IPPP2/4512-737/15-2/RR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-737/15-2/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni prowadzi obiekt sportowy O., w którym znajdują się korty tenisowe i klatki do squasha. Klub świadczy usługi rekreacyjne w trzech formach. Klienci mogą wykupić wstęp do obiektu (jednorazowo lub w formie karnetu) i korzystać samodzielnie z pomieszczeń i wyposażenia klubu (w szczególności kortów). Dodatkowo, niezależnie od wstępu, istnieje możliwość wykupienia indywidualnych lekcji z trenerem. Trzecią formą usługi jest tzw. Akademia Tenisa, w ramach której klienci uczestniczą w cyklicznych, grupowych (3 do 5 osób) zajęciach na korcie z udziałem trenera. Usługa ta sprzedawana jest w pakiecie, tzn. w zakres świadczenia wchodzi łącznie wstęp na kort i grupowa nauka gry w tenisa lub squasha. Zajęcia odbywają się regularnie w określone dni miesiąca i udział w nich opłacany jest w formie miesięcznego karnetu uprawniającego do wejścia do obiektu i uczestnictwa w grupowych zajęciach. Korzystający z tej formy zajęć klienci nie mają możliwości rezygnacji z żadnego elementu usługi - opieka trenera jest nieodłącznym elementem tego świadczenia. Usługa może być świadczona tylko i wyłącznie we wskazanym obiekcie sportowym (na kortach tenisowych i klatkach do squasha), nie ma możliwości aby Akademia Tenisa odbywała się poza obiektem.

W PKD Wnioskodawczyni wpisane jest między 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Opisane we wniosku usługi Akademia Tenisa są klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 2008 - 93.11.10.0).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczona przez Wnioskodawczynię w obiekcie sportowym usługa o nazwie Akademia Tenisa może korzystać z 8% stawki VAT, w szczególności jako usługa związana z działalnością obiektów sportowych (Załącznik nr 3 do ustawy o VAT, poz. 179).

Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczona przez Stronę w obiekcie sportowym usługa o nazwie Akademia Tenisa może korzystać z 8% stawić VAT, w szczególności jako usługa związana z działalnością obiektów sportowych (Załącznik nr 3 do ustawy o VAT, poz. 179).

Załącznik nr 3 poz. 179 ustawy o VAT przewiduje 8% stawkę VAT dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych.

Usługa jest świadczona przez Wnioskodawczynię w prowadzonym przez nią obiekcie sportowym O., w którym znajdują się korty tenisowe i klatki do squasha. Usługa grupowej nauki gry w tenisa i squasha bez wątpienia jest związana działalnością tego obiektu sportowego. Jest oczywiste, iż bez odpowiedniej infrastruktury, na którą składają się korty i klatki, nie da się nauczyć grać w odpowiednio tenisa oraz squasha. Lekcje gry w tenisa nie mogą odbywać się bowiem bez udostępnienia obiektu sportowego, tj. kortu tenisowego (to sam dotyczy squasha).

Ustawodawca wskazał jako usługi korzystające z 8% stawki VAT usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0). W Polskiej Klasyfikacji Działalności działalność obiektów sportowych została sklasyfikowana w pkt 93.11.Z, który to znajduje się w PKD Wnioskodawczyni. Zgodnie z wyjaśnieniami podklasa ta obejmuje działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez). Prowadzony przez Wnioskodawczynię obiekt O. bezsprzecznie jest obiektem sportowym.

Analogiczne stanowisko odnośnie usługi nauki pływania możemy odnaleźć np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2011 r. IBPP3/443-36/11/PK - jeżeli usługi nauki pływania świadczone są przez podmiot posiadający basen, to usługi te będą opodatkowane stawką 8%. Na podstawie bowiem art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika nr do ustawy o VAT objęte stawką 8% są usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 2008 93.11.10.0). Dotyczyła ona fundacji świadczącej usługi nauki pływania, które odbywały się na należącym do niej krytym basenie. Izba stwierdziła, że świadczone przez tę fundację usługi nauki pływania dla dorosłych i dzieci, które odbywają się na krytym basenie należącym do niej klasyfikowane są do symbolu PKWiU 2008 93.11.10.0 - jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych, wówczas ich świadczenie podlega opodatkowaniu stawką 8%.

Identyczne stanowisko odnośnie lekcji gry w tenisa organizowanych w obiekcie sportowym wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2013 r. ILPP2/443-1191/12-6/MN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca w niektórych przypadkach odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU. Do prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Natomiast towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, z uwagi na treść art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, opodatkowane są obecnie 8% stawką podatku.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

Należy zauważyć, że z przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wynika, że w sekcji R mieszczą się "Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne".

W dziale 93 "Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją" mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem:

1.

93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

2.

93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,

3.

93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

4.

93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

1.

usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;

2.

usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;

3.

usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez dany odmiot usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego, czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej prowadzi obiekt sportowy, w którym znajdują się korty tenisowe i klatki do squasha. Klub świadczy usługi rekreacyjne w trzech formach. Klienci mogą wykupić wstęp do obiektu (jednorazowo lub w formie karnetu) i korzystać samodzielnie z pomieszczeń i wyposażenia klubu (w szczególności kortów). Dodatkowo, niezależnie od wstępu, istnieje możliwość wykupienia indywidualnych lekcji z trenerem. Trzecią formą usługi jest tzw. Akademia Tenisa, w ramach której klienci uczestniczą w cyklicznych, grupowych (3 do 5 osób) zajęciach na korcie z udziałem trenera. Usługa ta sprzedawana jest w pakiecie, tzn. w zakres świadczenia wchodzi łącznie wstęp na kort i grupowa nauka gry w tenisa lub squasha. Zajęcia odbywają się regularnie w określone dni miesiąca i udział w nich opłacany jest w formie miesięcznego karnetu uprawniającego do wejścia do obiektu i uczestnictwa w grupowych zajęciach. Korzystający z tej formy zajęć klienci nie mają możliwości rezygnacji z żadnego elementu usługi - opieka trenera jest nieodłącznym elementem tego świadczenia. Usługa może być świadczona tylko i wyłącznie we wskazanym obiekcie sportowym (na kortach tenisowych i klatkach do squasha), nie ma możliwości aby Akademia Tenisa odbywała się poza obiektem. Opisane we wniosku usługi określone jako Akademia Tenisa są klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 2008 - 93.11.10.0).

Wątpliwości Wnioskodawczyni sprowadzają się do wskazania, czy świadczona w obiekcie sportowym usługa o nazwie Akademia Tenisa może korzystać z 8% stawki VAT, w szczególności jako usługa związana z działalnością obiektów sportowych.

Jak już wcześniej wskazano, w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 179 wymieniono "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", sklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 93.11.10.0.

Po uwzględnieniu przedstawionych powyżej przepisów prawa oraz opisu sprawy stwierdzić należy, że wykonywana przez Wnioskodawczynię usługa o nazwie Akademia Tenisa świadczona w obiekcie sportowym o wskazanym symbolu PKWiU 93.11.10.0 jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 8% - zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Reasumując, świadczona przez Wnioskodawczynię w obiekcie sportowym usługa o nazwie Akademia Tenisa - dokonywana w ramach usługi sklasyfikowanej pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU - jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację tut. Organ wydał na podstawie opisu sprawy (zaistniałego stanu faktycznego), w którym Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że opisane we wniosku usługi o nazwie Akademia Tenisa są klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 2008 - 93.11.10.0). Tak więc w podjętym rozstrzygnięciu wzięto pod uwagę symbol PKWiU wskazany przez Wnioskodawcę, który został przyjęty, jako element opisu zaistniałego stanu faktycznego.

Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w opisie sprawy jest prawidłowe.

Tak więc, to Wnioskodawcę obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. wniosku usług) lub zmiany stanu prawnego.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku usług) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl