IPPP3/443-1423/11-4/KB - Ewidencja zużycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1423/11-4/KB Ewidencja zużycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2011 r. (data wpływu 28 października 2011 r.) uzupełnionym w dniu 25 stycznia 2012 r. (data wpływu 30 stycznia 2012 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 13 stycznia 2012 r. (skutecznie doręczone w dniu 18 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia ewidencji zużycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia ewidencji zużycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 stycznia 2012 r. złożonym w dniu 25.01.20212 r. (data wpływu 30 stycznia 2012 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-1423/11-2/KB z dnia 13 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w związku z par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz świadczeń skażających alkohol etylowy, podmiot zużywający paliwo lotnicze (Wnioskodawca) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem (paliwo lotnicze). Wnioskodawca zakupując paliwo lotnicze otrzymuje dokument dostawy, który należy zawrzeć w ewidencji. Następnie, podmiot zużywający wpisuje do ewidencji ilość zużytych wyrobów akcyzowych. Podmiot zużywający posiada wiele statków powietrznych, które w ciągu miesiąca są tankowane kilkunastokrotnie, lub więcej razy. Każdorazowe włączenie dokumentu dostawy po tankowaniu byłoby uciążliwe dla wnioskodawcy, natomiast comiesięczne zbiorcze uwzględnienie tych dokumentów w ewidencji znacznie uprościłoby działania wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że ilość zużytych wyrobów zwolnionych, o których mowa w przedmiotowym wniosku, ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonych norm ich zużycia w oparciu o dokumentację techniczną statku powietrznego, a Wnioskodawca będzie dokonywał wpisu do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych po jej zweryfikowaniu podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy podmiot zużywający może stosować do wpisywania dokumentów dostawy wyrobów akcyzowych odpowiednio par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz świadczeń skażających alkohol etylowy, który pozwala na wpisywanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów akcyzowych raz w miesiącu.

2.

Czy wystarczające będzie wpisanie do dokumentacji zbiorczo, raz w miesiącu, wszystkich dokumentów dostawy paliwa lotniczego (wymieniając ich numery) dla każdego statku powietrznego.

3.

Czy konieczne jest dołączanie do dokumentacji każdego dokumentu dostawy bezpośrednio po zakupie wyrobu akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołany przepis rozporządzenia Ministra Finansów pozwala na odpowiednie stosowanie go do załączania dokumentów dostawy wyrobów akcyzowych, raz w miesiącu. Skoro ustawodawca zezwolił na zbiorcze, miesięczne wpisywanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów akcyzowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokumenty dostawy były uwzględniane w dokumentacji również raz w miesiącu. Wnioskodawca uważa również, że wystarczające będzie wpisywanie do ewidencji tylko numerów dokumentów dostawy, nazwy dostawcy oraz ilości dostarczonych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się ze względu na przeznaczenie używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich (art. 32 ust. 3 ustawy):

1.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub

2.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub

3.

dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub

4.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub

5.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub

6.

importu przez podmiot pośredniczący, lub

7.

importu przez podmiot zużywający, lub

8.

zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub

9.

zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

1.

objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;

2.

dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";

3.

prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. (ust. 7)

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. (ust. 8)

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy. (ust. 11)

Szczegółowo zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i sposób jej prowadzenia uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075), zwanego dalej rozporządzeniem.

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia, ewidencja, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, zawiera:

1.

dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych:

a.

nazwę wyrobów oraz ich kod CN,

b.

ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,

c.

ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;

2.

informację odpowiednio o dacie wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;

3.

informację o dacie wystawienia i numerach identyfikujących dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;

4.

informację o adresie miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Z kolei zgodnie z uregulowaniem § 3 ust. 2 rozporządzenia, ilość wyrobów zwolnionych wysłanych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy oraz w sposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyrobów.

Na mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia, ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Dane do ewidencji wpisuje się chronologicznie.

W myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia, wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 3, powinno nastąpić, odpowiednio:

1.

przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;

2.

niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu;

3.

niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu;

4.

niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów zwolnionych ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający.

W ewidencji należy wykazywać ilość wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, w sposób umożliwiający ich sprawną identyfikację oraz śledzenie ich przemieszczania i przeznaczenia. Rozporządzenie określa szczegółowo dane, które należy wprowadzać do ewidencji oraz termin i sposób ich wprowadzania, z uwzględnieniem formy, w której ewidencja jest prowadzona (papierowa lub elektroniczna).

Ewidencja wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający powinna zatem być prowadzona w sposób zgodny z powyższymi przepisami. Wyjaśnić przy tym należy, iż powyższe przepisy wymagają, żeby wpisów danych do ewidencji dokonywano niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu oraz niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zakupując paliwo lotnicze otrzymuje dokument dostawy, który należy zawrzeć w ewidencji. Następnie, podmiot zużywający wpisuje do ewidencji ilość zużytych wyrobów akcyzowych. Podmiot zużywający posiada wiele statków powietrznych, które w ciągu miesiąca są tankowane kilkunastokrotnie lub więcej razy. Wnioskodawca wskazał, że ilość zużytych wyrobów zwolnionych, o których mowa w przedmiotowym wniosku, ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonych norm ich zużycia w oparciu o dokumentację techniczną statku powietrznego, a Wnioskodawca będzie dokonywał wpisu do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych po jej zweryfikowaniu podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia.

W związku z powyższym, na Wnioskodawcy, jako podmiocie zużywającym wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy, ciąży szczególny obowiązek w zakresie dokumentowania odbioru i toku zużywania tych wyrobów. Przy czym zakres danych jakie powinna zawierać ewidencja prowadzona przez uprawniony do zwolnienia podmiot zużywający został szczegółowo określony. Przede wszystkim ewidencja powinna zawierać aktualną ilość posiadanych wyrobów zwolnionych. Dlatego też, w myśl § 4 ust. 2 wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 3 (tj. dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych; informacja odpowiednio o dacie wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia; informacja o dacie wystawienia i numerach identyfikujących dokument dostawy na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte; informacja o adresie miejsca odbioru wyrobów zwolnionych) powinno nastąpić odpowiednio: niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu i niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu. Odstępstwo od tej zasady zostało określone w § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, jednakże dotyczy jedynie wpisywania ilości zużytych wyrobów, a nie wszystkich danych określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia. Należy bowiem zauważyć, że podmiot zużywający, ze względu na charakter prowadzonej działalności i posiadanych urządzeń, może mieć trudności w bieżącym ustalaniu ilości zużytych wyrobów, natomiast taki problem nie występuje przy otrzymaniu wyrobów zwolnionych na podstawie dokumentów dostawy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do dokonywania wpisu ilości zużytych wyrobów raz w miesiącu, jednakże nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym § 4 ust. 3 rozporządzenia pozwala na uwzględnianie dokumentów dostawy wyrobów akcyzowych, również raz w miesiącu.

Reasumując, Wnioskodawca nie może stosować § 4 ust. 3 rozporządzenia do wpisywania dokumentów dostawy. A zatem, Wnioskodawca powinien uwzględnić dokumenty dostawy i wpisać do ewidencji informacje o dacie ich wystawienia oraz numerach identyfikujących dokumenty dostawy, na podstawie których wyroby akcyzowe zostały otrzymane, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu, w myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia. Ponadto, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wystarczające będzie wpisywanie do ewidencji tylko numerów dokumentów dostawy, nazwy dostawcy oraz ilości dostarczonych wyrobów, bowiem nie są to wszystkie wymagane informacje określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl