IPPP3/443-1009/10-6/SM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1009/10-6/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.), uzupełnionego w dniu 22 listopada 2010 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1009/10-2/SM z dnia 9 listopada 2010 r. oraz w dniu 31 grudnia 2010 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1009/10-4/SM z dnia 16 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania książek wykorzystywanych w trakcie realizacji usługi szkoleniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania książek wykorzystywanych w trakcie realizacji usługi szkoleniowej.

Wniosek został uzupełniony (w zakresie odpisu z KRS) w dniu 22 listopada 2010 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1009/10-2/SM z dnia 9 listopada 2010 r. oraz w dniu 31 grudnia 2010 r. (w zakresie sprecyzowania opisanego stanu faktycznego i własnego stanowiska) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1009/10-4/SM z dnia 16 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (na podstawie uzupełnienia z dnia 31 grudnia 2010 r.).

Spółka świadczy usługi szkoleniowe (PKWiU 80.42 - VAT zwolniony) korzystając w trakcje realizacji usługi szkoleniowej z książek kupowanych od dostawcy z Irlandii. Książki są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom szkolenia jako niezbędna pomoc dydaktyczna. Dostawca z Irlandii sprzedaje Spółce książki wykazując na fakturze VAT 0% (Intra EU delivery). Książki nie posiadają numeru ISBN. Książki są wykorzystywane wyłącznie jako materiał dydaktyczny w trakcie realizacji usługi szkoleniowej i nie są przedmiotem jakiegokolwiek innego obrotu np. sprzedaży. Taki stan rzeczy wskazuje na fakt, iż wymienione książki stanowią element składowy realizowanej przez Spółkę usługi szkoleniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy słusznym jest stanowisko Spółki, iż wspomniane wykorzystanie książek w trakcie realizacji usługi szkoleniowej należy traktować jako "nieodpłatne przekazanie" na cele związane z prowadzoną działalnością i w związku z tym nie ma podstaw do opodatkowania ich podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko wynikające z ww. uzupełnienia z dnia 31 grudnia 2010 r.):

W ocenie Wnioskodawcy przekazanie książek uczestnikom szkolenia w celu wykorzystywania ich wyłącznie do realizacji usługi szkoleniowej, a więc bezpośrednio związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem nie rodzi obowiązku opodatkowywania tych czynności podatkiem od towarów i usług. Poza tym, Wnioskodawca jest przedmiotowo zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT (PKWiU 80.42), zatem nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Z uwagi na fakt, że wniosek wpłynął w 2010 r. i dotyczy on stanu faktycznego, oceny prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy dokonano na podstawie brzmienia przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 7 przedmiotowego załącznika nr 4 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji PKWiU ex 80.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi szkoleniowe (PKWiU 80.42), korzystając w trakcje realizacji usługi szkoleniowej z książek kupowanych od dostawcy z Irlandii. Książki są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom szkolenia jako niezbędna pomoc dydaktyczna. Dostawca z Irlandii sprzedaje Spółce książki wykazując na fakturze VAT 0% (Intra EU delivery). Książki nie posiadają numeru ISBN. Książki są wykorzystywane wyłącznie jako materiał dydaktyczny w trakcie realizacji usługi szkoleniowej i nie są przedmiotem jakiegokolwiek innego obrotu np. sprzedaży.

Zdaniem Spółki taki stan rzeczy wskazuje na fakt, iż wymienione książki stanowią element składowy realizowanej przez Spółkę usługi szkoleniowej.

Mając powyższe na uwadze należy poddać analizie, czy w przedmiotowych okolicznościach mamy rzeczywiście do czynienia ze świadczeniem kompleksowym i wskazaniem w tym przypadku usługi głównej, nadającej świadczonej usłudze dominujący (przewodni) charakter, bowiem stawką właściwą dla świadczenia usługi kompleksowej staje się stawka jaką opodatkowana jest usługa główna.

Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Na podstawie powyższych uregulowań, biorąc po uwagę opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazywanie książek uczestnikom szkolenia jako niezbędnej pomocy dydaktycznej zmierza do osiągnięcia celu głównego, jakim jest realizacja usługi szkoleniowej. Powyższe należy zatem traktować jako jedną usługę, podlegającą jednolitym zasadom opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, w analizowanej sprawie można mówić o jednej (kompleksowej) usłudze szkoleniowej, na którą składa się m.in. powyższe przekazanie książek. Z uwagi zatem na fakt, iż Wnioskodawca sklasyfikował ją do grupowania PKWiU 80.42, jej świadczenie (w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 7 załącznika nr 4) będzie zwolnione od podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Spółki (z uwagi na fakt wiązania braku opodatkowania wykorzystania tych książek z nieodpłatnym przekazaniem na cele związane z prowadzoną działalnością) należało uznać za nieprawidłowe.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy).

Z uwagi na powyższe tut. Organ informuje, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o grupowania statystyczne wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego i traci ona swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl