IPPP3/443-193/12-2/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-193/12-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2012 r. (data wpływu 16 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2012 wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: XXX oraz jako podatnik VAT UE: PLyyy. Wnioskodawca jest publiczną szkołą wyższą. Główną działalnością statutową uczelni jest kształcenie i wychowanie studentów, kształcenie i promowanie kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych a także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej w określonym zakresie.

Wnioskodawca podpisał umowę na realizację projektu partnerskiego. Stroną umowy jest główny Koordynator projektu Uniwersitat.... Środki finansowe jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu uczelnia pozyskała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Zdrowie Publiczne 2008-2013, (Decyzja nr..../Zdrowie Publiczne).

Okres realizacji projektu 1 maja 2010 r. - 30 kwietnia 2013 r.

Celem projektu jest koordynacja działania wiodących ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów z dystrofią mięśniową typu D (D) i stworzenie sieci ośrodków referencyjnych, które:

* ocenią obecnie stosowane metody leczenia w różnych państwach Europy,

* opracują międzynarodowe wytyczne leczenia D,

* ustalą wpływ stosowania nowoczesnych metod leczenia na jakość życia pacjentów z D.

W ramach projektu C planowane jest upowszechnienie informacji o sposobach leczenia zarówno wśród pacjentów jaki zainteresowanych osób pracujących w ochronie zdrowia.

Działanie C zgodne jest z zaleceniami Programu "Zdrowie" Unii Europejskiej, który ma na celu promowanie zdrowia, likwidowanie dysproporcji w dostępie do opieki zdrowotnej, rozpowszechnienie informacji na tematy zdrowia, poprawy jakości życia oraz zapobiegania rzadkim chorobom.

Spodziewane wyniki z realizacji projektu to:

* zorganizowanie sieci centrów referencyjnych dla D w 7 krajach partnerskich oraz rozszerzenie na inne państwa, poprawa dostępu do opieki specjalistycznej dla D oraz wyrównanie dysproporcji pomiędzy krajami oraz w obrębie danego kraju,

* identyfikacja ograniczeń uniemożliwiających wprowadzenie jednolitych standardów,

* podniesienie świadomości nierównego dostępu do nowoczesnych metod leczenia D w Europie wśród pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i społeczeństwa,

* ujednolicenie sposobów leczenia umożliwiającego prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych,

* poprawa opieki zdrowotnej nad pacjentami z rzadkimi chorobami nerwowo-mięśniowymi, a w szczególności chorych na D w krajach Europy Wschodniej,

* poprawa jakości życia i wydłużenie czasu przeżycia u pacjentów z rzadkimi chorobami nerwowo-mięśniowymi w Europie.

Podstawowe zadania realizowane przez Wnioskodawcę w ramach przedmiotowego projektu to:

* zwiększenie liczby pacjentów i ich opiekunów zgłoszonych do Krajowych Rejestrów pacjentów z dystrofią typu D. Rejestracja odpowiedniej grupy lekarzy opiekujących się pacjentami z dystrofią D w "C....."

* ocena aktualnych sposobów leczenia pacjentów z dystrofią typu D w naszym kraju. Zadanie będzie opierało się na danych zebranych drogą ankietową

* stworzenie sieci ośrodków referencyjnych dla leczenia pacjentów z dystrofią typu D w naszym kraju. Organizacja szkoleń dla profesjonalistów i pacjentów

* ocena skuteczności wdrożenia standardów opieki i monitorowanie ośrodków referencyjnych. Zadanie będzie realizowane poprzez badania ankietowe oraz organizowanie szkoleń warsztatowych dla pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów.

Wyniki realizacji projektu o których mowa powyżej będą upowszechnione i z rezultatów będzie mogło korzystać szerokie grono zainteresowanych zarówno pacjentów jak i pracowników ochrony zdrowia. Efekt projektu nie będzie skierowany do konkretnego odbiorcy.

Uczelnia rozlicza realizację projektu składając okresowe raporty z wykorzystania przyznanych środków finansowych. W związku z powyższym, dla potrzeb związanych z procesem realizacji przedmiotowego projektu Uczelnia nie dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego.

W ocenie Uniwersytetu, w opisanym stanie faktycznym nie wystąpiły przesłanki określone przepisami art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, skutkujące odliczeniem podatku w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w ramach programu Zdrowie Publiczne 2008-2013, akronim C (Decyzja nr..../Zdrowie Publiczne) w związku z podpisaną umową partnerską, której stroną jest główny Koordynator projektu Universita ma prawo do odliczenia w całości lub w części bądź zwrotu podatku naliczonego zapłaconego w dokonywanych zakupach towarów i usług przy realizacji przedmiotowego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W odniesieniu do projektu w ramach programu Zdrowie Publiczne 2008-2013, akronim (Decyzja nr..../ Zdrowie Publiczne) i w związku z podpisaną umową partnerską której stroną jest główny Koordynator projektu Universytet, nie istnieje aktualnie i nie będzie istniała (po zakończeniu programu) możliwość odliczenia w całości lub w części bądź zwrotu podatku naliczonego zapłaconego w dokonywanych zakupach towarów i usług przy realizacji przedmiotowego projektu.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym nie wystąpiły przesłanki określone przepisami art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, skutkujące odliczeniem podatku w związku z realizacją ww. projektu. Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Uczelnię w ramach realizacji przedmiotowego projektu służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności, których następstwem nie jest określenie podatku należnego (tzn. powstanie zobowiązania podatkowego). Tym samym towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą mieć związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Odliczeniu zatem podlega w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Wnioskodawca jest publiczną szkołą wyższą. Główną działalnością statutową uczelni jest kształcenie i wychowanie studentów, kształcenie i promowanie kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych a także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej w określonym zakresie.

Wnioskodawca podpisał umowę na realizację projektu partnerskiego. Stroną umowy jest główny Koordynator projektu Uniwersytet. Środki finansowe jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu uczelnia pozyskała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Zdrowie Publiczne 2008-2013, akronim (Decyzja nr.../Zdrowie Publiczne). Celem projektu jest koordynacja działania wiodących ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów z dystrofią mięśniową typu D (D) i stworzenie sieci ośrodków referencyjnych. W ramach projektu planowane jest upowszechnienie informacji o sposobach leczenia zarówno wśród pacjentów jaki zainteresowanych osób pracujących w ochronie zdrowia. Działanie zgodne jest z zaleceniami Programu "Zdrowie" Unii Europejskiej, który ma na celu promowanie zdrowia, likwidowanie dysproporcji w dostępie do opieki zdrowotnej, rozpowszechnienie informacji na tematy zdrowia, poprawy jakości życia oraz zapobiegania rzadkim chorobom. Wyniki realizacji projektu o których mowa powyżej będą upowszechnione i z rezultatów będzie mogło korzystać szerokie grono zainteresowanych zarówno pacjentów jak i pracowników ochrony zdrowia. Efekt projektu nie będzie skierowany do konkretnego odbiorcy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do realizowanego projektu z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną. Zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, jak wskazuje Wnioskodawca towary i usługi nabywane przez Uczelnię w ramach realizacji przedmiotowego projektu służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności, których następstwem nie jest określenie podatku należnego (tzn. powstanie zobowiązania podatkowego).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl