Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-1077/13-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako rolnicze zrzeszenie branżowe działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Jest stowarzyszeniem hodowców i producentów trzody chlewnej i swoją działalność prowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarczych. Wnioskodawca jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik, gdyż rozpoczął czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług polegające na wystawianiu zaświadczeń hodowlanych na wniosek hodowcy.

Wnioskodawca będzie ubiegać się o zwrot środków finansowych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

W ramach ww. działania Wnioskodawca realizuje w 2013-2015 r. operacje pn. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt" i ponosi w związku z tym wydatki (zgodnie z zatwierdzonym zestawieniem rzeczowo finansowym operacji) na następujące działania:

* organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie.

Ww. wydatki ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.) Poniesione wydatki na realizację operacji pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt" nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2O13 w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie".

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację operacji pn. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt" ponieważ nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektu j.w. współfinansowanego ze środków unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 87 ust. 1 stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jako rolnicze zrzeszenie branżowe działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Jest stowarzyszeniem hodowców i producentów trzody chlewnej i swoją działalność prowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarczych. Wnioskodawca jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik, gdyż rozpoczął czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług polegające na wystawianiu zaświadczeń hodowlanych na wniosek hodowcy.

Wnioskodawca będzie ubiegać się o zwrot środków finansowych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

W ramach ww. działania Wnioskodawca realizuje w 2013-2015 r. operacje pn. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt" i ponosi w związku z tym wydatki (zgodnie z zatwierdzonym zestawieniem rzeczowo finansowym operacji) na następujące działania:

* organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie.

Ww. wydatki ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.).

Poniesione wydatki na realizację operacji pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt" nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi to pomimo, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w zakresie - Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z realizacją zadań opisanych w ramach projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia i zwrotu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl