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego Podatnik udzieli dalszego pełnomocnictwa do działania również w imieniu i na zlecenie zakładu ubezpieczeń.

Na mocy art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń może zlecać wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5, innym podmiotom. Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5, wykonywane przez te podmioty są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe, w zakresie w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w art. 106 dopuszcza możliwość ustanowienia przez pełnomocnika dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Zatem, pełnomocnictwo substytucyjne udzielone w trybie art. 106 kodeksu cywilnego przez zleceniobiorcę zakładu ubezpieczeń uprawnia do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń - o ile zleceniobiorca posiada umocowanie od zakładu ubezpieczeń do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że podejmowane w imieniu i na zlecenie zakładu ubezpieczeń czynności wyceny szkód zostały sklasyfikowane w PKWiU 67.20.10-00.20, -00.30. Usługi te wykonywane będą na podstawie bezpośredniego zlecenia zakładu ubezpieczeń, jak również na podstawie zleceń Podatnika, tj. podmiotu niebędącego zakładem ubezpieczeń, lecz posiadającego pełnomocnictwo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Podatnik wskazał, iż w każdym przypadku będzie to zawsze umocowanie do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż usługi wyceny szkód wykonywane w imieniu i na zlecenie zakładu ubezpieczeń mieszczące się w grupowaniu PKWiU 67.20.10-00.20, -00.30 korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 3 załącznika Nr 4 do ustawy).

Należy ponadto zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl