IPPP3/443-118/12-3/JF

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-118/12-3/JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2012 r. (data wpływu 30 stycznia 2012 r.) uzupełnionym w dniu 27 marca 2012 r. (data wpływu 29 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 marca 2012 r. złożonym w dniu 27 marca 2012 r. (data wpływu 29 marca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na nabywaniu towarów, głównie wentylatorów, kurtyn powietrznych, części do wentylatorów i kurtyn w celu ich dalszej odsprzedaży. W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera z kontrahentami umowy o stałej współpracy handlowej. W umowach zawarte są informacje o rabatach, które korygują ceny. Rabaty są umieszczane na fakturach.

Niezależnie od ww. rabatów spółka w celach motywacyjnych przyznaje swoim kontrahentom premie pieniężne. Zgodnie z zawartymi umowami i uzgodnionymi z odbiorcami planami zakupów, w przypadku, gdy wartość towarów zakupionych przez odbiorcę osiągnie w roku obrachunkowym tj. od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r., określony plan (pułap) Spółka jest zobowiązana do końca maja 2012 r. roku do wypłaty na rzecz od biorców premii pieniężnej w określonej wysokości. Rodzaj dokumentów rozliczeniowych i terminy ich wystawienia nie zostały w umowach określone. Spółka po zawarciu umów sprawdza miesięczny stan zrealizowanego poziomu zakupów i rezerwuje środki finansowe na premie pieniężne poprzez przelew środków z rachunku bieżącego na własne wyodrębnione odrębnie dla każdej umowy rachunki bankowe.

Premia ustalona będzie jako procent od wartości netto (przed udzieleniem innych rabatów) wystawionych dla odbiorcy towaru i zapłaconych w terminie faktur VAT. Gdy kontrahent nie osiągnie wyznaczonego progu zakupów premia nie zostanie wypłacona. Niezrealizowanie przez nabywcę określonego pułapu zakupów (obrotu) nie jest obwarowane żadną sankcją, czy inną odpowiedzialnością. Czynności, jakie wykonuje kontrahent polegają na złożeniu zamówienia towaru, odbiorze towaru i zapłacie ceny w wskazanym terminie. Umowa nie narzuca żadnych innych wynagrodzeń za świadczone usługi, nie określa jakie działania, w jakim okresie i jak często mają zostać podjęte przez kontrahenta w celu zrealizowania planu zakupów.

W celu obliczenia czy nabywcy towarów przysługuje premia, Spółka weźmie pod uwagę faktury dokumentujące wszystkie dostawy towarów oraz sprawdzi:

a.

czy łączna wartość faktur jest zgodna z ustalonym planem zakupów,

b.

czy faktury wymienione w punkcie a) zostały opłacone w wyznaczonym terminie.

Jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w punkcie a) i b) Spółka dokona obliczenia premii jako ustalony procent od każdej wystawionej dla Klienta faktury i wystawi jedną zbiorczą fakturę korygującą sprzedaż za cały okres rozliczeniowy. Poniżej przykład rozliczeń:

Numerfaktury - przykładowy-wartośćnetto faktury przed rabatem -Czyfaktura opłacona w terminie-premiawartościowo = pole 2. x np. 1%

1.

-2. -3. -4.

160000 -100000,00 -TAK -1000,00

160001 -100000,00 -TAK -1000,00

160002 -10000,00 -TAK -100,00

160003 -200000,00 -TAK -2000,00

razem -410000,00 -4100,00

Przykładowy uzgodniony plan zakupów wyniesie 400 000 zł. Warunek otrzymania premii został spełniony. Należna premia wyniesie 4 100,00 zł. Spółka wystawi zbiorczą fakturę korygującą.

Spółka posiada wykaz numerów faktur, kwot z faktur będących podstawą naliczania premii oraz wartości obliczonej premii w odniesieniu do każdej faktury.

Na bazie powyższego Spółka jest wstanie przyporządkować wielkość przyznawanych premii do konkretnych faktur dokumentujących dostawy towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy premie pieniężne, uzyskiwane wyłącznie za osiągnięcie w danym okresie obrachunkowym ustalonego poziomu zakupów będą stanowiły rabat obniżający cenę towaru i tym samym nie będą stanowiły wynagrodzenia za usługę.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki wypłata premii, będąca uhonorowaniem kontrahenta za zrealizowanie planu zakupów jest tożsama z przyznaniem kontrahentowi rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (dalej ustawa o VAT lub Ustawa) i nie jest wynagrodzeniem z tytułu wyświadczonych usług w rozumieniu art. 8 Ustawy.

Obrót uprawniający do uzyskania premii pieniężnej ustalany jest bowiem na podstawie wielkości faktycznie zrealizowanych zakupów dokonanych w konkretnie określonym przedziale czasowym (roku obrachunkowym), czyli łączy się z konkretnymi dostawami towaru w danym okresie.

Aby ustalić, czy nabywcy przysługuje premia, Spółka weźmie pod uwagę poszczególne faktury dokumentujące konkretne dostawy, sprawdzi czy faktury zostały opłacone w terminie i na ich podstawie dokona obliczenia premii stanowiącej w efekcie obniżenie wartości tychże poszczególnych dostaw w całym okresie objętym gratyfikacją w postaci przyznanej premii. Będzie zatem możliwe ustalenie, jakich faktur i towarów dotyczy naliczony rabat. Stąd też przyznanie takiej premii powinno być traktowane jak udzielenie rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i udokumentowane fakturą korygującą wystawioną przez Spółkę jako sprzedawcę za cały okres obrachunkowy.

Kontrahent zakupujący towar objęty umową dot. premii pieniężnej nie wykonuje żadnych działań marketingowych, reklamowych, jedyne czynności jakie wykonuje polegają na złożeniu zamówienia towaru, odbiorze towaru i zapłacie ceny we wskazanym terminie. Umowa nie narzuca żadnych innych wynagrodzeń za świadczone usługi, nie określa jakie działania, w jakim okresie i jak często mają zostać podjęte przez kontrahenta w celu zrealizowania planu zakupów. Dlatego też zdaniem Spółki nie dochodzi w ww. sytuacji do świadczenia usług przez nabywcę towarów na rzecz sprzedawcy (Spółki), które byłyby objęte regulacją zawartą art. 8 ww. ustawy VAT.

Zdaniem Spółki rabat potransakcyjny udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanym dalej rozporządzeniem.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, iż premie udzielane przez Spółkę na rzecz Kontrahenta będą stanowiły rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, zmniejszający podstawę opodatkowania, to - na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia, udzielający premię (Spółka) będzie zobligowana do wystawienia jednej faktury korygującej uwzględniającej wymogi wynikające z § 13 ust. 2-4 tego rozporządzenia.

Podobne stanowisko traktujące premie pieniężne jako rabaty zaprezentowano w wyroku NSA z 18 maja 2011 r., sygn. akt FSK 819/10, w wyroku WSA w Poznaniu z 14 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Po 820/10, a także interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi z 16 czerwca 2011 r., nr IPTPP2/443-69/11-4/UL Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 24 maja 2011 r., nr IPPPI/443-255/11-4/ISz czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z października 2011 r., nr ILPP2/443-1037/11-3/MN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wobec powyższego usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie, rozdzielając usługi od dostaw.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podatnik otrzymuje je w związku z zachowaniem, stanowiącym usługę w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów.

W praktyce występują sytuacje, w których premia pieniężna jest wypłacana np. z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć o określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie oraz terminowe dokonanie zapłaty przez kontrahentów. W przypadku, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć o określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie oraz terminowe dokonanie zapłaty - takie działania kontrahentów nie wypełniają definicji świadczenia usług i wypłacenie w takiej sytuacji premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Osiąganie bowiem określonego pułapu obrotów z danym dostawcą oraz terminowe dokonanie zapłaty nie może być uznane za usługę w świetle art. 8 ust. 1 ustawy. Premia jest wyliczana w oparciu o osiągane obroty, lecz samo osiąganie obrotów nie stanowi usługi. Usługa nie jest również terminowe dokonanie zapłaty za dokonane zakupy.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej.

Kwestie związane z wystawianiem faktur korygujących uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360).

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w celach motywacyjnych na podstawie zawartych umów z nabywcami swoich towarów, zobowiązał się do udzielenia premii pieniężnej należnej odbiorcom w sytuacji kiedy wartość zakupionych od Spółki towarów w roku obrachunkowym od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. przekroczy określony pułap. Wysokość premii pieniężnej liczona będzie od wartości netto zrealizowanych dostaw i zapłaconych w terminie należności. Niezrealizowanie przez nabywcę określonego pułapu zakupów (obrotu) nie jest obwarowane żadną sankcją, czy inną odpowiedzialnością. Czynności, jakie wykonuje kontrahent polegają na złożeniu zamówienia towaru, odbiorze towaru i zapłacie ceny w wskazanym terminie. Umowa nie narzuca żadnych innych wynagrodzeń.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której jedynymi czynnikami warunkującymi wypłatę przez Spółkę premii pieniężnej dla kontrahenta (odbiorcy) jest przekroczenie odpowiedniego pułapu zakupów (obrotu) oraz terminowa zaplata należności. Wypłata przez Wnioskodawcę przedmiotowych premii pieniężnych nie jest uzależniona od spełnienia dodatkowych świadczeń, poza osiągnięciem odpowiedniego pułapu zakupów towarów i dokonaniem terminowej zapłaty.

Na podstawie powyższych przepisów oraz przedstawionych we wniosku okoliczności należy stwierdzić, iż dokonywanie przez kontrahentów zakupów towarów u Wnioskodawcy w odpowiedniej wielkości, w określonym czasie i terminowa zapłaty należności nie będzie stanowić usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Poza transakcjami kupna-sprzedaży, pomiędzy nabywcą a Wnioskodawcą nie dochodzi do odrębnego od tych transakcji świadczenia nabywcy na rzecz Wnioskodawcy, nabywca nie podejmuje żadnych dodatkowych czynności względem Wnioskodawcy. Pomiędzy Spółką a jej kontrahentem (nabywcą towarów) prowadzona jest jedynie wymiana handlowa towarów. Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że - w tak przedstawionych okolicznościach - premie pieniężne wypłacone za uzyskanie pewnego pułapu obrotów i terminową zapłatę należności, stanowią wynagrodzenie za realizowane usługi. Brak jest bowiem takich działań nabywcy (tj. kontrahenta), które byłyby czynnościami dodatkowymi, do jakich byłby zobligowany postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy. Samo przekroczenie określonej wartości zakupów towarów handlowych oraz terminowa zaplata nie jest usługą i wypłacona w takim przypadku gratyfikacja (nagroda) w postaci premii pieniężnej nie jest wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Wobec tego nabywca otrzymujący premie pieniężne nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy, usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, w konsekwencji czynność ta u nabywcy nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Fakt, iż kontrahenci nie świadczą na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, nie powoduje, iż wypłata przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Zauważyć należy, że w przedstawionych okolicznościach, na określony pułap obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów dokonanych na rzecz kontrahentów Wnioskodawcy. Zatem wypłacone kontrahentom premie odnoszą się do konkretnych dostaw udokumentowanych konkretnymi fakturami.

W piśmiennictwie wskazuje się, że rabat stanowi określoną kwotowo lub procentowo zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru, udzieloną najczęściej nabywcom płacącym gotówką, kupującym duże ilości towaru jednorazowo lub w określonym czasie (...). Wśród rabatów wyróżnia się między innymi rabaty ilościowe będące obniżką cen w zamian za zakup dużych ilości produktu (por. wyrok WSA z dnia 7 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1561/09).

W sytuacji gdy premia pieniężna jest wypłacana jedynie za zrealizowanie określonego pułapu obrotów oraz terminową zapłatę oznacza to, że źródło premii tkwi w umowach sprzedaży (dostawie towarów), które zostały zawarte w danym okresie czasu (ich wykonaniu). Z ekonomicznego punktu widzenia, wypłacanie przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów premii powoduje, że ulega zmianie (zmniejszeniu) kwota jaką de facto otrzymuje Wnioskodawca z tytułu transakcji sprzedaży towarów. Ekonomiczny charakter premii jako kwoty determinującej należność z tytułu dostawy towarów ma zasadniczy wpływ na ocenę premii jako rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Mieć bowiem należy na względzie, że obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy jest kwota należna z tytułu sprzedaży i że obejmuje ona całość świadczenia należnego od nabywcy. Odwołanie się do "całości świadczenia należnego od nabywcy" nakazuje uwzględnić całokształt okoliczności wpływający na faktyczny rozmiar świadczenia nabywcy, a stosownie do tego należy ocenić zdarzenia, które zakres tego świadczenia modyfikują.

Tym samym, skoro istnieje możliwość powiązania przedmiotowych premii z konkretnymi fakturami (dostawami) winny być one traktowane jako rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, zmniejszające podstawę opodatkowania. Udzielona przez Wnioskodawcę premia obniża wartość nabytego wcześniej przez nabywcę towaru. Rzeczywista wartość transakcji zawartych przez nabywcę jest zatem niższa o kwotę wypłaconej przez Wnioskodawcę premii pieniężnej.

Zatem rabat, z jakim mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia, mający bezpośredni wpływ na wartość dostaw, prowadzi do obniżenia ceny towarów. Wnioskodawca sam wskazał, iż premia jest wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez Wnioskodawcę na rzecz nabywców w określonym czasie. Istnieje zatem możliwość ustalenia, o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą, tj. istnieje możliwość przyporządkowania rabatu do konkretnej dostawy udokumentowanej fakturą.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przyznanie kontrahentowi premii pieniężnej jest wystarczającą przesłanką determinującą konieczność wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej do każdej dostawy, w związku z którą został on udzielony.

Zgodnie bowiem z § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Wobec tego w przedstawionych okolicznościach Spółka winna będzie wystawić fakturę korygującą dokonane wcześniej dostawy, od których naliczyła i wypłaciła swoim nabywcom premie pieniężne.

Tym samym stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl