IPPP2/4512-371/15-2/MJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-371/15-2/MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* braku opodatkowania nieodpłatnych świadczeń - jest prawidłowe,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnych świadczeń oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej zwane Spółką) jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

Spółka zawarła w imieniu własnym umowy z wykonawcami zewnętrznymi, dla których bezpłatnie użycza pomieszczenia i części nieruchomości służące:

* przechowywaniu części zamiennych niezbędnych do wykonywania zawartej umowy napraw i przeglądów na terenie Spółki oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy, którzy realizują te naprawy i przeglądy,

* przechowywaniu środków czystości i urządzeń oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy zapewniającego utrzymanie czystości na terenie Spółki,

* infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Wyżej wymienione użyczenia służą działalności gospodarczej Spółki.

Od zakupów związanych z utrzymaniem pomieszczeń (np. zakup energii, co, etc.) Spółka odlicza VAT naliczony, a wartość netto zakupionych usług ujmuje do kosztów uzyskania przychodów. W związku z nieodpłatnym udostępnianiem pomieszczeń i części nieruchomości, Spółka wystawia faktury własne, w których nalicza podatek należny VAT z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i części nieruchomości wykonawcom zewnętrznym dla celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem należnym VAT.

2. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług (np. energii, co, etc.) dotyczących użyczonych wykonawcom pomieszczeń.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem Spółki, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i części nieruchomości wykonawcom zewnętrznym, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółki nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem należnym VAT, jako nieodpłatne świadczenie usług, ponieważ nie można uznać ww. użyczeń jako nieodpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń na rzecz wykonawców zewnętrznych (usługodawców) wynika z zawartych umów, gdzie Spółka zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia miejsca dla przechowywania części zamiennych lub materiałów i urządzeń służących utrzymaniu czystości. Z użyczonych pomieszczeń korzystają również pracownicy usługodawców, którzy wykonują czynności zgodne z zawartą umową.

Z kolei nieodpłatne udostępnienie części nieruchomości pod urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej również wynika z zawartej umowy i ma służyć zapewnieniu łączności dla sieci zainstalowanych urządzeń na terenie Spółki.

Należy zauważyć, że udostępnianie kontrahentom składników majątkowych służących jedynie do wykonywania działalności zleconej nie jest uznawane za świadczenie usług. Udostępnianie to stanowi element składowy współpracy stron i ma umożliwić realizację zlecenia stanowiącego czynność podlegającą opodatkowaniu.

Ad 2.

W opinii Spółki, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z utrzymaniem użyczonych bezpłatnie pomieszczeń i części nieruchomości na zasadach ogólnych zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, ponieważ wiąże się to z działalnością Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nieodpłatne świadczenie usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem warunkiem opodatkowania nieodpłatnej czynności, polegającej na użyciu towarów stanowiących część przedsiębiorstwa jest łączne spełnienie przesłanek określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, tj. użycie tych towarów do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa (w całości lub w części) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Przy czym przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Niedopełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest podstawą do traktowania nieodpłatnej czynności, jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca zawarł w imieniu własnym umowy z wykonawcami zewnętrznymi, dla których bezpłatnie użycza pomieszczenia i części nieruchomości służące:

* przechowywaniu części zamiennych niezbędnych do wykonywania zawartej umowy napraw i przeglądów na terenie Spółki oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy, którzy realizują te naprawy i przeglądy,

* przechowywaniu środków czystości i urządzeń oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy zapewniającego utrzymanie czystości na terenie Spółki,

* infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Wyżej wymienione użyczenia służą działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Od zakupów związanych z utrzymaniem pomieszczeń (np. zakup energii, co, itp.) Wnioskodawca odlicza VAT naliczony, a wartość netto zakupionych usług ujmuje do kosztów uzyskania przychodów. W związku z nieodpłatnym udostępnianiem pomieszczeń i części nieruchomości, Wnioskodawca wystawia faktury własne, w których nalicza podatek należny VAT z tego tytułu.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych usług użyczenia pomieszczeń i części nieruchomości.

W świetle przywołanych wyżej przepisów prawa podatkowego oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że świadczenie polegające na nieodpłatnym użyczaniu pomieszczeń i części nieruchomości wykonawcom zewnętrznym jest związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, wobec czego nie stanowi świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w związku z nieodpłatnym użyczeniem pomieszczeń i części nieruchomości ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług dotyczących użyczonych pomieszczeń.

Treść art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zatem, aby móc odliczyć podatek naliczony od nabytych towarów i usług, muszą zostać spełnione również dwa warunki, tj. nabycie musi być dokonane przez podatnika, i towary/usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a prowadzona przez niego działalność gospodarcza związana jest wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Wobec tego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług, przy czym nie ma znaczenia, że są to usługi związane z pomieszczeniami użyczanymi nieodpłatnie wykonawcom zewnętrznym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl