IPPP3/443-1217/09-4/KG - Prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1217/09-4/KG Prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. (data wpływu 11 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu wystawienia tej faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu wystawienia tej faktury korygującej.

Pismem z dnia 29 grudnia 2009 r. znak IPPP3/443-1217/09-2/KG tutejszy Organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentu, z którego wynika prawo Pani Anny Zacharzewskiej do działania w imieniu Spółki. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonywała nieodpłatnych czynności, które zostały zakwalifikowane jako czynności podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Czynności te zostały udokumentowane fakturami wewnętrznymi, wystawionymi zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT i ujętymi w rozliczeniach za właściwe miesiące.

Obecnie Spółka doszła do przekonania, iż w przypadku niektórych z tych czynności, opisana powyżej kwalifikacja była nieprawidłowa, gdyż nie podlegały one opodatkowaniu. Kwestia kwalifikacji tych czynności jako niepodlegających opodatkowaniu VAT nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym, Spółka rozważa wystawienie faktur wewnętrznych korygujących do tych faktur wewnętrznych, w których jej zdaniem nieprawidłowo został wykazany podatek należny. Korekty będą więc polegały na pomniejszeniu podatku należnego wykazanego w pierwotnej fakturze wewnętrznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie korekty faktury wewnętrznej, w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona faktura wewnętrzna korygująca...

Zdaniem Spółki, jest ona uprawniona do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona faktura wewnętrzna korygująca.

Ustawa o VAT, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zawierają regulacji stwierdzających wprost, w którym okresie rozliczeniowym powinna być uwzględniona korekta faktury wewnętrznej. Uregulowany został natomiast tryb uwzględniania w rozliczeniach VAT korekt zwykłych faktur sprzedaży.

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Natomiast art. 29 ust. 4c stwierdza, że przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Zdaniem Spółki, w związku z brakiem odpowiedniej regulacji wprost określającej sposób uwzględniania w rozliczeniach VAT korekty faktury wewnętrznej, należy zastosować przez analogię zasady określone w art. 29 ust. 4a)-c) ustawy o VAT.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku faktur wewnętrznych korygujących trudno mówić o potwierdzeniu ich odbioru przez "nabywcę towaru lub usługi", skoro nie są one przesyłane odbiorcy zewnętrznemu, lecz przechowywane w dokumentacji wystawcy. Należy zatem uznać, że nie ma do nich zastosowania warunek posiadania potwierdzania odbioru faktury korygującej przez nabywcę, o którym mowa w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Nawet jednak gdyby uznać, że warunek ten co do zasady ma zastosowanie, to biorąc pod uwagę, że Spółka jest jednocześnie wystawcą i "odbiorcą" takiej faktury wewnętrznej korygującej, już w momencie wystawienia tego dokumentu dysponuje potwierdzeniem jego odbioru.

Konsekwentnie zdaniem Spółki, wewnętrzna faktura korygująca powinna być uwzględniona w rozliczeniu (deklaracji) VAT za okres, w którym wystawiono tę fakturę wewnętrzną korygującą.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w świetle licznych interpretacji indywidualnych opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, m.in. w pismach: z dnia 16 stycznia 2009 r. Nr IBPP1/443-1612/08/AS; z dnia 26 stycznia 2009 r. Nr IPPP1-443-1683/08-2/KK; z dnia 21 lipca 2009 r. Nr IPPP2/443-489/09-2/SAP; z dnia 5 października 2009 r. Nr IPPP1-443-760/09-2/MP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (art. 106 ust. 7 ustawy).

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Stosownie do § 14 ust. 2 faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;

3.

kwotę podwyższenia ceny bez podatku;

4.

kwotę podwyższenia podatku należnego.

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3).

Przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących (§ 14 ust. 4).

W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT).

Natomiast w myśl art. 29 ust. 4b ustawy warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

1.

w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

2.

wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 4c ustawy przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Stosownie do § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku:

1.

czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;

2.

dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonywał nieodpłatnych czynności zakwalifikowanych jako podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności te zostały udokumentowane fakturami wewnętrznymi, wystawionymi zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy. Obecnie Spółka doszła do przekonania, iż w przypadku niektórych z tych czynności, opisana powyżej kwalifikacja jest nieprawidłowa, gdyż nie podlegały one opodatkowaniu. Ponadto wnioskujący podkreśla, iż kwestia kwalifikacji tych czynności jako niepodlegających opodatkowaniu VAT nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. Spółka w chwili obecnej rozważa wystawienie faktur wewnętrznych korygujących do tych faktur wewnętrznych. Korekty będą więc polegały na pomniejszeniu podatku należnego wykazanego w pierwotnej fakturze.

Zatem, analizując przedstawione zdarzenie przyszłe w świetle ww. przepisów zauważyć należy, iż Wnioskodawca wystawiając korekty do faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekt faktur, jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru. W związku z czym Spółka nabędzie prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, iż rozstrzygnięcia jakie zapadają w konkretnych, indywidualnych sprawach podatników nie mają charakteru powszechnie obowiązującego prawa, zatem wskazane przez Stronę interpretacje prawa podatkowego nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl