Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-1188/13-2/LK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Rodzajem działalności Wnioskodawcy jest działalność portali internetowych. W związku z tym Wnioskodawca dzierżawi od holenderskiej firmy serwery dedykowane, które wykorzystuje do świadczenia usług. Dzierżawa serwerów dedykowanych stanowi dla Wnioskodawcy import usług. Za powyższą dzierżawę firma holenderska co miesiąc wystawia dla firmy Wnioskodawcy fakturę. Faktura zawiera informację o okresie rozliczeniowym miesięcznym. Zgodnie z umową opłata musi wpłynąć za okres miesięczny "z góry". Przykładowo: faktura za dzierżawę serwera wystawiona 31 października 2013 r. z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia dotyczy usług za grudzień 2013 r. Faktura została zapłacona 12 listopada 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Kiedy w powyższym przypadku powstanie obowiązek podatkowy, czy na koniec okresu rozliczeniowego (31 grudnia 2013 r.), czy w momencie zapłaty (12 listopada 2013).

Zdaniem Wnioskodawcy: w przypadku usług dzierżawy obowiązuje szczególna zasada dotycząca ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy), która ma zastosowanie również w przypadku importu usług (art. 19 ust. 19 ustawy).

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich wykonania, z tym że usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności i rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności.

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 19b ustawy o VAT, jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano należność obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.

W związku z powyższym obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi polegającej na wydzierżawianiu serwerów dedykowanych za miesiąc grudzień w myśl art. 19 ust. 19b ustawy, powstał w dniu, kiedy nastąpiła zapłata za przedmiotową usługę, tj. w konkretnym przypadku 12 listopada 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.) podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.

usługobiorcą jest:

* w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

* w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Natomiast zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością portali internetowych dzierżawi od holenderskiej firmy serwery dedykowane, które wykorzystuje do świadczenia usług. Wnioskodawca wskazuje, że dzierżawa serwerów dedykowanych stanowi dla Niego import usług. Za powyższą dzierżawę firma holenderska, co miesiąc wystawia dla firmy Wnioskodawcy fakturę. Faktura zawiera informację o okresie rozliczeniowym miesięcznym. Zgodnie z umową opłata musi wpłynąć za okres miesięczny "z góry". Przykładowo: faktura za dzierżawę serwera wystawiona 31 października 2013 z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia dotyczy usług za grudzień 2013 r. Faktura została zapłacona 12 listopada 2013 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, kiedy w powyższym przypadku powstanie obowiązek podatkowy, czy na koniec okresu rozliczeniowego (31 grudnia 2013), czy w momencie zapłaty (12 listopada 2013).

I tak, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

W myśl ust. 5 tego artykułu, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.

W myśl art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Według art. 19 ust. 13 pkt 4 ww. artykułu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze (...).

Zgodnie z art. 19 ust. 15 ustawy w przypadkach określonych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt 2-4 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Na podstawie art. 19 ust. 19 ustawy przepisy ust. 1, 4, 5, 11, ust. 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług, z zastrzeżeniem ust. 19a i 19b.

Stosownie do art. 19 ust. 19a ustawy, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:

1.

usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług,

2.

usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Analiza powołanych regulacji podatkowych wskazuje, że dla usług dzierżawy obowiązuje szczególna zasada dotycząca ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy), która ma zastosowanie również w przypadku importu usług (art. 19 ust. 19 ustawy). W sytuacji, gdy usługi te stanowią import usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich wykonania, przy czym usługi uważa się za wykonane z upływem każdego okresu płatności lub rozliczenia. Jednakże, w sytuacji gdy wynagrodzenie płatne jest przed wykonaniem usługi to taką płatność należy traktować jak zaliczkę, a obowiązek podatkowy z tytułu tej płatności powstanie z momentem jej otrzymania.

Wnioskodawca wskazuje, że dokonuje importu usług polegających na dzierżawie serwerów. Za powyższą dzierżawę Wnioskodawca otrzymuje od firmy holenderskiej fakturę. Faktura zawiera informację o okresie rozliczeniowym miesięcznym. Zgodnie z umową opłata musi wpłynąć za okres miesięczny "z góry". Faktura za dzierżawę serwera wystawiona 31 października 2013 z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia dotyczy usług za grudzień 2013 r. Faktura została zapłacona 12 listopada 2013 r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz uwzględniając powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu importu usług dzierżawy, dla których w umowie określono terminy i kwoty płatności, co do zasady powstaje z chwilą upływu każdego okresu płatności, jednakże w sytuacji gdy płatność została uregulowana przed wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty tj. 12 listopada 2013 r.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl