IPPP3/443-1389/11-2/MPe

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1389/11-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu 21 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania artykułów spożywczych zużytych w ramach poczęstunku pracowników, kontrahentów, gości oraz prawa do odliczenia od tych zakupów podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania artykułów spożywczych zużytych w ramach poczęstunku pracowników, kontrahentów, gości oraz prawa do odliczenia od tych zakupów podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Szkoła jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność: edukacyjną zwolnioną z podatku VAT, działalność opodatkowaną oraz działalność związaną z funkcjonowaniem uczelni tylko pośrednio powiązaną z obrotem zwolnionym i opodatkowanym.

W ramach działalności związanej z funkcjonowaniem uczelni dokonywane są zakupy artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, soki, śmietanki do kawy, ciastka, kanapki, słodycze itp.) zużywane przez pracowników w czasie pracy w siedzibie uczelni podczas narad i spotkań służbowych, posiedzeń senatu, komisji rektorskich i senackich, rad wydziałowych oraz szkoleń. Z poczęstunku korzystają również goście zaproszeni na uczelniane uroczystości oraz kontrahenci podczas spotkań omawiających warunki współpracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy drobne poczęstunki dla pracowników, kontrahentów i gości uczelni należy uznać za dostawę towarów zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, i czy zatem należy odprowadzić podatek należny VAT wystawiając fakturę wewnętrzną.

2.

Czy od zakupów artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek można odliczyć podatek naliczony VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zużycie artykułów spożywczych w ramach poczęstunku w czasie spotkań służbowych z pracownikami, spotkań z kontrahentami i zaproszonymi gośćmi nie ma charakteru wydatków osobowych i nie stanowi przysporzenia majątkowego dla tych osób. Tym samym nie jest to nieodpłatne przekazanie ani darowizna towarów, co oznacza że zakup nie podlega opodatkowaniu podatkiem należnym VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. Nie ma podstaw do wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej podatek należny VAT od zakupów artykułów spożywczych przeznaczonych do zużycia w ramach funkcjonowania uczelni. Uważamy, że uczelnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów przeznaczonych na poczęstunek zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy (proporcja).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ustawy.

I tak, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Szkoła w ramach działalności związanej z funkcjonowaniem uczelni dokonuje zakupów artykułów spożywczych tj. woda, kawa, herbata, soki, śmietanki do kawy, ciastka, kanapki, słodycze itp., które zużywane są przez pracowników w czasie pracy w siedzibie uczelni podczas narad i spotkań służbowych, posiedzeń senatu, komisji rektorskich i senackich, rad wydziałowych oraz szkoleń. Z poczęstunku korzystają również goście zaproszeni na uczelniane uroczystości oraz kontrahenci podczas spotkań omawiających warunki współpracy.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, iż nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych pracownikom podczas narad i spotkań służbowych, posiedzeń senatu, komisji rektorskich i senackich, rad wydziałowych, szkoleń oraz zaproszonym na uczelniane uroczystości gościom jak i kontrahentom podczas spotkań omawiających warunki współpracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż czynności te nie wypełniają warunków określonych zarówno w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, jak i określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku pracowników nie dochodzi do indywidualnego zużycia towarów na ich cele osobiste lecz w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Odnosząc się natomiast do kwestii obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej na ww. okoliczność, wskazać należy, iż na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedna fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W konsekwencji opisane we wniosku zużycie ww. artykułów spożywczych przez pracowników, gości i kontrahentów uczelni nie rodzą obowiązku wystawienia na tę okoliczność faktury wewnętrznej przez Wnioskodawcę.

W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od ww. artykułów spożywczych wskazać należy, iż zgodnie z art. art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem (...). Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek nabyć z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z kolei przepis art. 90 ust. 1 ustawy stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Ustawa o podatku VAT stanowi zatem, że podatek winien być wyodrębniony w przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności dające prawo do odliczenia, jak i czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo. Obowiązek wyodrębnienia kwot podatku przypisywanych do poszczególnych rodzajów czynności (opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu), ma charakter bezwzględny.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego Szkoła jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność zwolnioną, opodatkowaną oraz działalność związaną z funkcjonowaniem uczelni tylko pośrednio powiązaną z obrotem zwolnionym i opodatkowanym. W ramach działalności związanej z funkcjonowaniem uczelni dokonywane są zakupy artykułów spożywczych zużywane przez pracowników w czasie pracy w siedzibie uczelni podczas narad i spotkań służbowych, posiedzeń senatu, komisji rektorskich i senackich, rad wydziałowych oraz szkoleń. Z poczęstunku korzystają również goście zaproszeni na uczelniane uroczystości oraz kontrahenci podczas spotkań omawiających warunki współpracy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w oparciu o wskazane przepisy prawa podatkowego wskazać należy, iż rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W sytuacji kiedy, jak wskazuje Wnioskodawca, zakupy artykułów spożywczych dotyczyć będą zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej a Uczelni trudno będzie odrębnie określić kwotę podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, zastosowanie znajdzie ww. art. 90 ust. 2 ustawy. A zatem Uczelnia będzie pomniejszać podatek należny o taką część kwoty podatku naliczonego, którą proporcjonalnie będzie mogła przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl