IPPP2/4512-319/16-4/BH, VAT w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz klientów z Polski i Ukrainy. - Pismo... - OpenLEX

IPPP2/4512-319/16-4/BH - VAT w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz klientów z Polski i Ukrainy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-319/16-4/BH VAT w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz klientów z Polski i Ukrainy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietna 2016 r. (data wpływu 22 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz klientów z Polski i Ukrainy jest:

* prawidłowe - w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów w przypadku, gdy zapłata nastąpi za pobraniem przez operatora i wpłacana będzie w całości na rachunek bankowy Spółki lub zapłata będzie dokonywana przez klientów przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Spółki,

* nieprawidłowe - w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów w przypadku, gdy zapłata nastąpi przy użyciu karty płatniczej.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku z prowadzoną sprzedażą w systemie wysyłkowym na rzecz klientów z Polski i Ukrainy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka SA (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca"), będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności opodatkowane. Spółka zajmuje się szeroko rozumianą produkcją oraz sprzedażą obuwia dziecięcego dla kontrahentów w Polsce oraz poza granicami kraju.

Obecnie Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż obuwia na rynek ukraiński przy pomocy sklepu internetowego. Spółka pragnie podkreślić, iż sprzedaż ta będzie odbywała się tylko i wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych na terenie Ukrainy. Oferta sprzedaży towarów zamieszczona na stronie internetowej będzie wyrażona w walucie obcej tj. hrywnach (UAH).

Zamówienia klientów z Ukrainy będą składane bezpośrednio w systemie sprzedażowym sklepu internetowego należącego do Spółki. W Spółce będzie dokonywane kompletowanie i pakowanie towaru dla tych klientów.

Projekt będzie realizowany przy pomocy operatora pocztowego (dalej jako: "Operator"), wchodzącego w skład grupy pocztowej na Ukrainie X. Group. Wysyłka towaru będzie dokonywana na podstawie zamówienia złożonego przez klientów z Ukrainy, wystawionej faktury eksportowej przez Spółkę zawierającej wyspecyfikowanie towaru podlegającego sprzedaży i dokonaniu odprawy celnej zbiorczej (dokumenty CN23, CN37, CP71, CP87).

Zamówienie złożone w sklepie internetowym przez klientów z Ukrainy zawierać będzie przedmiot transakcji (określenie zamówionych towarów) oraz dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres na Ukrainie.

Płatność za towar będzie regulowana przez wyżej wymienionych klientów z Ukrainy w następujący sposób:

I.

za pobraniem przez Operatora lub

II.

bezpośrednim przelewem na rachunek Spółki przez klientów, lub

III.

przez ściągnięcie środków z karty płatniczej klientów i przelanie ich na rachunek bankowy Spółki.

Operator będzie dostarczał przesyłkę do klientów na Ukrainie i w przypadku rozliczeń "za pobraniem" w oparciu o pkt (i) powyżej odbierał zapłatę w walucie obowiązującej na Ukrainie (UAH). Następnie należności pobrane przez Operatora od klientów będą przekazywane w całości na konto bankowe Spółki po ich przewalutowaniu na EUR.

W tym miejscu należy nadmienić, iż Operator udostępni Spółce panel administracyjny do obsługi paczek, gdzie po zalogowaniu prezentowane będą informacje dotyczące danego partnera z podsumowaniem bieżącej obsługi przesyłek, ilości odbiorców, sumie pobrań, zwrotów.

Panel ten daje możliwość w szybki sposób śledzenia przemieszczenia się danej przesyłki. Codziennie wysyłane będą raporty z dostarczonych przesyłek tj. kod kreskowy przesyłki, numer dokumentu księgowego (faktury), data przesyłki, wartość przesyłki, data dostarczenia przesyłki, dane klientów.

Panel ten będzie również generował raporty płatności określający za jakie przesyłki po dostarczeniu ich danego dnia zostały przyjęte pieniądze, oraz wysokość pobranych kwot.

Niezależnie od powyższego przedsięwzięcia, Spółka zamierza uruchomić również sklep internetowy dla obsługi sprzedaży krajowej, gdzie odbiorcami byłyby osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w Polsce.

Dostawa towarów do klientów w Polsce będzie realizowana za pośrednictwem Poczty i firmy kurierskiej V.

Zamówienie złożone w sklepie internetowym przez klientów z Polski zawierać będzie przedmiot transakcji (określenie zamówionych towarów) oraz dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres w Polsce.

Płatność za towar będzie regulowana przez klientów z Polski w następujący sposób:

1.

za pobraniem przez operatora (Poczta i firmy kurierskiej V.) i wpłaceniem ich w całości na rachunek bankowy Spółki, lub

2.

bezpośrednim przelewem na rachunek bankowy Spółki przez klientów, lub

3.

przez ściągnięcie środków z karty płatniczej klientów i przelanie ich na rachunek bankowy Spółki.

W oparciu o złożone zamówienie w sklepie internetowym oraz dowody wpłaty Spółka będzie mogła określić przedmiot transakcji (określenie zamówionych towarów) oraz wskazać dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może nie ewidencjonować sprzedaży towarów na rzecz wyżej wymienionych klientów na Ukrainie oraz w Polsce za pośrednictwem sklepów internetowych na podstawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych w oparciu o § 2 pkt 1 w odniesieniu do pozycji nr 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ("Ustawa o VAT"). W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W aktualnym stanie prawnym obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ("Rozporządzenie MF").

Jak wynika z zapisu § 2 pkt 1 Rozporządzenia MF, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2016 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

W poz. 37 załącznika ("Załącznik") do Rozporządzenia MF wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) jako czynność zwolnioną, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 pkt 1 Rozporządzenia MF w powiązaniu z poz. 37 Załącznika do Rozporządzenia MF, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

1.

dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym pocztą lub firmą kurierską,

2.

zapłatę za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej),

3.

z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż w oparciu o poz. 37 załącznika do Rozporządzenia MF ma prawo do nie ewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz klientów w Polsce jak i na Ukrainie przy pomocy kas rejestrujących z uwagi na następujące fakty:

1.

sprzedaż towarów na rzecz klientów w Polsce i na Ukrainie odbywać się będzie za pośrednictwem sklepu internetowego w systemie wysyłkowym (poprzez Operatora na Ukrainie oraz Pocztę i firmę kurierską V. w Polsce),

2.

zapłata za wykonane czynności odbywać się będzie za pośrednictwem przelewów bankowych na rachunek bankowy Spółki,

3.

z ewidencji i dowodów dokumentujących złożone zamówienie oraz zapłatę, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

Poniżej Spółka przedstawia przykładowe interpretacje:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 marca 2015 r. (IBPP3/4512-68/15/EJ) stwierdza: "Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, za które otrzymuje w całości zapłatę na własny rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów (systemu) dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących".

Interpretacja z dnia 31 maja 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP3/443-637/13/KG) stwierdza: "dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście obecnie obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów w przypadku, gdy zapłata nastąpi za pobraniem przez operatora i wpłacana będzie w całości na rachunek bankowy Spółki lub zapłata będzie dokonywana przez klientów przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Spółki oraz jest nieprawidłowe w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów w przypadku, gdy zapłata nastąpi przy użyciu karty płatniczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz eksport towarów.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się przez dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a.

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b.

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest polskim podmiotem - podatnikiem podatku VAT i zamierza dokonywać sprzedaży swoich towarów, za pośrednictwem internetu, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mających miejsce zamieszkania w Polsce jak i na Ukrainie. Wnioskodawca po przyjęciu zamówienia będzie dokonywał kompletowania i pakowania towarów. W przypadku klientów z Ukrainy wysyłka towaru będzie dokonywana na podstawie złożonego zamówienia, wystawionej faktury eksportowej przez Spółkę zawierającej wyspecyfikowanie towaru podlegającego sprzedaży i dokonaniu odprawy celnej zbiorczej (dokumenty CN23, CN37, CP71, CP87).

Z przedstawionych okoliczności wynika zatem, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zarówno z Polski jak i z Ukrainy są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT wymienionymi w art. 5 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju oraz jako eksport towarów. Czynności te spełniają także definicję sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy a zatem są czynnościami, które, co do zasady, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Należy w tym miejscu wskazać, że na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł (...).

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W § 4 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia wymienione zostały niektóre czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i § 3.

W poz. 37 załącznika do rozporządzenia, jako czynności korzystające ze zwolnienia, wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

1.

zapłata za dostawę towarów w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

2.

z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz transakcja została dokonana.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu, zamówienie złożone w sklepie internetowym przez klientów z Ukrainy zawierać będzie przedmiot transakcji (określenie zamówionych towarów) oraz dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres na Ukrainie. Płatność za towar będzie regulowana w różny sposób tj. za pobraniem przez Operatora lub bezpośrednim przelewem na rachunek Spółki przez klientów, lub przez ściągnięcie środków z karty płatniczej klientów i przelanie ich na rachunek bankowy Spółki. Operator będzie dostarczał przesyłkę do klientów na Ukrainie i w przypadku rozliczeń "za pobraniem" będzie odbierał zapłatę w walucie obowiązującej na Ukrainie (UAH). Następnie należności pobrane przez Operatora od klientów będą przekazywane w całości na konto bankowe Spółki po ich przewalutowaniu na euro. Operator udostępni Spółce panel administracyjny do obsługi paczek, gdzie po zalogowaniu prezentowane będą informacje dotyczące danego partnera z podsumowaniem bieżącej obsługi przesyłek, ilości odbiorców, sumie pobrań, zwrotów. Panel ten daje możliwość w szybki sposób śledzenia przemieszczenia się danej przesyłki. Codziennie wysyłane będą raporty z dostarczonych przesyłek tj. kod kreskowy przesyłki, numer dokumentu księgowego (faktury), data przesyłki, wartość przesyłki, data dostarczenia przesyłki, dane klientów. Panel ten będzie również generował raporty płatności określający za jakie przesyłki po dostarczeniu ich danego dnia zostały przyjęte pieniądze, oraz wysokość pobranych kwot.

Dostawa towarów do klientów w Polsce będzie realizowana za pośrednictwem Poczty i firmy kurierskiej V. Zamówienie złożone w sklepie internetowym przez klientów z Polski zawierać będzie przedmiot transakcji (określenie zamówionych towarów) oraz dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres w Polsce. Płatność za towar będzie regulowana w następujący sposób: za pobraniem przez operatora (Poczta i firmy kurierskiej V.) i wpłaceniem ich w całości na rachunek bankowy Spółki, lub bezpośrednim przelewem na rachunek bankowy Spółki przez klientów, lub przez ściągnięcie środków z karty płatniczej klientów i przelanie ich na rachunek bankowy Spółki. W oparciu o złożone zamówienie w sklepie internetowym oraz dowody wpłaty Spółka będzie mogła określić przedmiot transakcji (określenie zamówionych towarów) oraz wskazać dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres.

Analiza opisanego we wniosku zdarzenia oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione wszystkie przesłanki dla uznania, że Wnioskodawca dokonując dostawy towarów wymienionych we wniosku (a więc innych niż przedstawione w § 4 pkt 1 rozporządzenia) nie będzie miał obowiązku ewidencji tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku gdy zapłata będzie dokonywana za pobraniem przez operatora (Poczta i firmy kurierskiej V.) a następnie będzie wpłacana w całości na rachunek bankowy Spółki lub zapłata będzie dokonywana przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Spółki przez klientów. Wnioskodawca w powyższych przypadkach wypełni warunki wymienione w poz. 37 załącznika do rozporządzenia tj. sprzedaż towarów na rzecz klientów w Polsce i na Ukrainie odbywać się będzie za pośrednictwem sklepu internetowego w systemie wysyłkowym poprzez Operatora na Ukrainie oraz Pocztę i firmę kurierską V. w Polsce, zapłata za wykonane czynności odbywać się będzie za pośrednictwem przelewów bankowych na rachunek bankowy Spółki oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących złożone zamówienie oraz zapłatę, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy. Oznacza to, że dostawa towarów, w warunkach opisanych we wniosku, będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika.

Wnioskodawca nie wypełni jednak warunków dla zastosowania zwolnienia przysługującego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika, w przypadku gdy zapłata za sprzedany towar nastąpi poprzez ściągnięcie środków z karty płatniczej. Należy zaznaczyć, że płatność kartą płatniczą nie zmienia charakteru transakcji - nadal jest w istocie transakcją gotówkową. W takim przypadku nie jest spełniony warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Stąd też, w przypadku płatności dokonywanej przez nabywców za towar poprzez wykorzystywanie kart płatniczych nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy nabywca towaru dokona zapłaty posługując się kartą płatniczą, to Wnioskodawca zobowiązany będzie do zaewidencjonowania dokonanej transakcji za pośrednictwem kasy rejestrującej, zgodnie z regulacjami dotyczącymi kas rejestrujących.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl