IPPP3/443-188/10-2/MG - Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-188/10-2/MG Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2009 r. (data wpływu 24 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pt. "Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pt. "Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P.".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest podatnikiem podatku od towaru i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2006/2007 ZSO Nr X, jako jednostka, dla której organem prowadzącym jest gmina Miasto P., brała udział w realizacji projektu pt." Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P.", który uzyskał 68,05% dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" na podstawie umowy Nr x/x. xx/xx/x.x/XXX/xx/x/xx/xx podpisanej z Województwem x. Dofinansowanie uzyskała gmina Miasto P., która przekazała otrzymane środki jednostce realizującej - ZSO Nr x. Wszystkie wydatki związane z projektem ponoszone były przez ZSO Nr x.

Projekt polegał na wypłacie stypendium uczniom z terenów wiejskich uczęszczających do ZSO Nr x. Stypendia wypłacane były uczniom o niskim dochodzie na rodzinę i należało je przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z edukacją, a w szczególności:

*

zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji;

*

posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot;

*

zakupu podręczników do nauki;

*

związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

*

czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej;

*

innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

W ramach projektu ponoszone były koszty administracyjne oraz działań promocyjnych tj. zakup papieru, toneru, pieczątek, tablicy pamiątkowej.

Podstawowym celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich, podniesienie spójności społecznej mieszkańców wsi, poziomu wykształcenia oraz zwiększenie ilości osób ze średnim wykształceniem.

Projekt nie będzie podlegał czynnościom opodatkowanym. W wyniku realizacji projektu nie będą generowane przychody.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. "Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą gminy Miasto P."

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr x będących płatnikiem VAT, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem ZSO Nr x na podstawie art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT dotyczące wymienionego projektu, ponieważ wydatki te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, którą prowadzi Szkoła będąc płatnikiem podatku VAT.

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2006/2007 nie będzie służył czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, przez dostawę towarów co do zasady rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1, generalnie rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Odliczeniu zatem podlega w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dokonywane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr x zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pt. "Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P." nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, w wyniku realizacji projektu nie będą generowane żadne przychody.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pt. "Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P.", z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną.

A zatem, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr x w P. nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, jakie otrzymał realizując przedmiotowy projekt.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl