IPPP3/443-1011/09-2/KG - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów doradztwa zawodowego dla studentów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1011/09-2/KG Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów doradztwa zawodowego dla studentów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów w ramach Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów w ramach Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca należy do Beneficjentów, która zrealizowała projekty europejskie w ramach ZPORR w okresie styczeń 2005 r. - grudzień 2007 r. dwa projekty z Priorytetu 2 - "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie".

Zrealizowane projekty współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR.

1)

Projekt "Osobista Strategia Kariery - Doradztwo zawodowe dla studentów P." - na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 15 grudnia 2004 r.

2)

Projekt "Przystanek Kariera - Doradztwo zawodowe dla studentów P." na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 17 maja 2006 r.

Realizacja wyżej wymienionych projektów obejmowała koszty kwalifikowane wraz z podatkiem VAT finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Podatek VAT podlegał współfinansowaniu na takich samych warunkach jak pozostałe koszty zapisane i zatwierdzone we wnioskach o dofinansowanie poszczególnych projektów.

Założone cele projektów zostały w pełni zrealizowane poprzez

*

zwiększenie mobilności zawodowej i zdolności w zakresie dostosowania umiejętności kwalifikacji zawodowej studentów Politechniki do wymogów regionalnego rynku pracy,

*

kreowanie aktywnej postawy w planowaniu przyszłej kariery zawodowej,

*

wzrost ich aktywności zawodowej już podczas studiów.

Projekty powiązane są z działalnością dydaktyczną, tj. edukacyjną Uczelni, co stanowi cel zadań statutowych.

Politechnika jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako Uczelnia publiczna prowadzi działalność edukacyjną i naukową.

W związku z powyższym w odniesieniu do omówionych projektów Uczelnia realizuje i będzie realizowała działalność edukacyjną której czynności są zwolnione z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanych projektów:

*

"Osobista Strategia Kariery - Doradztwo zawodowe dla studentów P."

*

"Przystanek Kariera - Doradztwo zawodowe dla studentów P."

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części, który był kosztem kwalifikowanym na tych samych zasadach jak pozostałe koszty kwalifikowane.

Zaświadczenie w powyższej sprawie jest niezbędne celem przedłożenia go w Instytucji Pośredniczącej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zrealizowane projekty przez P. służą i będą służyć działalności edukacyjnej Uczelni. Zgodnie z art. 43 ust. 1 usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę są zwolnione z podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT prawo do odliczania przysługuje tylko wówczas, gdy zakup towarów i usług związany jest z czynnościami opodatkowanymi. W odniesieniu do omawianych projektów Uczelnia wykonuje i będzie wykonywała czynności zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub w części z faktur zakupowych dokumentujących poniesione koszty na realizację projektów:

*

"Osobista Strategia Kariery - Doradztwo zawodowe dla studentów P."

*

"Przystanek Kariera - Doradztwo zawodowe dla studentów P.".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4., art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tyt. nabycia towarów i usług.

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym w poz. 7 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 80 - "Usługi w zakresie edukacji".

Z powyższych regulacji wynika, iż podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika podatku od towarów i usług. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi, czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

A zatem odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane lub importowane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanowiska Wnioskodawcy wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa. Zrealizowane projekty służą i będą służyć działalności dydaktycznej, tj. edukacyjnej Uczelni w celu realizacji jej zadań statutowych. P. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako Uczelnia publiczna prowadzi działalność edukacyjną i naukową. W odniesieniu do omówionych projektów Uczelnia realizuje i będzie realizowała działalność edukacyjną, której czynności są zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Reasumując, ze względu na fakt, iż zrealizowane przez Wnioskodawcę projekty nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowych projektów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy również zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl