IPPP3-443-1111/09-4/JF - Opodatkowanie dotacji i obniżenie podatku VAT w związku z otrzymaną dotacją.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3-443-1111/09-4/JF Opodatkowanie dotacji i obniżenie podatku VAT w związku z otrzymaną dotacją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2009 r. (data wpływu 1 grudnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2010 r. (data wpływu 18 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

*

jest prawidłowe w zakresie opodatkowania dotacji,

*

jest nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z otrzymaną dotacją.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego nie pozwalał organowi podatkowemu na właściwe ustosunkowanie się do zadanego problemu. W związku z powyższym pismem z dnia 5 stycznia 2010 r. znak IPPP3-443-1111/09-2/JF tutejszy Organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnieniu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik będzie korzystał jako beneficjent z dofinansowania swojego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany ze środków pomocowych w latach 2009-2013. Podstawą do otrzymywania przez podatnika środków będzie umowa zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które w toku realizacji projektu występować będzie jako Instytucja Pośrednicząca. Na podstawie umowy podatnik zobowiązuje się do realizacji projektu "E-....". Projekt powstał jako odpowiedź na badania o niepokojąco niskim poziomie umiejętności polskich gimnazjalistów w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych.

Dlatego też głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów na podstawie Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych (GPKKK). Program i jego wdrożenie dotyczyć będą przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjnej i przedsiębiorczości. W obszarze wymienionych przedmiotów rozwijanych będzie 7 kompetencji kluczowych opisanych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18 grudnia 2006 r. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji poszczególnych celów szczegółowych:

1)

opracowanie dokumentu "Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych do 8 przedmiotów w tym

*

opracowanie programów i jednostek e-learningowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w określonych przedmiotach,

*

opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli gimnazjów do wykorzystania w samokształceniu i kształceniu kompetencji kluczowych uczniów,

2)

pilotażowe wdrożenie GPKKK wraz z materiałami metodycznymi dla nauczycieli i materiałami edukacyjnymi dla uczniów w 200 gimnazjach w Polsce, w tym:

*

przeszkolenie nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych,

*

wykorzystanie ICT w procesie lekcyjnym oraz do pracy w interdyscyplinarnych i środowiskowych projektach szkolnych, a także w pracy klas wirtualnych,

*

rozbudzenie aspiracji naukowych i otoczenie opieką akademicką szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach szkolnego ruchu naukowego przy współpracy z wybranymi uczelniami przez zorganizowanie wirtualnych kół naukowych i obozów naukowych,

*

stworzenie uczniowskich grup projektowych działających na rzecz społeczności lokalnych we współpracy z lokalnymi partnerami społecznymi;

*

objęcie opieką uczniów, którzy trafili do gimnazjum z najniższym wynikiem sprawdzianu na zakończenie 6 klasy.

W przypadku pomyślnego przebiegu programu pilotażowego GPKKK wraz z towarzyszącymi mu materiałami po ewentualnej ewaluacji będzie mógł być upowszechniony w całym kraju.

Jeśli chodzi o grupy docelowe to projekt skierowany jest do uczniów nauczycieli oraz szkół gimnazjalnych. Do udziału w Programie będą rekrutowane tylko te szkoły których dyrekcja i nauczyciele wyrażą zgodę na udział w prowadzonych badaniach w ramach realizowanych obowiązków edukacyjnych.

Stosownie do umowy w ramach realizacji projektu Ministerstwo Edukacji Narodowej zwracać będzie w formie dotacji dwa rodzaje kosztów:

*

koszty kwalifikowane które pokrywane będą z dotacji w 100%,

*

koszty pośrednie, które zwracane będą z dotacji w formie zryczałtowanej.

Do najważniejszych wydatków które będą pokrywane ze środków z dotacji należą m.in.:

*

wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,

*

wyposażenie dla komórki która zajmować się będzie realizacją projektu, w tym komputery, drukarki, meble biurowe, itp.;

*

biurowe materiały eksploatacyjne,

*

obsługa prawna,

*

usługi telekomunikacyjne,

*

opłaty bankowe,

*

koszty druku i przygotowania materiałów elektronicznych,

*

wynagrodzenie autorów,

*

koszty prowadzenia szkoleń w ramach projektu,

*

delegacje,

*

koszty testów diagnostycznych on-line.

Wszystkie koszty bezpośrednie, które będą zwracane ze środków z dotacji, będą związane wyłącznie z projektem.

Dotacja rozwojowa na realizację projektu wypłacana będzie w formie zaliczki w terminach i wysokości określonej w harmonogramie wypłat będącym częścią umowy. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z umową pierwsza transza wypłacona będzie po wpłacie zabezpieczenia, natomiast przekazywanie kolejnych transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez beneficjenta co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji rozwojowej. Co istotne, jak wskazano wyżej dotacja przeznaczona jest również na pokrycie kosztów pośrednich projektu, przy czym dotacja na tego typu koszty ustalona została ryczałtowo i określona jako równowartość 9,79% wszystkich wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją projektu. W związku z zawarciem umowy, na wyodrębniony rachunek bankowy wpływać będą środki, które Wnioskodawca będzie wykorzystać na finansowanie ściśle określonych w umowie wydatków, związanych z realizacją zadania. Wypłata kolejnych transz uzależniona będzie od spełnienia przez Wnioskodawcę szeregu warunków, np. udowodnienia wysokości wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Wydatki te będą finansowane w kwocie brutto. Podatek VAT, zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów, będzie wydatkiem kwalifikowanym, tj. finansowanym z dotacji.

Warto zaznaczyć, iż stosownie do umowy dotacja rozwojowa może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy, o ile wydatki te zostaną uznane za kwalifikowane.

Pismem z dnia 12 stycznia 2009 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny wskazując, iż sfinansowane z otrzymanej dotacji koszty bezpośrednie oraz pośrednie, będą związane wyłącznie z realizacją projektu przedstawionego w opisie wniosku. W związku z powyższym, wydatki te nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy poszczególne transze dotacji rozwojowej otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie opisanej powyżej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług...

2.

Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć VAT należny od sprzedaży niezwiązanej z dotacją o podatek naliczony związany z zakupem towarów i usług służącym bezpośrednio w całości realizacji projektu, oraz w części objętej ryczałtem kosztów pośrednich...

3.

W przypadku odpowiedzi, iż Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem towarów i usług w części objętej ryczałtem kosztów pośrednich w jaki sposób należy rozliczyć podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących te koszty pośrednie, które zostaną w części zwrócone wnioskodawcy w sposób zryczałtowany...

Ad. 1.

Zgodnie z ustawą o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT).

Środki z dotacji przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie kosztów Wnioskodawcy poniesionych w związku z realizacją projektu. Dofinansowanie nie ma więc bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, bowiem nie ma kwoty należnej. Opracowanie projektu, oraz jego próbne, pilotażowe wdrożenie nie będzie przedmiotem odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Spółka nie otrzyma wynagrodzenia za świadczoną usługę tylko zwrot poniesionych kosztów w postaci dotacji. W związku z tym otrzymana dotacja nie podlega systemowi opodatkowania VAT, nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług w ramach dotacji i pozostałych usług świadczonych przez Spółkę w ramach jej działalności. Dotacja nie stanowi obrotu w świetle ustawy o VAT (art. 29 ust. 1), tym samym nie będzie wykazywana w deklaracjach VAT. Między stronami umowy o dofinansowanie projektu nie dochodzi do sprzedaży/kupna usług. Nie dochodzi też do określenia ich ceny. Spółka realizując badania rynków pracy nie dokonuje czynności stanowiących sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz. 2104) dotacja rozwojowa to wydatki budżetu państwa, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub projektów realizowanych w ramach tych programów. Świadczenie usług związanych z realizacją projektów. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma charakter non-profit, przekazanie efektów tej działalności jest nieodpłatne, natomiast wydatki związane z ich realizacją zostaną pokryte z dotacji rozwojowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przekonaniu Wnioskodawcy nie można traktować kwot dotacji jako ceny sprzedaży. Tym bardziej mając na uwadze neutralność podatku VAT, nie można traktować dotacji, jako kwoty obejmującej podatek VAT.

Powyższe stanowisko w pełni potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2009 r. Nr IPPP2-443-471/09-4/PW, wydana w analogicznym stanie faktycznym.

Ad. 2.

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem Spółki otrzymana dotacja nie stanowi obrotu podlegającego przepisom o podatku VAT, to również VAT naliczony na fakturach zakupu towarów i usług związanych z wykorzystywaniem publicznych środków nie podlega odliczeniu. Będzie on sfinansowany z dotacji jako wydatek kwalifikowalny. Także VAT od zryczałtowanych kosztów pośrednich, dla zachowania zasady neutralności podatku, nie będzie podlegał odliczeniu, w części uznanej za wydatek kwalifikowalny.

Ad. 3.

W przypadku kosztów pośrednich, rozliczanych ryczałtem, które stanowią 9,79% poniesionych i udokumentowanych bezpośrednich wydatków Projektu, pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach cross - financingu, w przekonaniu Wnioskodawcy będzie on zobowiązany do obniżenia podatku naliczonego, stanowiącego równowartość 9,79% podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących poniesione koszty pośrednie w miesiącu otrzymania zryczałtowanego zwrotu. Należy bowiem podkreślić, iż zryczałtowany zwrot wydatków w formie dotacji jest czynnością następczą w odniesieniu do poniesienia określonych wydatków. Rozliczając podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących koszty pośrednie, Wnioskodawca nie wie jeszcze, jaka będzie kwota zwrotu, bowiem jest ona ściśle uzależniona od poniesionych wydatków bezpośrednich. Nie ma zatem możliwości bieżącego obliczania kwoty podatku, która nie będzie podlegać odliczeniu. Dopiero w chwili, gdy znana będzie wysokość kosztów bezpośrednich, możliwe będzie obliczenie kwoty zryczałtowanego zwrotu wydatków, a zatem również odpowiednia wielkość podatku VAT naliczonego, który związany jest z czynnościami niepodlegającymi VAT, o których mowa w stanowisku dot. pytania Nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie opodatkowania dotacji oraz nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z otrzymaną dotacją.

Ad. 1.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ponadto stosownie do art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem art. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do zapisu art. 29 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Wnioskodawca będzie korzystał jako beneficjent z dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany ze środków pomocowych w latach 2009-2013. Głównym celem Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum na podstawie Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych (GPKKK). Projekt jest skierowany do uczniów, nauczycieli oraz szkół gimnazjalnych. Do najważniejszych wydatków, które będą finansowane ze środków dotacji należą m.in. wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizacje projektu, wyposażenie dla komórki, która będzie się zajmować realizacja projektu (w tym komputery, drukarki, meble biurowe itp.), biurowe materiały eksploatacyjne czy obsługa prawa. Wnioskodawca podkreśla, iż środki z dotacji przeznaczone zostaną wyłącznie na sfinansowanie kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu. Dofinansowanie nie ma więc bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług. Spółka nie otrzyma wynagrodzenia za świadczona usługę - projekt ma charakter non-profit. Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazuje jednocześnie, iż wydatki związane z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Reasumując, w związku z faktem iż jak wskazano powyżej, nie ma kwoty należnej, a dotacja przyznana będzie na pokrycie kosztów związanych z realizacją ww. projektu i w bezpośredni sposób nie ma ona wpływu na cenę świadczonych usług realizowanych w ramach tego projektu - dotacja ta nie stanowi obrotu, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W powyższym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2 i 3.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-

z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści powyższego przepisu wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny. Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

1.

wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),

2.

wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie mniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Zatem pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż wydatki pokryte ze środków dotacji nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a zatem nie została spełniona przesłanka warunkująca uzyskanie prawa odliczenia podatku VAT. Konkludując Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, również w części objętej ryczałtem kosztów pośrednich.

Jak Wnioskodawca wskazuje, zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie będą związane wyłącznie z realizacją projektu przedstawionego we wniosku, a więc z czynnościami nieopodatkowanymi podatkiem VAT. A zatem brak jest podstaw do odliczenia jakichkolwiek zakupów związanych z tym projektem w części odnoszącej się do jego realizacji. Zauważyć należy, iż zwrot wkładu własnego nie ma wpływu na prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od dokonywanych zakupów. Ponadto jak Wnioskujący podkreśla, realizacja zadania nie będzie przedmiotem odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem zgodnie z cyt. powyżej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko wydatki związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT mogą być podstawą odliczenia kwoty podatku naliczonego.

W tym miejscu należy wskazać, iż Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

W powyższym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl