IPPP3/443-116/10-2/MG - Odliczenie przez Ochotniczą Straż Pożarną podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu utworzenia świetlicy wiejskiej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-116/10-2/MG Odliczenie przez Ochotniczą Straż Pożarną podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu utworzenia świetlicy wiejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2010 r. (data wpływu 5 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pt. "Świetlica wiejska przyszłością wsi" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pt. "Świetlica wiejska przyszłością wsi".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna zamierza realizować projekt pt.: "Świetlica wiejska przyszłością wsi" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem przedmiotowego projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości D. i miejscowości sąsiednich poprzez zakup nowego wyposażenia do pomieszczenia świetlicy wiejskiej, co wpłynie na podniesienie poziomu jakości ich życia. W związku z tym, iż przedmiotowy projekt adresowany jest do osób młodszych i starszych jego realizacja pozytywnie wpłynie na integrację międzypokoleniową - wymianę doświadczeń. Operacja mająca charakter integracyjno-aktywizacyjny przyczyni się do zapobiegania patologiom społecznym.

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest płatnikiem podatku od towarów usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, dotacja przekazana będzie na podstawie "wniosku beneficjenta o płatność".

Dofinansowanie na realizację projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336). Natomiast zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT). Planowana dotacja służyć będzie finansowaniu tzw. wydatków kwalifikowanych, tj. związanych z zakupem wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, meble) do pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

Wyżej wymienione wydatki objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający OSP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny OSP stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego z związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach projektu pt. "Świetlica wiejska przyszłością wsi" ubiega się o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zakup nowego wyposażenia do pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Planowana dotacja służyć będzie finansowaniu wydatków związanych z zakupem wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, meble) do pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

Wyżej wymienione wydatki objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych

Reasumując, ze względu na fakt, iż realizowany przez Wnioskodawcę projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych - nie będzie więc spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawcy zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych na realizację przedmiotowego działania zgodnie z ww. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl