IPPP3/443-118/14-5/SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 maja 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-118/14-5/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2014 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.) oraz w dniu 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia wykorzystywanego oleju napędowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia wykorzystywanego oleju napędowego.

Wniosek został uzupełniony w dniu 19 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.) oraz w dniu 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność m.in. związaną ze sprzedażą mas świecowych oraz zniczowych. Spółka planuje rozpocząć wytwarzanie nowego produktu, który będzie środkiem przeznaczonym do wykorzystania jako preparat antykorozyjny.

Do jego produkcji Spółka zamierza zużywać olej napędowy, który wejdzie w skład gotowego wyrobu. Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem Nomenklatury Scalonej olej napędowy, który będzie zużywany przez Spółkę, klasyfikowany jest do kodów CN 2710 19 43-46, natomiast zgodnie z brzmieniem Nomenklatury Scalonej z 2009 r., która jest stosowana dla celu podatku akcyzowego, przedmiotowy olej napędowy klasyfikowany jest do kodu CN 2710 19 41.

Spółka rozważa, czy olej napędowy, który zamierza zużywać Spółka może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny, przy założeniu, że zostaną zachowane pozostałe warunki zwolnienia z podatku akcyzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykorzystywany przez Spółkę jako surowiec do produkcji preparatu antykorozyjnego, olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. (zgodnie z obecnym brzmieniem Nomenklatury Scalonej olej napędowy, który zamierza wykorzystywać Spółka, jest klasyfikowany do kodów CN 2710 19 43-46), może zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny, o ile zostaną zachowane pozostałe warunki zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Olej napędowy klasyfikowany do kodu CN 2710 19 41 według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. i wykorzystywany jako surowiec do produkcji preparatu antykorozyjnego, może zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny, o ile zostaną zachowane pozostałe warunki zwolnienia z podatku akcyzowego,

UZASADNIENIE

(i)

Zgodnie z art. 3 ustawy akcyzowej do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury scalonej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7.09.1987, str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz, UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2 str. 382, z późn. zm., dalej: rozporządzenie w sprawie Nomenklatury Scalonej), zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie akcyzowej.

Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną z 2009 r., olej napędowy zużywany przez Spółkę klasyfikowany jest do kodu CN 2710 19 41. Obecnie olej napędowy, który ma zamiar zużywać Spółka klasyfikowany jest do kodu CN 2710 19 43-46. Jednak to, że w wyniku późniejszej zmiany brzmienia rozporządzenia ustanawiającego Nomenklaturę Scaloną olej napędowy klasyfikowany jest do kodu CN 2710 19 43-46 pozostaje irrelewantne z punktu widzenia podatku akcyzowego, zgodnie z art. 3 ustawy akcyzowej.

Artykuł 89 ust. 1 pkt 6 ustawy akcyzowej wskazuje, iż olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w wysokości 1196,00 zł/1000 litrów. Jednakże, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, olej napędowy oznaczony kodem 2710 19 41 wykorzystywany na cele olejów elektroizolacyjnych-transformatorowych oraz olejów procesowo-technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy akcyzowej, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego.

(ii)

Przepisy ustawy akcyzowej, ani też aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem "olej procesowo-technologiczny". Z tego względu wykładnię powyższego pojęcia należy przeprowadzać w sposób ścisły, opierając się na potocznym (słownikowym) znaczeniu użytych slow. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (http://sjp.pwn.pl/) proces to: "przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian lub kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii".

Natomiast proces technologiczny to zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego" pod red. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 r., t. III, s. 452: "zespół procesów fizycznych i chemicznych zachodzących przy produkcji".

Jednocześnie, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 maja 2011 r. sygn. ITPP3/443-53/11/ZG, organ wydający interpretację wskazał, że: "proces technologiczny jest częścią procesu produkcyjnego, którego zadaniem jest zmiana kształtu, wymiarów, wyglądu, położenia i właściwości przedmiotu obrabianego. Jedną z głównych części składowych procesu technologicznego jest operacja stanowiąca podstawową jednostkę przy planowaniu produkcji."

W konsekwencji, podsumowując powyższe, należy uznać, że proces technologiczny, co do zasady, to uporządkowany zbiór czynności (proces) bezpośrednio zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (np. przemieszczaniem materiału) stanowią więc proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest dany produkt. Zatem, proces technologiczny stanowi główną część procesu produkcyjnego, w którym następuje obróbka materiału oraz wytworzenie wyrobu gotowego.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, wykorzystanie przez Wnioskodawcę oleju napędowego o kodzie CN 2710 19 41 jako surowiec do produkcji preparatu antykorozyjnego stanowi jego wykorzystanie na cele procesowo-technologiczne. Z tego względu, przedmiotowy olej powinien może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

(iii)

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 października 2010 r. sygn. ITPP3/443-117/10/JK, gdzie organ wydający interpretację stwierdził, że "Zatem, biorąc pod uwagę analizowany przepis i znaczenie stów w nim zawartych stwierdzić należy, iż zwolnienie od akcyzy będzie miało zastosowanie do olejów napędowych wykorzystywanych w toku procesu produkcyjnego zmierzającego do wytworzenia określonego wyrobu (np. w taki sposób, że przedmiotowy olej wejdzie w skład produkowanego wyrobu; bądź też będzie niezbędny w celu przeprowadzenia procesu produkcyjnego)". Przedmiotowa interpretacja została potwierdzona w wyroku z 16 listopada 2011 r. o sygn. I SA/Gd 911/11, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał dodatkowo, że proces technologiczny stanowi część procesu produkcji.

Podobnie, w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2010 r., o sygn. ILPP3/443-165/09-2/TW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że wykorzystanie oleju napędowego w procesie produkcji farb jako rozcieńczalnika (a więc wykorzystanie jako składnik wyrobu) stanowi użycie na cele procesowo-technologiczne, które uprawnia do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

W przypadku Spółki olej napędowy wejdzie trwale w skład nowego produktu jakim jest preparat antykorozyjny i będzie stanowił 88% całości masy nowego wyrobu. W efekcie, w wyniku poddania oleju napędowego i innych surowców różnym procesom produkcyjnym, dokonana zostanie zmiana właściwości oleju napędowego, który uzyska właściwości antykorozyjne.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że olej napędowy o kodzie 2710 19 41 według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. (zgodnie z obecnym brzmieniem Nomenklatury Scalonej o kodzie CN 2710 19 43-46), który będzie zużywany jako surowiec do produkcji preparatu antykorozyjnego, może zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego, ustanowionego dla oleju procesowo-technicznego, o ile zostaną zachowane pozostałe warunki zwolnienia z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych-transformatorowych oraz olejów procesowych-technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

1.

objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;

2.

dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";

3.

prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.

9. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

10. Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

11. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka planuje rozpocząć wytwarzanie nowego produktu, który będzie środkiem przeznaczonym do wykorzystania jako preparat antykorozyjny.

Do jego produkcji Spółka zamierza zużywać olej napędowy, który wejdzie w skład gotowego wyrobu. Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem Nomenklatury Scalonej olej napędowy, który będzie zużywany przez Spółkę, klasyfikowany jest do kodów CN 2710 19 43-46, natomiast zgodnie z brzmieniem Nomenklatury Scalanej z 2009 r., która jest stosowana dla celu podatku akcyzowego, przedmiotowy olej napędowy klasyfikowany jest do kodu CN 2710 19 41.

Wątpliwości Spółki dotyczą faktu, czy olej napędowy, który zamierza zużywać, może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny (przy założeniu, że zostaną zachowane pozostałe warunki zwolnienia z podatku akcyzowego).

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy, zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zakres podatku akcyzowego jest regulowany zarówno przez przepisy Wspólnotowe jak i krajowe. W związku z tym, że kody CN, które są regulowane przez przepisy Wspólnotowe, ulegają corocznie zmianom (Komisja Europejska wydaje stosowne rozporządzenie zmieniające z mocą od 1 stycznia nowego roku), ustawodawca krajowy wprowadził do ustawy zastrzeżenie, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej nie powodują zmian w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych, jeżeli zmiany te nie zostały zawarte również w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. W rezultacie, w przypadku zmiany Nomenklatury Scalonej wszelkie zmiany klasyfikacji CN towarów klasyfikowanych jako wyroby akcyzowe nie będą pociągały za sobą zmian w opodatkowaniu akcyzą, zarówno w zakresie uznania danego towaru za wyrób akcyzowy, jak i w zakresie poszczególnych elementów opodatkowania w przypadku wyrobów akcyzowych (tekst jedn.: stawek akcyzy, prawa do stosowania zwolnień od akcyzy czy też warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy).

Jeżeli zatem obecnie w związku ze zmianą Nomenklatury Scalonej olej napędowy, o którym mowa we wniosku, jest klasyfikowany do kodu CN 2710 19 43-46, dla opodatkowania akcyzą, a tym samym i dla zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień, ma zastosowanie Nomenklatura Scalona obowiązująca na dzień wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym (tekst jedn.: na dzień 1 marca 2009 r.), do momentu kiedy modyfikacje nomenklatury scalonej (CN) nie zostaną uwzględnione w ustawie o podatku akcyzowym.

Tym samym olej napędowy (klasyfikowany obecnie do innego kodu CN) będzie zwolniony z podatku akcyzowego, jeżeli w sytuacji opisanej we wniosku uznamy, że mamy do czynienia z jego wykorzystaniem na cele olejów procesowo-technologicznych.

Należy zauważyć, że w przepisach regulujących kwestię zwolnienia od akcyzy brak jest definicji legalnej pojęcia "olej procesowo-technologiczny". Wyjaśnień w tym zakresie należy poszukać w potocznym znaczeniu tych słów w języku polskim. W "Słowniku języka polskiego" pod red. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 r., t. III, s. 452 wskazano, że pod pojęciem "proces technologiczny" należy rozumieć "zespół procesów fizycznych i chemicznych zachodzących przy produkcji".

Proces technologiczny, co do zasady, to uporządkowany zbiór czynności (proces) zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału), przy wykorzystaniu całokształtu wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego (technologii). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (np. przemieszczaniem materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest dany produkt. Proces technologiczny stanowi główną część procesu produkcyjnego, w którym następuje obróbka materiału oraz wytworzenie wyrobu gotowego.

Należy stwierdzić, że zwolnienie od akcyzy będzie miało zastosowanie do olejów napędowych wykorzystywanych w toku procesu produkcyjnego zmierzającego do wytworzenia określonego wyrobu (np. w taki sposób, że przedmiotowy olej wejdzie w skład produkowanego wyrobu; bądź też będzie niezbędny w celu przeprowadzenia procesu produkcyjnego).

Zatem w sytuacji opisanej we wniosku, olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 (według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. - zgodnie z obecnym brzmieniem o kodzie CN 2710 19 43-46), który będzie zużywany jako surowiec do produkcji preparatu antykorozyjnego, może zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny (przy zachowaniu pozostałych warunków tego zwolnienia).

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl