IPPP3/443-124/12-2/KB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-124/12-2/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2012 r. (data wpływu 30 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia do miału węglowego zakupionego dla potrzeb zakładu energochłonnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2012 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia do miału węglowego zakupionego dla potrzeb zakładu energochłonnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo komunalne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie poboru i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także wytwarzania i sprzedaży ciepła (pary wodnej) i gorącej wody. Działalność w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła i gorącej wody jest prowadzona w wyodrębnionym w terytorialnie, organizacyjnie i finansowo zakładzie. Dla działalności wytwarzania i sprzedaży ciepła i cieplej wody prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, w tym ewidencja zakupów i zużycia miału węglowego i ustalany jest co miesiąc oraz na koniec roku wynik finansowy. Podstawowym kosztem w produkcji ciepła i ciepłej wody jest koszt zużycia miału węglowego, który wyniósł w roku 2010 2.409.409,11 zł przy wartości sprzedaży 5.320.087,19 zł, a więc ponad 45%, a w roku 2011 2.541.145,54 zł przy wartości sprzedaży 5.325.425,59 zł czyli 47,7%. Spółka prowadzi stosowną ewidencję miału węglowego zużywanego do wyżej wymienionych celów, o czym został poinformowany naczelnik właściwego miejscowo urzędu celnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z akcyzy od wyrobów węglowych zużywanych do produkcji energii cieplnej i ciepłej wody na podstawie przepisów art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opisanym powyżej przypadku Spółka może korzystać ze zwolnienia od akcyzy od wyrobów węglowych zużywanych do produkcji energii cieplnej i ciepłej wody na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym jako zakład energochłonny uwzględniony w punkcie 8 tego artykułu, ponieważ spełniamy warunki określone w ustępie 4 i 5 zawarte w art. 31a ustawy o podatku akcyzowym oraz kryteria zawarte w ust. 10 artykułu 31a dotyczące udziału procentowego wartości zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej i kryteria wyodrębnienia zakładu wytwarzającego energię cieplną i ciepłą wodę jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Wyrobami węglowymi - stosownie do zapisu ust. 1 pkt 1a powyższego artykułu - są wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ww. ustawy.

W załączniku tym wymieniono:

* w poz. 19 pod kodem CN ex 2701: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych,

* w poz. 20 pod kodem CN ex 2702: węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych,

* w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00: koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Z objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wynika iż oznaczenie "ex" - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;

3.

dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;

4.

import wyrobów węglowych;

5.

eksport wyrobów węglowych;

6.

użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;

7.

użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

8.

powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl ust. 3 powyższego artykułu, jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zasadą jest zatem, iż obrót wyrobami węglowymi jest objęty systemem podatku akcyzowego, niemniej ustawodawca przewidział liczne wyłączenia od tej zasady stosując zwolnienia.

I tak, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

Na podstawie ust. 2 pkt 8 tegoż artykułu, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez zakłady energochłonne do celów opałowych.

Przez zakłady energochłonne - w myśl ust. 10 wskazanego artykułu - rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z kolei podmiotem zużywającym jest - w świetle art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy - podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Stosownie do zapisu art. 31a ust. 4-7 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych. Ewidencja, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

Szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy oraz sposób jej prowadzenia został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.).

Wykładnia art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy, prowadzi do wniosku, że aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie, podmiot zużywający musi być zakładem energochłonnym, a więc podmiotem spełniającym przesłanki, określone w treści ust. 10 ww. artykułu oraz dodatkowo, prowadzić ewidencje wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie poboru i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także wytwarzania i sprzedaży ciepła (pary wodnej) i gorącej wody. Działalność w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła i gorącej wody jest prowadzona w wyodrębnionym terytorialnie, organizacyjnie i finansowo zakładzie. Dla działalności wytwarzania i sprzedaży ciepła i cieplej wody prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, w tym ewidencja zakupów i zużycia miału węglowego i ustalany jest co miesiąc oraz na koniec roku wynik finansowy. Podstawowym kosztem w produkcji ciepła i ciepłej wody jest koszt zużycia miału węglowego, który wyniósł w roku 2010 2.409.409,11 zł przy wartości sprzedaży 5.320.087,19 zł, a więc ponad 45%, a w roku 2011 2.541.145,54 zł przy wartości sprzedaży 5.325.425,59 zł czyli 47,7%. Spółka prowadzi stosowną ewidencję miału węglowego zużywanego do wyżej wymienionych celów, o czym został poinformowany naczelnik właściwego miejscowo urzędu celnego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro działalność w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła i gorącej wody jest prowadzona w wyodrębnionym terytorialnie, organizacyjnie i finansowo zakładzie, udział zakupu miału węglowego w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział oraz Spółka prowadzi stosowną ewidencję wyrobów zwolnionych z akcyzy to może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl