IPPP2/4512-348/15-2/DG - Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-348/15-2/DG Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2010 r. prowadzi działalność fizjoterapeutyczną - świadczy usługi z zakresu ochrony medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonując zawód medyczny. Strona posiada tytuł magistra fizjoterapii. Zakres wykonywanych zabiegów obejmuje masaż leczniczy i gimnastykę leczniczą oraz - fizykoterapię - stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, usługi nie są realizowane w ramach skierowania od lekarza. Działalność gospodarcza jest dodatkowym źródłem przychodu Wnioskodawcy, którego podstawę stanowi przychód z tytułu umowy o pracę.

Wnioskodawca jest osobą niewidomą, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (kod 04-0), w związku z czym samodzielna obsługa kasy fiskalnej jest problematyczna. Od początku prowadzenia działalności Strona korzysta z karty podatkowej - "działalność na podstawie tabeli poz. 88, usługi kosmetyczne". Obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku podatkowym 2014 kwoty 20.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Strony ma prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej ponieważ:

* wykonuje zawód fizjoterapeuty spełniający kryteria: "inny zawód medyczny", o którym mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Osoba wykonująca inny zawód medyczny to osoba, która uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,

* zakres wykonywanej działalności jest formą usług medycznych. Na działalność fizjoterapeutyczną składają się bowiem:

* kinezyterapia - leczenie ruchem,

* fizykoterapia - stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury,

* masaż leczniczy - wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych,

* obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Ponadto Wnioskodawca sygnalizuje, że konieczność stosowania kasy fiskalnej byłaby dla Niego dużym utrudnieniem, ze względu na dysfunkcję wzroku - Wnioskodawca nie odnalazł dotychczas informacji o ułatwieniach technicznych dla osób niewidomych i słabowidzących w postaci tzw. "ubrajlowienia lub udźwiękowienia" kas fiskalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca od 2010 r. prowadzi działalność fizjoterapeutyczną (PKD 86.90.A) - świadczy usługi z zakresu ochrony medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonując zawód medyczny. Strona posiada tytuł magistra fizjoterapii. Zakres wykonywanych zabiegów obejmuje masaż leczniczy i gimnastykę leczniczą oraz - fizykoterapię - stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury. Działalność gospodarcza jest dodatkowym źródłem przychodu Wnioskodawcy, poza przychodami z umowy o pracę.

Obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku podatkowym 2014 kwoty 20.000 zł.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy świadczone usługi fizjoterapii obowiązany jest ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej, czy też korzysta ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

Jak już wcześniej wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Usługi jakie świadczy Wnioskodawca należą do usług z zakresu ochrony medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że posiada tytuł magistra fizjoterapii i wykonuje usługi fizjoterapeutyczne (masaż, gimnastyka lecznicza) i usługi fizykoterapii na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Tut. Organ wskazuje, że usługi fizjoterapii i fizykoterapii wykonywane przez Wnioskodawcę - tj. osobę z dyplomem magistra fizjoterapii, nie podlegają obligatoryjnemu ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. zgodnie z § 4 pkt 2 lit. f w związku z § 9 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., gdyż nie są usługami wykonywanymi przez lekarza.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że przychody z tytułu wykonywania usług fizjoterapii nie przekraczają kwoty 20.000 zł rocznie.

Należy wskazać, że usługi świadczone przez Stronę nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zatem do Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z tym Wnioskodawca może korzystać w 2015 r. - maksymalnie do 31 grudnia 2016 r. ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20.000 zł z tytułu świadczenia usług fizjoterapii i fizykoterapii; po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawca stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Strona przekroczyła obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionym we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl