IPPP3/443-1183/09-4/MPe

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1183/09-4/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2009 r. (data wpływu 14 grudnia 2009 r.) uzupełnionego w dniu 25 lutego 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 15 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej/opłaty operatorskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 25 lutego 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 15 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej/opłaty operatorskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej R. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") otworzyła stołówkę zakładową i zleciła jej prowadzenie wyspecjalizowanemu, niepowiązanemu podmiotowi zewnętrznemu - E. Sp. z o.o. (dalej: E.). Z uwagi na peryferyjne położenie siedziby Spółki, pracownicy mieli niezwykle utrudnioną możliwość korzystania z usług gastronomicznych. Zdecydowana ich większość nie korzystała więc z takich usług. W celu poprawy warunków pracy, Spółka podjęła decyzję o otwarciu stołówki zakładowej. W wyniku tej decyzji Spółka oczekiwała wzrostu zadowolenia pracowników, co niewątpliwie przekładać powinno się na wzrost ich zaangażowania w pracę, wydajności i jakości.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Spółką a E. jest wykonanie na terenie stołówki zakładowej, niedostępnej dla osób postronnych, na zasadach wyłączności, usług zbiorowego żywienia na rzecz pracowników Spółki i jej gości. Zgodnie z umową pod pojęciem usług zbiorowego żywienia Strony umowy rozumieją przede wszystkim:

* produkcję, sprzedaż i dystrybucję posiłków obiadowych, śniadań zimnych i gorących, napojów zimnych, deserów i wyrobów cukierniczych, dań garmażeryjnych, kanapek i sałatek;

* organizację i obsługę bankietów, spotkań, konferencji;

* zorganizowanie na terenie stołówki punktu sprzedaży artykułów spożywczych, świadczenie usług sprzedaży tych produktów po cenach rynkowych;

* zapewnienie oraz zarządzanie obsługą stołówki, w tym rekrutacja, przeszkolenie pracowników stołówki;

* zapewnienie wyposażenia stołówki, w tym zapewnienie sprzętu kuchennego, niezbędnego do funkcjonowania stołówki;

* nadzór nad zapewnieniem warunków sanitarnych, zgodnych z wymaganiami Sanepidu;

* nadzór nad zapewnieniem standardu usług, zgodnych z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innymi procedurami.

Spółka partycypuje w kosztach prowadzenia stołówki w formie częściowego, zryczałtowanego dofinansowania kosztów jej działalności, płacąc E. tzw. ryczałtową opłatę operatorską. Opłata operatorska określona została kwotowo i jest uzależniona od osiągnięcia jednego z trzech, ustalonych w umowie, progów sprzedaży posiłków w danym okresie. Ryczałtowa opłata operatorska obejmuje całość usług zbiorowego żywienia, włącznie z logistyką, obsługą sal konferencyjnych i szkoleniowych, kontaktów z dostawcami itp. Z ostatnim dniem danego miesiąca E. wystawia fakturę VAT na rzecz Spółki za obsługę stołówki objętą niniejszą umową. Ryczałtowa opłata operacyjna powiększona jest każdorazowo o 22% VAT. Należy tutaj nadmienić, że ceny towarów sprzedawanych przez E., oraz ceny posiłków dla gości, ustalane są przez E. samodzielnie, na poziomie rynkowym. Ceny posiłków dla pracowników Spółki określone zostały zaś kwotowo w umowie zawartej pomiędzy E. i Spółką.

W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku Spółka wskazała, iż usługi dotyczące organizacji na terenie Spółki zbiorowego żywienia sklasyfikowane są jako usługi zarządzania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKWiU 74.14.22-00.00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo w całości odliczyć VAT naliczony związany z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej/opłaty operatorskiej.

Zdaniem Spółki, VAT naliczony wynikający z faktur zakupu kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: "Ustawa VAT") powinien podlegać odliczeniu. Zgodnie bowiem z tym przepisem w zakresie w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Spółka stoi na stanowisku, iż usługi kompleksowego prowadzenia stołówki zakładowej nabywane przez Spółkę od spółki E. związane są z działalnością Spółki, a więc zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT związane są z działalnością opodatkowaną. W konsekwencji VAT naliczony wskazany na fakturach dokumentujących nabycie przedmiotowej usługi powinien podlegać odliczeniu. Ponadto, Spółka chciałaby wskazać, iż usługi świadczone przez firmę E. obejmują nie tylko przygotowywanie i sprzedaż posiłków (w szerokim rozumieniu tego słowa) ale również szereg działań, które przedstawiono w stanie faktycznym, w tym działania związane z zarządzaniem stołówką, nadzorem nad jakością wydawanych posiłków oraz planowanie, organizowanie oraz przewodzenie tj. kierowanie ludźmi. W związku z powyższym, art. 88 ust. 1 pkt 4 nie znajduje zastosowania w powyższej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika natomiast z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otworzył stołówkę zakładową i zlecił jej prowadzenie wyspecjalizowanemu, niepowiązanemu podmiotowi zewnętrznemu. Spółka partycypuje w kosztach prowadzenia stołówki w formie częściowego, zryczałtowanego dofinansowania kosztów jej działalności, płacąc tzw. ryczałtową opłatę operatorską. Opłata operatorska określona została kwotowo i jest uzależniona od osiągnięcia jednego z trzech, ustalonych w umowie, progów sprzedaży posiłków w danym okresie. Ryczałtowa opłata operatorska obejmuje całość usług zbiorowego żywienia, włącznie z logistyką, obsługą sal konferencyjnych i szkoleniowych, kontaktów z dostawcami itp. Z ostatnim dniem danego miesiąca kontrahent wystawia fakturę VAT na rzecz Spółki za obsługę stołówki objętą umową. Nabycie przedmiotowej usługi sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 74.14.22-00.00 związane jest z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że podatek naliczony związany z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej/opłaty operatorskiej podlega odliczeniu zgodnie z ww. art. 86 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W zakresie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl