Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 maja 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-126/09-2/KG
Realizacja projektu inwestycyjnego przez gminę a prawo do odliczenia VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2009 r. (data wpływu 19 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z realizacji zadania pn. "Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2009 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z realizacji zadania pn. "Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina planuje zrealizować zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej". Zadanie to Gmina planuje zrealizować przy udziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi priorytetowej VI środowisko i czysta energia, działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria i gospodarka wodno-ściekowa.

Zrealizowana inwestycja będzie stanowić własność komunalną Gminy i będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Inwestycja będzie służyć do odbioru ścieków od mieszkańców Gminy. Gmina nie korzysta w powyższym zakresie ze zwolnienia od podatku określonego w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze wskazanym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wprawdzie sprawy zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków należą do zadań własnych Gminy (art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), jednak Gmina wykonuje je odpłatnie na podstawie zawartych z odbiorcami wody i wprowadzającymi do kanalizacji sanitarnej ścieków umów cywilnoprawnych. Dostawa wody i odbiór ścieków zbiorczą kanalizacją sanitarną przez Gminę na rzecz jej mieszkańców mieści się więc w zakresie, określonego w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, pojęcia odpłatnej dostawy towarów i nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Gmina ma prawo skorzystać z odliczenia podatku VAT naliczonego od planowanego zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ma prawo odzyskania podatku VAT naliczonego, ponieważ zakup robót dotyczący zadania pod nazwą: "Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, w związku z czym podatek VAT naliczony: nie będzie stanowił kosztu kwalifikowanego przy realizacji zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.): podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym na dzień 30 listopada 2008 r. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) posiada osobowość prawną wykonując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej". Wnioskodawca wskazuje, iż realizowane inwestycja, będzie służyła do wykonywania czynności opodatkowanych w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami Gminy. Gmina w powyższym zakresie nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego określonego na mocy § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyżej opisanego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego, Gmina zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygnięcia wątpliwości podatników dotyczących zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Na podstawie opisanego stanu faktycznego organy podatkowe dokonują oceny czy w danej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl