Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-1265/11-4/KC
Odliczenie podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2011 r. (data wpływu 19 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z par. 4 Statutu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. W związku obowiązkiem przedstawienia interpretacji ww przepisów prawa w urzędzie marszałkowskim dla celów refundacji wydatków w ramach programu Leader-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 Oś IV-Projekty Współpracy Działanie 4.2.1, Stowarzyszenie wnosi o wydanie interpretacji dotyczącej barku możliwości odzyskania VAT. Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji płatników VAT, ani też nigdy nie figurowało.

W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie pn. "Razem............", polegającego głównie na oznakowaniu ok. 130 km rowerowych szlaków turystycznych (szlak czerwony i zielony) przebiegających przez Powiat i Gminę będą wykonywane następujące czynności/zadania:

a.

Otwarcie projektu - 1-dniowy rajd rowerowy połączony z rozdaniem czapeczek i koszulek oraz wręczeniem statuetek, pucharów i poczęstunkiem dla uczestników (zapewniona: opieka medyczna oraz ubezpieczenie uczestników),

b.

Opracowany zostanie projekt stałej organizacji ruchu dla trasy oznakowywanych szlaków.

c.

Zakupione zostaną oraz zainstalowane na trasie oznakowanych szlaków metalowe tablice informacyjne z mapą szlaków na terenie LGD oraz komplety drewnianych ławeczek ze stolikiem,

d.

Opracowane zostaną oraz wydrukowane mapy obejmujące poszczególne gminy obszaru LGD. (5 gmin Powiatu i Gmina),

e.

Zostanie wydana broszura informacyjno - promująca z realizacji projektu z mapą oznakowanych szlaków wszystkich gmin,

f.

W ramach promocji projektu zostanie wydane w prasie lokalnej ogłoszenie dotyczące informacji o projekcie i jego uroczystym otwarciu.

Wszystkie czynności w ramach realizowanego projektu będą wykonywane nieodpłatnie.

Zostaną poniesione koszty administrowania projektem tj.: wynagrodzenie koordynatora projektu oraz asystenta projektu (umowy zlecenie), koszty podróży służbowych, prowadzenie rachunku bankowego w B., obsługa księgowa projektu oraz oplata za wydanie interpretacji podatkowej w zakresie VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Stowarzyszenie wnosi o interpretację powyższego w zakresie niemożności odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zapis par. 4 statutu oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podatnikiem dany podmiot będzie tylko w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu, które wykonuje w ramach działalności gospodarczej. Należy to rozumieć w taki sposób, że wykonywanie określonych czynności - będących dostawą towarów czy też świadczeniem usług - mające miejsce w ramach działalności gospodarczej, jest działaniem w charakterze podatnika, a w konsekwencji - podlega opodatkowaniu.

Z kolei w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stwierdza się, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW w 2007-2013, w związku z realizacją projektu pn. "Razem...", polegającego głównie na oznakowaniu ok. 130 km rowerowych szlaków turystycznych (szlak czerwony i zielony) przebiegających przez Powiat i Gminę. W ramach projektu realizowany będzie 1-dniowy rajd rowerowy połączony z rozdaniem czapeczek i koszulek oraz wręczeniem statuetek, pucharów i poczęstunkiem dla uczestników (zapewniona: opieka medyczna oraz ubezpieczenie uczestników). Opracowany zostanie równie projekt stałej organizacji ruchu dla trasy oznakowywanych szlaków oraz zostanie wydana broszura informacyjno-promująca z realizacji projektu. Wszystkie czynności w ramach realizowanego projektu będą wykonywane nieodpłatnie. W związku z tymi czynnościami, Stowarzyszenie poniosło wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu oraz asystenta projektu (umowy zlecenie), koszty podróży służbowych, prowadzenie rachunku bankowego w B, obsługa księgowa projektu oraz oplata za wydanie interpretacji podatkowej w zakresie VAT.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie wnosi o potwierdzenie, że nie ma możliwości odzyskać podatku VAT w związku z poniesionymi kosztami związanymi z realizacją projektu.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zakupione przez Stowarzyszenie towary i usługi nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanego z projektem realizowanym ramach PROW w 2007-2013, w związku z realizacją projektu pn. "Razem.....

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl