IPPP2/4512-706/15-2/RR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 września 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-706/15-2/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla towaru o nazwie A. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla towaru o nazwie A.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

B GMBH sp. z o.o. Oddział w Polsce (dalej: "Spółka") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży samochodów oraz konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje zakupu różnych produktów związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych, które następnie są sprzedawane klientom związanym z branżą motoryzacyjną.

Jednym z takich towarów jest 32,5% roztwór mocznika o nazwie handlowej A. Produkt ten zawiera 46,6% azotanu w suchej masie, dlatego może być stosowany jako nawóz. Jednak substancja ta znajduje przede wszystkim zastosowanie w technologii oczyszczania spalin w silnikach Diesla, powodując redukcję tlenków azotu w spalinach samochodów ciężarowych i w takim charakterze Spółka dokonuje jego sprzedaży.

Skład chemiczny umożliwia sklasyfikowanie produktu w grupowaniu 20.15.3 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) jako "Nawozy azotowe mineralne" (nie będące jednocześnie cyjanamidem wapnia).

Obecnie Spółka sprzedaje produkt A. z zastosowaniem podstawowej stawki VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego Spółka przy sprzedaży produktu o nazwie A., wykorzystywanego w silnikach Diesla (a nie jako nawóz), ma prawo stosować obniżoną - 8% stawkę podatku od towarów i usług wynikającą z poz. 59 Załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, produkt o nazwie handlowej A., opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku powinien być opodatkowany stawką obniżoną 8% VAT przewidzianą dla towarów o symbolu PKWiU 20.15.3, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nawet wtedy, gdy nie jest stosowany jako nawóz. Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f ustawy, tzw. podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%, natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Wspomniany wyżej załącznik nr 3 do ustawy stanowi wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, a w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. opodatkowanych stawką 8%, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy.

Pod pozycją 59 ww. załącznika nr 3, znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 - ex 20.15.3 o nazwie: nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia. Zgodnie z art. 2 ust. 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU (mocznik), jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia.

Nie ma przy tym znaczenia do jakich celów jest używany produkt wskazany w grupowanie 20.15.3 PKWiU. Obniżona stawka VAT odnosi się bowiem do danej grupy produktów o określonej nazwie a nie przeznaczeniu. W związku z tym, o ile konkretny produkt można zakwalifikować do grupowania 20.15.3, to niezależnie od faktu wykorzystywania go jako nawóz czy też środek używany w motoryzacji, przy jego sprzedaży możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki 8%.

Powyższe stanowisko potwierdzają także interpretacje indywidualne wydane w analogicznych stanach faktycznych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2012 r. (IPPP3/443-410/12-2/RD) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że "Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, iż sprzedaż opisanego wyrobu, mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU ("mocznik") - jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% (wykluczeniu z powyższego prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku podlega bowiem jedynie cyjanamid wapnia)".

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2015 r. (IPTPP4/443-126/12-4/JM) - "Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Wnioskodawcę do towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU (mocznik), jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej "ustawa o VAT") opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Co do zasady stawka podatku na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-I2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a tej ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, z tym że zgodnie z art. I46a, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta zostaje podwyższona do 8%.

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT zawiera listę towarów i usług dla których obowiązuje obniżona stawka podatku VAT do 8% (do dnia 31 grudnia 2016 r.). Pod pozycją nr 59 Załącznika nr 3 znajdują się produkty sklasyfikowane do symbolu PKWiU ex 20.15.3 "Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia".

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

Ponadto zgodnie z pkt 1 objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W poz. 59 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT, ustawodawca wyłącza zatem z zakresu towarów należących do grupowania 20.15.3 PKWiU i uprawnionych do korzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT jedynie cyjanamid wapnia.

Z opisu niniejszej sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, która prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży samochodów oraz konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje zakupu różnych produktów związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych, które następnie są sprzedawane klientom związanym z branżą motoryzacyjną.

Jednym z takich towarów jest 32,5% roztwór mocznika o nazwie handlowej A. Produkt ten zawiera 46,6% azotanu w suchej masie, dlatego może być stosowany jako nawóz. Jednak substancja ta znajduje przede wszystkim zastosowanie w technologii oczyszczania spalin w silnikach Diesla, powodując redukcję tlenków azotu w spalinach samochodów ciężarowych i w takim charakterze Spółka dokonuje jego sprzedaży. Skład chemiczny umożliwia sklasyfikowanie produktu w grupowaniu 20.15.3 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) jako "Nawozy azotowe mineralne" (nie będące jednocześnie cyjanamidem wapnia).

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania, czy przy sprzedaży produktu o nazwie A., wykorzystywanego w silnikach Diesla (a nie jako nawóz), Spółka ma prawo stosować obniżoną - 8% stawkę podatku od towarów i usług.

Po uwzględnieniu powołanych przepisy prawa podatkowego oraz przedstawionego przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Wnioskodawcę do towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.15.3 PKWiU, jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia. Wnioskodawca w opisie niniejszej sprawy jednoznacznie wskazał, że skład chemiczny umożliwia sklasyfikowanie produktu w grupowaniu 20.15.3 PKWiU jako "Nawozy azotowe mineralne" (nie będące jednocześnie cyjanamidem wapnia). Dlatego też Spółka przy sprzedaży produktu o nazwie A., wykorzystywanego w silnikach Diesla, ma prawo stosować obniżoną - 8% stawkę podatku od towarów i usług, pomimo, że nie jest stosowany jako nawóz.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl