Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 listopada 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/4512-787/15-4/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy #8209; przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 października 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-787/15-2/AO (skutecznie doręczone 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu, którego rezultaty będą komercjalizowane - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu, którego rezultaty będą komercjalizowane. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 22 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 października 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-787/15-2/AO (data doręczenia 19 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w rejestrze Instytutów przez Polską Akademię Nauk. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu prac badawczo-naukowych w zakresie dydaktyki i badań naukowych na własne potrzeby, zatem zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Instytut nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Instytut prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych na zasadach określonych w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT. Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 1 czerwca 2015 r. została podpisana umowa o realizację projektu do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wspólne Przedsięwzięcie T... ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Głównym celem projektu jest opracowanie kardiologicznego testu diagnostycznego opartego na biomarkerach transkryptomicznych, który umożliwi diagnostykę lub określenie prognozy dla pacjenta z zagrożeniem niewydolności pozawałowej.

Rezultaty uzyskane w ramach projektu charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym. Istnieją trzy sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych:

* sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych,

* udzielanie licencji na wyniki prac,

* wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki.

Analiza popytu pozwoliła zidentyfikować potencjalnych odbiorców rezultatów projektu i zakładany popyt na działalność badawczą i rozwojową projektu. Poza beneficjentami bezpośrednimi z rezultatów skorzystają także zewnętrzne jednostki badawcze i rozwojowe w kraju i zagranicą, podmioty gospodarcze, które dzięki wynikom badań prowadzonych w projekcie będą mogły zwiększać swoją konkurencyjność poprzez wprowadzenie nowego produktu.

Wydatki poniesione podczas trwania projektu w związku z jego realizacją będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca widzi wyraźne perspektywy gospodarcze projektu oraz wcielenie jego wyników do praktyki służy zdrowia, jak również firm działających w tej branży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach programu przyznanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Stanowisko Wnioskodawcy,

Instytutowi przysługuje prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu, ponieważ wydatki te związane są bezpośrednio z komercjalizacją wyników projektu. Działalność ta co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

* czynności te dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,

* nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, iż ustawodawca nie stwierdził, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością obecnie prowadzoną. Oznacza to, że dopuszczalne jest prawo odliczenia podatku VAT naliczonego także w przypadku, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do działalności, którą podatnik ma zamiar podjąć.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy VAT należy stwierdzić, że prawo do odliczania podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi zawsze, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Nie ma znaczenia okres, w którym ta działalność będzie wykonywana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 cyt. ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz w sytuacji kiedy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w rejestrze Instytutów przez Polską Akademię Nauk. Wnioskodawca prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu prac badawczo#8209;naukowych w zakresie dydaktyki i badań naukowych na własne potrzeby. Instytut nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Instytut prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych na zasadach określonych w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 1 czerwca 2015 r. została podpisana umowa o realizację projektu do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca" z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wspólne Przedsięwzięcie T... ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Głównym celem projektu jest opracowanie kardiologicznego testu diagnostycznego opartego na biomarkerach transkryptomicznych, który umożliwi diagnostykę lub określenie prognozy dla pacjenta z zagrożeniem niewydolności pozawałowej. Rezultaty uzyskane w ramach projektu charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym. Istnieją trzy sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, poprzez sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych, poprzez udzielanie licencji na wyniki prac lub poprzez wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki. Analiza popytu pozwoliła zidentyfikować potencjalnych odbiorców rezultatów projektu i zakładany popyt na działalność badawczą i rozwojową projektu. Poza beneficjentami bezpośrednimi z rezultatów skorzystają także zewnętrzne jednostki badawcze i rozwojowe w kraju i zagranicą, podmioty gospodarcze, które dzięki wynikom badań prowadzonych w projekcie będą mogły zwiększać swoją konkurencyjność poprzez wprowadzenie nowego produktu. Wydatki poniesione podczas trwania projektu w związku z jego realizacją będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego lub zwrot VAT od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach programu.

Należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyklucza możliwość odliczenia podatku w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W świetle przedstawionego we wniosku opisu oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są spełnione, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z wniosku wynika, że wydatki te związane są bezpośrednio z komercjalizacją wyników projektu. Ponadto Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na realizację przedmiotowego projektu w ramach programu. Tym samym, z tego tytułu Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W tak przedstawionym stanie faktycznym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl