IPPP3/443-1140/13-2/KC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 stycznia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1140/13-2/KC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny znaków lub innych praw - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny znaków lub innych praw.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa (dalej: "Grupa") jest jednym z czołowych wydawców i dystrybutorów gier na komputery osobiste oraz konsole, a także filmów na nośnikach DVD i Blu-ray. W ramach Grupy, P. S.A. (dalej: "P.", "Spółka" albo "Wnioskodawca") pełni rolę spółki holdingowej, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz zajmuje się produkcją gier opartych na markach X. i Y. Spółka jest jednocześnie globalnym wydawcą własnych gier.

B. Sp. z o.o. (dalej: "B.") jest spółką zależną P., w której P. posiada 100% udziałów. P. oraz B. (dalej łącznie: "Spółki") utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową P. ("PGK") w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p.") na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (dalej: "umowa PGK"). W dniu 25 października 2013 r. (data wpływu do Wnioskodawcy 28 października 2013 r.), właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydal decyzję o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu PGK. W ramach PGK, P. jest spółką dominującą w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p. oraz została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z u.p.d.o.p. i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p. W ramach PGK, B. jest spółką zależną w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p.

Ze względów biznesowych, w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Grupa rozważa wprowadzenie modelu biznesowego, w którym jedna spółka (tekst jedn.: B.) będzie zarządzać znakiem towarowym lub innymi prawami własności intelektualnej, jak również autorskimi lub pokrewnymi prawami majątkowymi ("znak lub inne prawa").

W związku z powyższym planowane jest przekazanie przez P. na rzecz B. własności znaku towarowego ("X.") lub Innych praw, wykorzystywanych dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej P.

Znak lub inne prawa posiadają ustaloną wartość rynkową (możliwe jest ustalenie tej wartości w drodze odpowiedniej wyceny).

Historycznie, P. poniosła w stosunku znaku lub innych praw wydatki związane z rejestracją/obsługą formalną procesu rejestracji znaków lub Innych praw, obejmujące w szczególności opłaty za zgłoszenie rejestracyjne przedmiotowych znaków lub innych praw, koszty usług prawnych / patentowych oraz rejestracyjnych, ponoszonych w tym zakresie.

W związku z planowanym przekazaniem znaku lub innych praw P. poniesie także określone koszty towarzyszące ich przekazaniu (tekst jedn.: koszty takie jak np. koszty usług doradczych, koszty aktu notarialnego, koszty opłat sądowych).

Prawo do znaku X. lub innych praw zostanie przeniesione na B. w formie umowy darowizny, tj. w szczególności (i) podstawą przekazania będzie umowa darowizny zawarta w sposób oraz w formie wynikającej z odpowiednich przepisów prawa cywilnego oraz (ii) w związku z przeniesieniem znaku lub innych praw, B. nie dokona ani nie będzie zobowiązany do dokonania na rzecz P. żadnego świadczenia ekwiwalentnego/zwrotnego ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości.

Jednocześnie, wartość przedmiotowego nieodpłatnego przekazania wskazana w umowie darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej znaku lub innych praw, stanowiących przedmiot tej darowizny.

Po przeniesieniu znaku lub innych praw Spółki z Grupy będą wykorzystywały je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. B. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej "podatek VAT").

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przekazanie w drodze darowizny znaku lub innych praw będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy podstawę opodatkowania usługi polegającej na przekazaniu w drodze darowizny znaku lub innych praw będą stanowić koszty świadczenia tej usługi poniesione przez darczyńcę, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Spółki odnośnie Pytania nr 1

Spółka stoi na stanowisku, że przekazanie w drodze darowizny znaku lub innych praw nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Spółki odnośnie Pytania nr 2

Zdaniem Spółki, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, podstawę opodatkowania usługi polegającej na przekazaniu w drodze darowizny znaku lub innych praw będą stanowić koszty świadczenia tej usługi poniesione przez darczyńcę, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego.

UZASADNIENIE odnośnie Pytania nr 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę definicję "towarów" zawartą w ustawie o VAT, należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie mamy do czynienia z czynnością dotyczącą dysponowania rzeczami, ich częściami lub postaciami energii, a zatem w konsekwencji nie dochodzi tu do dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Skoro zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym mowa jest o czynności, której nie można zakwalifikować jako dostawa towarów należy uznać, że w przypadku darowizny znaku lub innych praw mamy do czynienia ze świadczeniem usługi (w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT).

Należy podkreślić, że skutki świadczenia usług na gruncie podatku VAT są zależne od tego, czy świadczenie usług następuje w sposób odpłatny czy nieodpłatny. Zgodnie z wyżej cytowanym art. 5 ustawy o VAT, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatne świadczenie usług.

Jednakże ustawa o VAT przewiduje także w pewnych sytuacjach możliwość potraktowania nieodpłatnego świadczenia usług na równi z odpłatnym świadczeniem usług i w konsekwencji objęcie takich czynności zakresem opodatkowania VAT.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników udziałowców, akcjonariuszy członków spółdzielni ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z powyższym usługa o charakterze nieodpłatnym, tj. w ramach której odbiorca świadczenia nie jest obowiązany do żadnego świadczenia ekwiwalentnego na rzecz świadczącego usługę, może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jeżeli świadczenie usługi nastąpi dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje więc, że aby norma w nim zawarta znalazła zastosowanie, tj. nastąpiło opodatkowanie VAT nieodpłatnie świadczonej usługi, konieczne jest spełnienie warunku, zgodnie z którym świadczenie usługi musi nastąpić dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika W sytuacji ziszczenia się tego warunku, istnieje podstawa do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Niedopełnienie powyższego warunku jest zatem podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT co znajduje potwierdzenie w:

a.

doktrynie prawa podatkowego, zgodnie z którą za usługi wykonane dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej (por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011),

b.

pismach wydawanych przez organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 13 października 2011 r., sygn. IPPP1-443-1148/11-2/IGo, stwierdził, " (...) aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być spełniony podstawowy warunek, a mianowicie brak związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie tego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnie świadczonej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług."

Jak zostało wskazane powyżej, opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność przekazania znaku lub innych praw stanowi świadczenie usług i zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym dokonana zostanie nieodpłatnie. Należy zatem rozważyć, czy w sytuacji Spółki zostanie spełniony wskazany powyżej warunek, tj. czy przekazanie w drodze darowizny na rzecz B. znaku lub innych praw będzie dokonane dla celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki planowana darowizna będzie pozostawała w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą z następujących powodów:

a.

przedmiotem planowanej darowizny, w ramach uprzednio utworzonej PGK, będzie znak lub inne prawa wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a przeprowadzana restrukturyzacja zgodnie z założeniami powinna pozwolić Spółce na efektywniejsze niż dotychczas prowadzenie opodatkowanej działalności gospodarczej w zakresie jej specjalizacji,

b.

darowizna znaku lub innych praw dokonana zostanie w ramach procesu restrukturyzacyjnego Grupy Celem procesu restrukturyzacyjnego Grupy jest długoterminowe usprawnienie wewnątrzgrupowych procesów zarządczych i biznesowych oraz optymalne wykorzystanie zasobów znajdujących się w posiadaniu poszczególnych podmiotów z Grupy, co docelowo powinno przełożyć się na wzmocnienie pozycji Spółki oraz Grupy na rynku gier komputerowych Przedmiotowa restrukturyzacja, a więc i darowizna znaku "X." lub innych praw, która jest jej elementem ma w założeniu wpłynąć pozytywnie na wizerunek oraz odbiór Grupy (w tym Spółki) wśród klientów oraz kontrahentów,

c.

należy przy tym podkreślić, że przedmiotowa restrukturyzacja, a w jej ramach także darowizna znaku lub innych praw może docelowo pozwolić na bardziej efektywne zarządzanie strategiczne znakiem lub innymi prawami w Grupie, tj. na uproszczenie uporządkowanie procesu zarządzania znakiem i innymi prawami co może potencjalnie wpłynąć np. na przyspieszenie lub bardziej efektywne lub sprawniejsze przeprowadzenie procedury wprowadzania do sprzedaży produktów oznaczonych tym znakiem lub innymi prawami, a w konsekwencji zwiększenie przychodów Spółki oraz ograniczenie kosztów jej zarządzania,

d.

z biznesowego punktu widzenia planowana darowizna znaku lub innych praw ma na celu centralizację zarządzania znakiem lub innymi prawami w Grupie, ustalenie spójnej i jednolitej strategii wykorzystania znaku lub innych praw w Grupie, pozwalając przy tym na efektywne wykorzystywanie znaku lub innych praw przez podmioty wchodzące w skład Grupy, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia skuteczności sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, nie powinno budzić wątpliwości, że przekazanie w drodze darowizny znaku lub innych praw jest elementem restrukturyzacji w Grupie, która ma na celu poprawienie efektywności zarządzania strategicznego (w tym lepszego wykorzystania znaku lub innych prawa), a w konsekwencji zwiększenia przychodów Spółki oraz wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku na rynku. Wobec tego planowana transakcja (darowizna znaku lub innych praw) będzie związana z działalnością Spółki, a zatem warunek istnienia związku pomiędzy omawianą darowizną a działalnością gospodarczą Spółki jest spełniony.

Podsumowując, przepisy ustawy o VAT formułują zasadę, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem VAT podlega jedynie odpłatne świadczenie usług, natomiast nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jak odpłatne dopiero po spełnieniu warunku, zgodnie z którym świadczenie usług nastąpiło dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zdaniem Spółki, w jej indywidualnej sytuacji, nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT pozwalający na opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia usług. Przedmiotowa usługa, tj. przekazanie w drodze darowizny znaku lub innych praw pomiędzy spółkami należącymi do Grupy, w ramach restrukturyzacji wewnątrzgrupowej, będzie bowiem związana z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, usługa polegająca na przekazaniu w ramach umowy darowizny znaku lub innych praw nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT u Wnioskodawcy.

Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 29 marca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/443-56/12-2/IG).

UZASADNIENIE odnośnie Pytania nr 2

Zdaniem Spółki, w przypadku uznania, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochodzi jednak do nieodpłatnego świadczenia usług opodatkowanego na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podstawą prawną do ustalenia podstawy opodatkowania winien być art. 29 ust. 12 ustawy o VAT (art. 29a ust. 5 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Zgodnie z tymi przepisami, "w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach Grupy pełni rolę spółki holdingowej, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zajmującej się produkcją gier opartych na markach W. i Y. B. Sp. z o.o. jest spółką zależną Wnioskodawcy, w której posiada 100% udziałów. Wnioskodawca oraz B. utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową P. w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ramach PGK, Wnioskodawca jest spółką dominującą w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p. oraz została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z u.p.d.o.p. i z Ordynacji podatkowej.

Ze względów biznesowych, w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Grupa rozważa wprowadzenie modelu biznesowego, w którym jedna spółka (tekst jedn.: B.) będzie zarządzać znakiem towarowym lub innymi prawami własności intelektualnej, jak również autorskimi lub pokrewnymi prawami majątkowymi ("znak lub inne prawa").

W związku z powyższym planowane jest przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz B. własności znaku towarowego ("X.") lub innych praw, wykorzystywanych dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Znak lub inne prawa posiadają ustaloną wartość rynkową.

Wnioskodawca poniósł w stosunku do znaku lub innych praw wydatki związane z rejestracją/obsługą formalną procesu rejestracji znaków lub innych praw, obejmujące w szczególności opłaty za zgłoszenie rejestracyjne przedmiotowych znaków lub innych praw, koszty usług prawnych / patentowych oraz rejestracyjnych, ponoszonych w tym zakresie.

W związku z planowanym przekazaniem znaku lub innych praw Wnioskodawca poniesie także określone koszty towarzyszące ich przekazaniu (tekst jedn.: koszty takie jak np. koszty usług doradczych, koszty aktu notarialnego, koszty opłat sądowych).

Prawo do znaku "X." lub innych praw zostanie przeniesione na B. w formie umowy darowizny, tj. w szczególności: (i) podstawą przekazania będzie umowa darowizny zawarta w sposób oraz w formie wynikającej z odpowiednich przepisów prawa cywilnego oraz (ii) w związku z przeniesieniem znaku lub innych praw, B. nie dokona ani nie będzie zobowiązany do dokonania na rzecz Wnioskodawcy żadnego świadczenia ekwiwalentnego/zwrotnego ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości.

Jednocześnie, wartość przedmiotowego nieodpłatnego przekazania wskazana w umowie darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej znaku lub innych praw, stanowiących przedmiot tej darowizny. Po przeniesieniu znaku lub innych praw spółki z Grupy będą wykorzystywały je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem czy przekazanie w drodze darowizny znaku lub innych praw będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z powołanego wyżej brzmienia art. 8 ustawy wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

* w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),

* w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza, należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć, że przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz innej spółki własności znaku towarowego lub innych praw mieści się w kategorii "wartości niematerialnych i prawnych", o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wynika z tego, że przeniesienie tych wartości należy zaliczyć do świadczenia usług.

Nieodpłatne świadczenie usług - co wynika z brzmienia art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy - na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, należy traktować jako odpłatne świadczenie usług.

Wnioskodawca dokona darowizny swojego znaku towarowego lub innych praw na rzecz innej spółki, która w grupie kapitałowej, utworzonej razem z Wnioskodawcą, zajmować się będzie zarządzaniem znakiem towarowym lub innymi prawami własności intelektualnej, jak również autorskimi lub pokrewnymi prawami majątkowymi. Celem tej darowizny, na co wskazuje sam Wnioskodawca, będzie poprawienie efektywności zarządzania strategicznego a w konsekwencji zwiększenia przychodów oraz wzmocnienia pozycji i wizerunku Grupy na rynku. Tym samym planowana transakcja będzie związana z prowadzonym przedsiębiorstwem i będzie służyła celom PGK, a więc również Wnioskodawcy wchodzącego w skład PGK.

Niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na powyższe, stwierdzić należy, że przekazanie w drodze darowizny znaku towarowego lub innych praw przez Wnioskodawcę na rzecz innej spółki, należącej do Podatkowej Grupy Kapitałowej wraz z Wnioskodawcą, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 należy uznać za prawidłowe.

Ponieważ stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie uznano za prawidłowe, to odpowiedź na pytanie 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl