IPPP3/443-1069/10-4/KB - Obowiązki podatkowe związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2713 20 00.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1069/10-4/KB Obowiązki podatkowe związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2713 20 00.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2010 r. (data wpływu 29 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2010 r. (data wpływu 22 grudnia 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2713 20 00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2713 20 00.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 grudnia 2010 r. (data wpływu 22 grudnia 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-1069/10-2/KB z dnia 14 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (Dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność polegającą na wewnątrzwspólnotowym nabywaniu wyrobów akcyzowych oznaczonych kodem CN 2713 20 00 od dostawców z państw Unii Europejskiej (Węgry, Czechy, Niemcy) i ich sprzedaży na terytorium kraju przedsiębiorstwom drogowym oraz przedsiębiorstwom produkującym materiały izolacyjne, które to przedsiębiorstwa zużywają te wyroby na własne potrzeby.

Na zamówieniach oraz na fakturach odbiorcy składają stosowne oświadczenia, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Wyroby te dostarczane są Spółce na podstawie dokumentów handlowych, a na podstawie otrzymanych od odbiorców oświadczeń Spółka stosuje przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz przy sprzedaży wyrobów stawkę 0% w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z art. 78 ustawy spółka każdorazowo przed dokonaniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego, a po jego dokonaniu składa deklarację AKC-U z zastosowaniem stawki 0% - deklarację "zerową" oraz prowadzi ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy art. 78 ustawy ma zastosowanie do wyrobów oznaczonych kodem CN 2713 20 00, w przypadku gdy na terytorium państwa członkowskiego wyroby te nie podlegają opodatkowaniu akcyzą, a na terytorium kraju stosuje się do nich stawkę 0%, w związku z czym nie można mówić o nabyciu wyrobów z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

Zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce nie ciążą obowiązki wymienione w art. 78 ustawy, tj. nie jest zobowiązana do dokonywania zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania "zerowych" deklaracji AKC-U oraz prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych w przypadku nabywania wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2713 20 00, które nie zostaną zużyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Spółka wskazała, że w swojej dotychczasowej działalności wykonuje ww. obowiązki z uwagi na nieprecyzyjność przepisów, nie chcąc narażać się na odpowiedzialność prawną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą" wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 30 ww. załącznika zostały wymienione wyroby o kodzie CN 2713 - Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się m.in. wyroby objęte pozycjami CN od 2704 do 2715. Zatem wyrób będący przedmiotem wniosku o kodzie CN 2713 20 00 jest wyrobem akcyzowym zaliczanym do wyrobów energetycznych.

Stosownie do art. 78 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

1.

przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

2.

potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3.

bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

4.

prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z ust. 3 art. 78, przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Przepisy regulujące wysokość podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych określone zostały w art. 89 ustawy.

Przy czym w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy nie została określona stawka akcyzy dla wyrobu o kodzie CN 2713 20 00. W przypadku przeznaczenia ww. wyrobu na cele napędowe lub opałowe, przedmiotowy wyrób będzie opodatkowany stawką akcyzy określoną w art. 89 ust. 1 pkt 14-15 ustawy, tj. jako pozostałe paliwa silnikowe lub pozostałe paliwa opałowe.

Natomiast, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatku lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na wewnątrzwspólnotowym nabywaniu wyrobów akcyzowych oznaczonych kodem CN 2713 20 00 od dostawców z państw Unii Europejskiej (Węgry, Czechy, Niemcy) i ich sprzedaży na terytorium kraju przedsiębiorstwom drogowym oraz przedsiębiorstwom produkującym materiały izolacyjne, które to przedsiębiorstwa zużywają te wyroby na własne potrzeby. Na zamówieniach oraz na fakturach odbiorcy składają stosowne oświadczenia, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Wyroby te dostarczane są Spółce na podstawie dokumentów handlowych, a na podstawie otrzymanych od odbiorców oświadczeń spółka stosuje przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz przy sprzedaży wyrobów stawkę 0 zł w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym do wyrobu o kodzie CN 2713 20 00, jak prawidłowo wskazał Wnioskodawca, będzie miał zastosowanie przepis art. 89 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym akcyza na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Ponadto należy wskazać, że wyrób energetyczny o kodzie CN 2713 20 00 nie został wymieniony przez ustawodawcę w załączniku nr 2 do cyt. ustawy, który zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie rady 92/12/EWG. Powyższe oznacza, iż wyrób będący przedmiotem wniosku nie został objęty regulacjami wspólnotowymi odnoszącymi się również do przemieszczania tego wyrobu w obrocie między państwami członkowskimi.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że na gruncie przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów akcyzowych (energetycznych), które nie są ujęte w załączniku nr 2 do ustawy (w związku z czym nie są objęte wspólnotowym systemem monitorowania produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych) i do których stosuje się na terytorium kraju zerową stawkę akcyzy z uwagi na fakt, iż są zużywane do celów innych niż napędowe lub opałowe, nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i procedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Reasumując, art. 78 ustawy nie ma zastosowania do wyrobów oznaczonych kodem 2713 20 00, w przypadku gdy na terytorium państwa członkowskiego wyroby te nie podlegają opodatkowaniu akcyzą, a na terytorium kraju stosuje się do nich stawkę 0 zł. Zatem, w opisanym stanie faktycznym, przedmiotowe wyroby nie są objęte dyspozycją przepisu art. 78 ust. 1 ustawy i nie ma konieczności wypełnienia określonych tam obowiązków tj. dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania deklaracji uproszczonej oraz prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo tut. Organ podkreśla, że zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł a nie jak błędnie wskazał Wnioskodawca we wniosku 0%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl