Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 marca 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-1548/11-2/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza przystąpić do struktury scentralizowanego zarządzania płatnościami oraz nadwyżkami pieniężnymi (dalej: "Struktura" lub "Proces"). Powyższy krok jest następstwem decyzji podjętej przez Grupę, aby scentralizować proces zarządzania płatnościami i nadwyżkami pieniężnymi w spółce z Grupy - MF - z siedzibą w Finlandii. Udziałowcami w spółce MF. są M. (udziałowiec MT., który z kolei jest udziałowcem Spółki) oraz MR.

W ramach ww. Procesu, Spółka powierzy MF. proces zarządzania płatnościami - zarówno przychodzącymi, jak i wychodzącymi, które będą dokonywane przez MF. w imieniu Spółki, jak również efektywne zarządzanie nadwyżkami pieniężnymi. Centralizacja powyższego procesu będzie miała na celu przede wszystkim obniżenie kosztów bankowych obsługi przelewów, jak również usprawnienie procesu zarządzania płatnościami w dłuższym okresie czasu. MF., pełniąc funkcję wewnętrznego banku w Grupie, będzie wykonywała wszelkie czynności związane z Procesem, w tym zasadnicze czynności związane z obsługą płatności. Ponadto, MF. będzie wykonywała szereg czynności pomocniczych, wspierających główny proces, np.: naliczanie i alokowanie odsetek, przygotowywanie wyciągów z kont bankowych, etc. Szczegółowy zakres powyższych czynności będzie określony w porozumieniu zawartym między MF. i innymi spółkami w Grupie. W przypadku Wnioskodawcy, właściwe porozumienie zostanie również zawarte z MF.

Spółka przedstawiła szczegółowy opis Procesu, jak również usług świadczonych przez MF.:

* Należności handlowe Spółki będą wpłacane przez jej kontrahentów bezpośrednio na rachunek bankowy MF. (właściwy numer rachunku bankowego będzie wskazany na fakturach wystawianych przez Spółkę). Kontrahenci Wnioskodawcy będą poinformowani z wyprzedzeniem o nowej formule dokonywania płatności oraz o zmianie rachunku bankowego, na który należy przelewać środki w związku z regulowaniem zobowiązań względem Spółki.

* W zakresie regulowania zobowiązań Spółki na rzecz kontrahentów krajowych (przelewy w PLN), MF. będzie przelewać środki (pochodzące z puli uprzednio zgromadzonych na rachunku MF. w związku z regulowaniem należności Spółki bezpośrednio na ten rachunek lub ze środków alokowanych przez MF. do wykorzystania przez Spółkę) na rachunek bankowy Spółki w polskim banku, skąd Spółka dokona odpowiednich transferów środków w celu uregulowania swoich zobowiązań.

* Dodatkowo, w zakresie regulowania zobowiązań, Spółka będzie mogła skorzystać z mechanizmu automatycznego bilansowania się sald. Zgodnie z ww. mechanizmem, bank zewnętrzny będzie udzielał Spółce dziennych limitów zadłużenia - Spółka będzie mogła dokonywać krajowych przelewów na rzecz kontrahentów do określonego limitu, niezależnie od salda środków pieniężnych na rachunku bankowym. Na koniec dnia, automatyczny przelew z konta MF. pokryje negatywne saldo na rachunku Wnioskodawcy - jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. W konsekwencji, na koniec każdego dnia, rachunek bankowy Spółki będzie wyzerowany.

* Zobowiązania Spółki w walutach obcych będą regulowane płatnościami dokonywanymi bezpośrednio z rachunku bankowego MF.; środki będą pochodziły z puli środków uprzednio zgromadzonych na rachunku MF. w związku z regulowaniem należności Spółki bezpośrednio na ten rachunek lub ze środków alokowanych przez MF. do wykorzystania przez Spółkę.

* Ww. płatności na rzecz kontrahentów Spółki będą dokonywane przez MF. w imieniu Wnioskodawcy.

* W ramach powyższych usług, MF. będzie wypłacała na rzecz Spółki lub obciążała Spółkę odsetkami kalkulowanymi w oparciu o saldo rozliczeń Wnioskodawcy.

- Jeżeli saldo na rachunku bankowym Spółki będzie dodatnie (tj. Spółka będzie miała nadwyżki finansowe na rachunku bankowym MF.), MF. naliczy odsetki na rzecz Spółki.

- W przypadku zaś, gdy Spółka odnotuje negatywne saldo na rachunku bankowym i w konsekwencji, w celu uregulowania zobowiązań, będzie zmuszona skorzystać ze środków finansowych udostępnionych przez MF., ta ostatnia obciąży Spółkę odsetkami.

* Ponadto, z tytułu świadczenia powyższych usług, MF. okresowo będzie obciążać Spółkę wynagrodzeniem w stałej kwocie oraz wynagrodzeniem kalkulowanym w oparciu o dokonane transakcje (np. każdorazowa opłata za dokonane/otrzymane przelewy).

* W ramach powyższego Procesu, nie będzie dochodziło do cesji wierzytelności na rzecz MF.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w świetle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), dalej jako "ustawa o VAT", z perspektywy Spółki, wykonywane przez Spółkę w ramach Procesu czynności pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów usług (dalej: "podatek VAT").

2.

Czy w związku z nabyciem przez Spółkę kompleksowej usługi świadczonej przez MF., Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług na zasadzie importu usług przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy:

1.

W świetle art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, z perspektywy Spółki, wykonywane przez Spółkę w ramach Procesu czynności pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

2.

W związku z nabyciem przez Spółkę kompleksowej usługi świadczonej przez MF., Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku VAT na zasadzie importu usług przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania.

UZASADNIENIE

Ad. 1

Zdaniem Spółki, czynności wykonywane przez nią w ramach Procesu pozostają poza zakresem opodatkowania z perspektywy jej rozliczeń podatku VAT z tytułu dostaw, dla których Spółka jest usługodawcą. Innymi słowy, w ramach opisywanej Struktury, Spółka nie będzie w żadnym zakresie usługodawcą.

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje zamknięty katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Mając na uwadze przytoczony przepis oraz przedstawiony stan faktyczny, należy rozważyć, czy istnieje możliwość zakwalifikowania czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach umowy zarządzania płatnościami jako odpłatnego świadczenia usług na rzecz MF. (pozostałe przypadki wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT nie będą miały zastosowania).

Stosownie do art. 8 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę, Spółka wskazuje, iż to MF. jest podmiotem, który na podstawie postanowień zawartej umowy świadczy kompleksową usługę zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi. W ramach przedstawionego w stanie faktycznym Procesu, wszystkie czynności wchodzące w skład usługi zarządzania płatnościami Spółki są wykonywane przez MF. w zamian za wynagrodzenie. Jednocześnie, to Spółka pozostaje beneficjentem świadczenia dokonywanego przez MF.

Ponadto Spółka wskazuje, iż między Spółką a MF. nie istnieje żaden stosunek prawny, w zakresie którego Spółka wykonywałaby jakiekolwiek świadczenia w ramach Procesu. Ponadto, Spółka wskazuje, iż jedynym podmiotem przejawiającym aktywność w zakresie przewidzianych czynności jest MF. i to ona świadczy na rzecz Spółki usługę zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi.

Spółka jest wyłącznie odbiorcą usługi świadczonej przez MF., w ramach której, w przypadku zgromadzenia nadwyżki środków na rachunku MF., otrzymuje również odsetki od depozytu. Wszelkie czynności faktyczne i prawne, jak np. operacje związane z dokonywaniem płatności i ich rozliczeniem, naliczanie i księgowanie odsetek, są dokonywane tylko i wyłącznie przez MF. W konsekwencji, czynności wykonywane przez Spółkę umożliwiające MF. dokonywanie odpowiednich działań w ramach Procesu, nie stanowią żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT ujętych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności świadczenia usług. Beneficjentem czynności wykonywanych w ramach kompleksowej usługi zarządzania płatnościami jest Spółka.

Działania podejmowane przez nią w ramach Procesu są czynnościami wykonywanymi wyłącznie na jej rzecz, tj. umożliwiają Spółce

* poprawne wykorzystanie nabywanej usługi, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie płatnościami oraz

* obniżenie kosztów bankowych w długim okresie czasu.

Ponadto, Spółka podkreśla, iż czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Procesu nie stanowią odrębnego (odpłatnego) świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, lecz warunkują one możliwość świadczenia przez MF. usługi zarządzania płatnościami, której beneficjentem jest Spółka. Dlatego też powinny pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT z perspektywy rozliczeń podatku VAT dokonywanych przez Spółkę. Analogicznie, w przypadku świadczenia usług prawnych, wydanie dokumentów niezbędnych do wyświadczenia tych usług nie stanowiłoby przecież odrębnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Spółka wskazuje także, iż czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Procesu, polegające m.in. na udostępnieniu swojego rachunku bieżącego MF. w celu płynniejszej realizacji działań wynikających z założeń ww. Procesu, nie stanowią usług w rozumieniu Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293; dalej: "PKWiU z 2008 r."). Pojęcie usług dla celów podatku VAT oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie są w pełni tożsame. Niemniej jednak, dodatkową okolicznością potwierdzającą, iż czynności wykonywane w ramach Struktury są poza zakresem opodatkowania VAT, jest pogląd Urzędu Statystycznego w Warszawie wyrażony w opinii z dnia 6 grudnia 2002 r. (sygn. RE-5672-976a/2729/2002), stanowiący odpowiedź na pytanie dotyczące kwalifikacji czynności wykonywanych przez uczestników umowy cash poolingu innych niż Bank, w którym Urząd Statystyczny w Warszawie wskazał, iż:

" (...) zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 1997 r. Polską klasyfikacją Wyrobów i Usług (...) oraz zgodnie z Klasyfikacją Wyrobów i Usług usługi są to czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności. Opisane czynności Spółki nie spełniają ww. zasad i nie stanowią usług w rozumieniu Klasyfikacji PKWiU (KWiU). Opisane czynności klientów Banku nie spełniają ww. zasad i nie stanowią usług w rozumieniu Klasyfikacji PKWiU".

Organ statystyczny w powyższej opinii uznał, iż w przypadku czynności wykonywanych w ramach cash poolingu usługa świadczona jest jedynie przez ten podmiot, który organizuje operacje przepływów środków pieniężnych. Natomiast pozostałe podmioty uczestniczące w dokonywanych operacjach finansowych za pośrednictwem podmiotu organizującego przepływy, są odbiorcami tych usług.

Z uwagi na bardzo zbliżone zasady Procesu i powyżej przywołanej usługi cash poolingu, jak również podobny zakres działań przypisany do poszczególnych uczestników obydwu czynności, w ocenie Wnioskodawcy, powyższe stanowisko jest aplikowane również w analizowanej sprawie. W konsekwencji, działania Spółki w ramach umowy cash poolingu pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Dodatkowo, powyżej prezentowany pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Między innymi, w interpretacji z dnia 31 marca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż:

" (...) czynności wykonywane przez uczestników usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartych umów, w tym także przez Wnioskodawcę, umożliwiających bankowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury cash-poolingu, nie stanowią odrębnego świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 cyt. ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową".

Analogiczny pogląd został wyrażony przez organy podatkowe m.in. w:

* interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPPI/443-1063/09-2/AW,

* interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2009 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPPI -443-2175/08-2/AK),

* interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2009 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP2/443-388/09/AK).

Wobec powyższego, Spółka podkreśla, iż w ramach Procesu nie będzie ona wykonywać czynności stanowiących świadczenie usług, ani innych czynności wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlegających opodatkowaniu. Dlatego też, czynności wykonywane przez Spółkę w ramach powyższej umowy pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w związku z uczestnictwem w Procesie i w efekcie - nabywaniem kompleksowej usługi świadczonej przez MF., Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku VAT na zasadzie importu usług przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Aby ustalić podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia przez MF. kompleksowej usługi zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi, należy w pierwszej kolejności określić miejsce jej świadczenia.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (z pewnymi wyjątkami, które nie mają, w ocenie Spółki, zastosowania w opisanej sprawie).

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nie posiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Na podstawie ust. 2 tego artykułu, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca - w tym przypadku Spółka.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego, Spółka będzie nabywcą usług wykonywanych przez MF. Dlatego też, miejscem świadczenia usług wykonywanych przez MF., zgodnie z wyżej cytowanym art. 28b. ust. 1 ustawy o VAT, będzie państwo siedziby Spółki - Polska. W konsekwencji, Spółka jako uczestnik Procesu będzie zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego na zasadzie importu usług.

Zdaniem Spółki, usługa zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi świadczona przez MF., powinna stanowić usługę zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, iż ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT korzystają usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 15 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13 ustawy o VAT, nie mają zastosowania do czynności ściągania długów, w tym factoringu, usług doradztwa oraz usług w zakresie leasingu.

W ocenie Spółki, wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2011 r. nowych przepisów ustawy o VAT (m.in. odejście od klasyfikowania towarów i usług za pomocą PKWiU z 1997 r.), nie zmieniło zakresu zwolnienia z opodatkowania VAT mającego zastosowanie w sprawie, a jedynie miało na celu dostosowanie brzmienia polskich przepisów o VAT do brzmienia regulacji wspólnotowych. Stąd w stosunku do usług będących przedmiotem zapytania, które w świetle starych przepisów ustawy o VAT podlegałyby zwolnieniu od VAT, nie powinna nastąpić zmiana w zakresie opodatkowania podatkiem VAT.

Celem procesu zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi, do którego Spółka planuje przystąpić, jest zwiększenie efektywności procesu regulowania płatności poprzez redukcję kosztów bankowych oraz centralizację procesu w spółce MF.

W ramach powyższego Procesu, należności handlowe Spółki będą wpływały bezpośrednio na rachunek bankowy MF., skąd dokonywane będą płatności w imieniu Spółki na rzecz jej kontrahentów. Dodatkowo, Spółka będzie mogła skorzystać z mechanizmu automatycznego bilansowania się sald, zgodnie z którym, w ramach ustalonego dziennego limitu, niezależnie od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym, będzie upoważniona do dokonania płatności na rzecz swoich kontrahentów. Na koniec dnia saldo na rachunku bankowym Spółki zostanie automatycznie wyzerowane poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego MF.Czynnościami związanymi z ww. przepływami środków będzie zarządzał MF.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, nie podlega wątpliwości, że usługi, które nabędzie ona od MF., mieszczą się w powyżej powołanym pkt 40 z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko powyższe potwierdza również treść przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. b) i d Dyrektywy 2006/112, z podatku VAT zwolnione są transakcje łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności.

Należy podkreślić, że czynności zwolnione z opodatkowania według Dyrektywy 2006/112 ustala się ze względu na charakter świadczonych usług a nie podmiot je świadczący lub ich odbiorcę. Jak wynika z orzecznictwa ETS, ocena, czy wykonywane usługi należy kwalifikować jako czynności korzystające ze zwolnienia z opodatkowania, powinna być dokonana w świetle charakteru realizowanego świadczenia oraz jego celu. Istotne jest, by usługi, które są objęte zwolnieniem, spełniały specyficzne i istotne funkcje, charakterystyczne dla usług zwolnionych wskazanych w Dyrektywie.

Dlatego też, zdaniem Spółki, nabywana przez nią w ramach Procesu usługa powinna być przez Spółkę rozpoznana jako import usług oraz uznana za usługę zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. W konsekwencji, Spółka, rozpoznając obowiązek podatkowy, nie będzie zobowiązana do wykazania kwoty podatku należnego z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl