IPPP2/4518-2/15-3/IZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4518-2/15-3/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 22 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczącej terminu składania deklaracji VAT-7 i terminu uiszczania na konto urzędu skarbowego należnego podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 22 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczącej terminu składania deklaracji VAT-7 i terminu uiszczania na konto urzędu skarbowego należnego podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z podatku VAT rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne (deklaracja VAT-7). Stosownie do art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka składa deklaracje VAT -7 za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Spółka składa deklaracje drogą elektroniczną, stosując podpis kwalifikowany.

W myśl przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 12 § 5 jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub inny ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Spółka stosowała ww. przepis następująco np. jak w styczniu 2015 r. dzień 25. Przypada w niedzielę, to składa deklarację w poniedziałek 26 stycznia 2015 r. zachowując prawidłowe terminy, o których mowa powyżej.

Jednak w związku z nowelizacją art. 12 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa powstały wątpliwości odnośnie, prawidłowego terminu składania deklaracji VAT-7 i przekazywania środków wynikających z naliczonych podatków w kontekście zmiany przepisów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa - w brzmieniu obowiązującym od 2015 r. (art. 12 § 5) Spółka będzie postępować prawidłowo, składając deklaracje VAT-7, w dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, np. za grudzień 2014 r. w dniu 26 stycznia 2015 r. i przekazując również kwotę należnego podatku VAT na konto urzędu skarbowego w tym dniu w przypadku, gdy termin na złożenie deklaracji i wpłatę podatku będzie przypadać na sobotę czy niedzielę (bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy).

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 103 ust. 1 ustawy podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. Przy realizacji tego zapisu Spółka stosowała przepis art. 12 § 5 ustawy Ordynacji podatkowej.

Przepis ten na mocy art. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. Dz. U. poz. 1171 został od 1 stycznia 2015 r. zmieniony.

Nowy zapis art. 12 § 5 otrzymał następujące brzmienie: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Wątpliwości budzi ostatnia część przepisu "chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej". Zdaniem Spółki zmieniony przepis dotyczy tylko zmian wprowadzonych nowelizacją przepisów w Dz. U. poz. 1171, a dotyczy w szczególności nowo dodanego art. 130c ust. 3 ustawy o VAT, który mówi o obowiązku składania deklaracji przez podatnika zarejestrowanego na potrzeby procedur szczególnych, drogą elektroniczną deklaracji VAT-7 w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, że zmieniony art. 12 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, nie dotyczy terminów składania deklaracji VAT-7, o których mowa w art. 99 i 103 ustawy o VAT, i nadal obowiązują terminy jak w latach poprzednich, tj. gdy termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku przypada na dzień wolny ustawowo od pracy, to Spółka będzie postępować prawidłowo gdy złoży dokumenty (deklaracje VAT-7) w następny dzień po dniu wolnym lub dniach wolnych od pracy bowiem stosownie do brzmienia cytowanego przepisu zachowa stosowne terminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.art.

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięcznew terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Z powołanego w ww. przepisie art. 130c ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej "deklaracjami VAT", do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej "drugim urzędem skarbowym".

Stosownie do zapisu ust. 2 art. 130c ustawy deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

W myśl ust. 3 ww. przepisu termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT, której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego urzędu skarbowego - art. 130c ust. 8 ustawy.

Natomiast przepis art. 133 ustawy, do którego odwołuje się art. 99 ustawy dotyczy podmiotów zagranicznych.

Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), o treści obowiązującej do dnia 31 grudnia 2014 r., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Od dnia 1 stycznia 2015 r., mocą art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Poz. 1171) przepis art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej otrzymał treść: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Składa deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Spółka składa deklaracje drogą elektroniczną, stosując podpis kwalifikowany.

Strona ma wątpliwość, czy mając na względzie nową treść art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, postępuje prawidłowo składając deklaracje VAT-7 i przekazując kwotę należnego podatku VAT na konto urzędu skarbowego w dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, w przypadku, gdy termin na złożenie deklaracji i wpłatę podatku będzie przypadać na sobotę, niedzielę bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy.

Analiza treści art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej o treści obowiązującej do 31 grudnia 2014 r. i o treści od 1 stycznia 2015 r. pokazuje, że nowa jest końcowa część tego przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu. Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebedących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej - procedurze MOSS - art. 130c ust. 3 i 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

Deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Termin ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, stąd też na jego określenie nie mają wpływu ustalenia poszczególnych krajów co do dni ustawowo wolnych od pracy. Taki sposób obliczania terminu nie dotyczy terminów składania "krajowych" deklaracji VAT-7. Nie dotyczy on także terminów płatności podatku.

Z uwagi na powyższą analizę, stwierdzić należy, że Spółka postępuje prawidłowo w sytuacji gdy składa deklaracje VAT-7 w dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy i przekazuje kwotę należnego podatku VAT na konto urzędu skarbowego w tym dniu, w przypadku, gdy termin na złożenie deklaracji i wpłatę podatku przypada na sobotę, niedzielę bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy.

Tym samym stanowisko Spółki uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl