IPPP3/443-1101/09-4/KG - Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących nakłady na budowę budynku będącego w przyszłości restauracją.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1101/09-4/KG Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących nakłady na budowę budynku będącego w przyszłości restauracją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu 27 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nakłady na budowę budynku będącego w przyszłości restauracją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nakłady na budowę budynku będącego w przyszłości restauracją.

Przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego nie pozwalał Organowi podatkowemu na właściwe ustosunkowanie się do zadanego problemu. W związku z powyższym pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. znak IPPP3/443-1101/09-2/KG tutejszy Organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz sformułowanie pytania adekwatnego do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (restauracja + usługi noclegowe) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Działka oraz budynki były wprowadzone do ewidencji środków trwałych. W roku 2008 budynek restauracyjny spłonął, natomiast pozostał budynek noclegowy oraz dwa inne służące prowadzonej działalności gospodarczej (jednak ich istnienie bez budynku restauracyjnego uniemożliwia kontynuację działalności). Podatnik wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na rekonstrukcję budynku i otrzymał odpowiedź odmowną z uwagi na fakt, iż wszedł nowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka leży na obszarze przeznaczonym pod budownictwo willowe. Wnioskodawca otrzymał natomiast pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Zezwolenie na prowadzenie restauracji nie zostało wycofane.

Pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazując, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z nakładami na budowę budynku będącego w przyszłości w 100% restauracją zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż obiekt będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z budową przedmiotowego budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i 8 cyt. ustawy.

Podstawowy warunek uzależniający prawo do odliczenia podatku naliczonego zawarty jest w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyraża on ogólną zasadę, zgodnie z którą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Zatem pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą - restauracja oraz usługi noclegowe. W 2008 r. budynek restauracji spłonął a Podatnik nie otrzymał pozwolenia na dokonanie rekonstrukcji budynku. Wnioskodawca planuje budowę w oparciu o otrzymane pozwolenie na budowę budynek mieszkalny. Po wybudowaniu Wnioskujący zamierza dokonać zmiany przeznaczenia przedmiotowego budynku mieszkalnego na budynek użytkowy i wykorzystywać go w prowadzonej działalności gospodarczej. Budowana restauracja będzie wykorzystywana przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Należy zatem przyjąć, iż mimo że wydatki ponoszone na budowę restauracji nie będą wykorzystywane niezwłocznie po ich nabyciu do wykonywania czynności opodatkowanych ale z uwagi na fakt, iż związane są z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy działającego w charakterze podatnika VAT czynnego, zatem zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług.

Ponadto informuje się, iż w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl