IPPP2/4512-584/15-2/DG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-584/15-2/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT otrzymanych dotacji na pokrycie wydatków w 100% związanych z realizacją projektów dotyczących prowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach dofinansowania ze środków unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT otrzymanych dotacji na pokrycie wydatków w 100% związanych z realizacją projektów dotyczących prowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach dofinansowania ze środków unijnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczącym usługi szkoleniowe. W ramach usług szkoleniowych w ramach zawartych umów Spółka świadczy usługi szkoleniowe w zakresie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Spółka prowadząc szkolenia i usługi doradcze pozyskuje środki pieniężne na przeprowadzenie szkoleń i usług doradczych z Unii Europejskiej. Dofinansowanie szkoleń i usług doradczych z programów Unii Europejskiej wynosi 100%. W ramach szkoleń i usług doradczych z dofinansowaniem z programów Unii Europejskiej beneficjentem środków pieniężnych w każdym przypadku jest Spółka, która złożyła wniosek o udzielenie interpretacji w indywidualnej sprawie.

W celu zrealizowania szkolenia i usług doradczych z dofinansowaniem ze środków unijnych Spółka podpisuje stosowne umowy z organami administracji publicznej, zarządzającymi i czuwającymi nad prawidłowością wydatkowanych środków unijnych. W ramach świadczonych usług Spółka do wykonania obowiązku przeprowadzenia szkoleń i usług doradczych podpisuje umowy z trenerami (osobami zajmującymi się bezpośrednio samym przeprowadzeniem szkoleń) i doradcami.

Spółka realizując poszczególne projekty finansowane w 100% ze środków unii europejskiej otrzymuje 100% dofinansowania, obejmujące koszt przeprowadzenia całego szkolenia i usługi doradczej. W ramach takiego kosztu są wliczane koszty trenerów - osób prowadzących bezpośrednie szkolenia, z którymi Spółka zawiera stosowne umowy cywilnoprawne np. umowy zlecenia, czy też umowy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych, koszt wynagrodzeń doradców oraz pozostałe koszty typu koszty materiałów, wynajem sal, catering dla uczestników szkoleń.

Osoby uczestniczące w szkoleniach i korzystające z usług doradczych w ramach projektów, których dofinansowanie wynosi 100% nie wnoszą żadnych opłat, uczestnictwo dla nich jest całkowicie bezpłatne. Dodatkowo Spółka informuje, że jeżeli tytułem przeprowadzenia szkoleń są zawierane umowy z innymi podmiotami aniżeli osoby fizyczne, to biorące udział

w szkoleniach osoby wskazane przez te inne podmioty, osoby te nie wnoszą jakichkolwiek opłat. Wszelkie koszty są finansowane w 100% ze środków funduszy unijnych. Pozyskane dotacje związane są tylko i wyłącznie ze sfinansowaniem konkretnych działań Wnioskodawcy określonych w zawartej umowie na dofinansowanie - czyli przeprowadzenie szkolenia o określonej tematyce i realizacja konkretnych usług doradczych. Spółka nie wymienia nazw programów oraz umów z powodu posiadania nie jednej umowy w zakresie dofinansowania ze środków unijnych w 100%.

Beneficjentem środków unijnych zawsze jest Spółka. Środki z Unii Europejskiej stanowią dofinansowanie kosztów jakie Spółka ponosi w celu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych. Otrzymane dofinansowania nie stanowią dopłaty do ceny usługi. Z powodu prowadzenia kilku projektów na raz Spółka prowadzi ewidencję w taki sposób, aby każdy projekt był rozliczany w sposób niezależny - każdy projekt jest rozliczany samodzielnie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

1.

zarządzanie projektem,

2.

rekrutacja uczestników

3.

audyt projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z innym podmiotem, który realizuje pozostałe działania w projekcie (m.in. realizuje szkolenia i usługi doradcze).

Osoby uczestniczące w szkoleniach i korzystające z usług doradczych w ramach ww. projektu nie wnoszą żadnych opłat, uczestnictwo dla nich jest całkowicie bezpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane dotacje na pokrycie wydatków w 100% związanych z realizacją projektów dotyczących prowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach dofinansowania ze środków unijnych podlega ujęciu w deklaracji VAT-7 jako obrót.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie zaś z brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29a ustawy o VAT- obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W związku z aktem akcesyjnym Polska jest zobowiązana do implementacji do przepisów krajowych dyrektywy unijnej w zakresie podatku od wartości dodanej. Natomiast Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z regulacji zawartych w przepisach dyrektyw unijnych. Dlatego też cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT winien stanowić odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Bezpośrednie odzwierciedlenie przepisów dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej przedstawia art. 29a ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

Dokonując analizy treści opisanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wyłącznie dotacje mające charakter przedmiotowy, które stanowią dopłatę do ceny towaru lub usługi. Tego rodzaju dofinansowanie stanowi uzupełnienie podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług z uwagi na pokrycie części należności z otrzymanej dotacji.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót jest ustalenie, czy dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie podlegają jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług te dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, z powodu braku wpływu na cenę dostarczanych towarów/świadczonych usług. Istotne zatem dla określenia czy dana dotacja jest opodatkowana, czy też nie, będą szczegółowe warunki jej przyznania określające realizowane cele z tytułu dofinansowania.

Wszelkie dotacje otrzymane przez Wnioskodawcę, a dotyczące pokrycia w 100% świadczonych usług w ramach oferowanych szkoleń stanowiły dofinansowanie na realizację określonych zadań, a nie stanowią dopłat do ceny realizowanych usług, czy też rekompensatę z powodu obniżenia ich ceny.

W podobnych sprawach opisanych wyżej przez Wnioskodawcę Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS lub Trybunał) wypowiadał się w zakresie warunków do spełnienia których uzależnione jest opodatkowanie podatkiem VAT dotacji. Jako przykład należy wskazać orzeczenie w sprawie C-184/00 Office de Produits Wallons Asbf przeciwko państwu belgijskiemu, w którym Trybunał uznał, że sam fakt, że dotacja może mieć wpływ na cenę towarów lub świadczonych usług nie wystarcza by dotacja ta była opodatkowana. Konieczne jest bowiem by była ona wypłacana danemu podmiotowi bezpośrednio w celu umożliwienia mu dostarczenia określonych towarów lub świadczenia określonych usług.

W opisanym stanie faktycznym kwota przyznanych dotacji pokrywa jedynie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę. Tym samym, nie występuje jakikolwiek związek pomiędzy wysokością przyznanej dotacji, a ceną z tytułu podejmowanych działań przez Wnioskodawcę.

Natomiast świadczenie usług stanowi świadczenie dokonywane na rzecz konkretnie określonego podmiotu za wynagrodzeniem ponoszonym przez usługobiorcę - które jest ekwiwalentem pieniężnym (co do zasady) dokonywanego świadczenia. Powyższe stwierdzenia zostały wypracowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - przykładowo w orzeczeniu w sprawie C-16/93, gdzie wskazano m.in.: "świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 2 (1) VI Dyrektywy VAT i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne (...)".

W analizowanej sytuacji brak jest tego rodzaju nabywcy usługi, w konsekwencji należy stwierdzić, że dotacja nie może być uznana za wynagrodzenie za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Wnioskodawcę.

Reasumując - podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obrót zwiększa się o otrzymane dotacje bezpośrednio związane z ceną świadczonych usług przez podatnika. W opisanym stanie faktycznym otrzymane dotacje nie mają żadnego wpływu na cenę (kwotę należną) z tytułu świadczenia usług, ponieważ otrzymana dotacja przez Wnioskodawcę służy pokryciu całości kosztów szkoleń. Nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo za odpłatne świadczenie usług uznaje się również zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W sytuacji w jakiej podatnik dokonuje nieodpłatnego świadczenia usług nie występują żadne cele osobiste podatnika, żadne cele pracowników podatnika, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Ponadto nie występuje inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Ponieważ podatnik świadczy usługi szkoleniowe ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy dochodzi do dofinansowania w 100% z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów szkoleń nie występuje bezpośredni związek między ceną sprzedaży a otrzymaną dotacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Generalnie ustawa o VAT, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. (art. 29 ust. 1) jak i od 1 stycznia 2014 r. (art. 29a ust. 1), jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT wskazuje to, co otrzymuje dostawca/usługodawca od nabywcy za dostarczone towary/wykonane usługi, a więc za dokonaną sprzedaż.

Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności - nie podlega opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczącym usługi szkoleniowe w zakresie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Spółka prowadząc szkolenia i usługi doradcze pozyskuje środki pieniężne na przeprowadzenie szkoleń i usług doradczych z Unii Europejskiej. Wnioskodawca jest beneficjentem środków pieniężnych pozyskanych z programów Unii Europejskiej na realizację ww. usług.

W ramach świadczonych usług Spółka w celu wykonania szkoleń i usług doradczych podpisuje umowy z trenerami (osobami zajmującymi się bezpośrednio samym przeprowadzeniem szkoleń) i doradcami.

Spółka realizując poszczególne projekty finansowane ze środków unii europejskiej otrzymuje 100% dofinansowania na pokrycie kosztów przeprowadzenia całego szkolenia i usługi doradczej. Obejmują one koszty trenerów - osób prowadzących bezpośrednie szkolenia, koszt wynagrodzeń doradców oraz pozostałe koszty typu koszty - materiały, wynajem sal, catering dla uczestników szkoleń.

Osoby uczestniczące w szkoleniach i korzystające z usług doradczych w ramach projektów, których dofinansowanie wynosi 100% nie wnoszą żadnych opłat, uczestnictwo dla nich jest całkowicie bezpłatne. Wszelkie koszty są finansowane w 100% ze środków funduszy unijnych.

Pozyskane dotacje związane są tylko i wyłącznie ze sfinansowaniem konkretnych działań Wnioskodawcy określonych w zawartej umowie na dofinansowanie - czyli przeprowadzenie szkolenia o określonej tematyce i realizacja konkretnych usług doradczych. Otrzymane dofinansowania nie stanowią dopłaty do ceny usługi.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

1.

zarządzanie projektem,

2.

rekrutacja uczestników,

3.

audyt projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z innym podmiotem, który realizuje pozostałe działania w projekcie (m.in. realizuje szkolenia i usługi doradcze).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy otrzymywane dotacje na pokrycie wydatków w 100% związanych z realizacją projektów dotyczących prowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach dofinansowania ze środków unijnych podlegają opodatkowaniu i rozliczeniu w deklaracji VAT-7.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektów ze środków funduszy unijnych. Dofinansowanie pokrywa koszty realizacji projektów. Zatem skoro pozyskane dotacje przeznaczone są na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanych projektów to oznacza, że w opisanej sytuacji występują dotacje o charakterze zakupowym, a nie dotacje mające na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

W konsekwencji, w związku z realizacją projektów w całości sfinansowanych ze środków funduszy unijnych, Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym przedmiotowe dotacje nie będą stanowiły czynności opodatkowanych VAT, gdyż czynności te nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

W związku z tym otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie (dotacje) ze środków funduszy unijnych przeznaczone na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanych projektów polegających na zrealizowaniu szkoleń i usług doradczych nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz art. 29a ust. 1 obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., a tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu i rozliczaniu w składanych deklaracjach VAT-7.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl