IPPP2/4512-783/15-3/MJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-783/15-3/MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, udzielającym świadczeń zdrowotnych przede wszystkim na podstawie umowy z N. Wnioskodawca jest również instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "W."). Do podstawowej działalności Instytutu należy m.in. obrona narodowa oraz bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne.

W związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, oraz na podstawie umowy zawartej z Szefem I, Wnioskodawca zobowiązał się do wykonywania zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Wnioskodawca wystawia faktury VAT ze stawką 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa (mobilizacja).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Właściwą stawką podatku VAT dla opisanego stanu faktycznego jest stawka VAT 23%. Uzasadnieniem dla zastosowania stawki podstawowej jest brak podstawy prawnej dla zwolnienia usług finansowanych ze środków publicznych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl powołanych wyżej regulacji, przez pojęcie usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 cyt. ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Tym samym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, udzielającym świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim na podstawie umowy z N. Wnioskodawca jest również instytutem badawczym (Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "W."). Do podstawowej działalności Instytutu należy m.in. obrona narodowa oraz bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne. W związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, oraz na podstawie umowy zawartej z Szefem I., Wnioskodawca zobowiązał się do wykonywania zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Wnioskodawca wystawia faktury VAT ze stawką 23%. Usługi w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowane są ze środków publicznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT właściwej dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

W tym miejscu wskazać należy, że Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną.

Instytut jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 710).

Stosownie do § 3 pkt 5 Statutu, zatwierdzonego Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r., do zakresu działania Instytutu należy w szczególności realizowanie zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

Natomiast zgodnie z § 9 ww. aktu, przedmiot działalności Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, obejmuje działalność podstawową: obrona narodowa (PKD 84.22) oraz bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24).

W analizowanej sprawie Wnioskodawca wykonuje zadania m.in. w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, nałożone przez Ministra Obrony Narodowej - naczelny organ administracji publicznej, w tym wynikające z umowy zawartej z Szefem I.

Tym samym, realizacja przedstawionych zadań jest w istocie realizacją zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę w charakterze podmiotu prawa publicznego.

Wobec tego, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w zakresie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Tym samym, realizacja ww. zadań nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że do świadczonych usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa może stosować stawkę podatku w wysokości 23%, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl