Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/4512-316/15-2/AOg/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie dokonanych zakupów towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego, tzw. małego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie dokonanych zakupów towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego tzw. małego projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sprzedaż dokonywana przez Stowarzyszenie, zarówno w poprzednim, jak i w bieżącym roku podatkowym, nie przekracza limitów określonych w art. 113 UVAT i w związku z tym Stowarzyszenie z mocy prawa korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie dokonuje zakupów towarów i usług, w tym takich, w których cenie zawarty jest podatek naliczony. Zakupy dokonywane są między innymi w ramach i w związku z realizacją projektu unijnego, tzw. małego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek naliczony zawarty w cenie dokonanych zakupów towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego, tzw. małego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, iż Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT zwolnionym podmiotowo na podstawie art. 113 UVAT i nie dokonuje czynności opodatkowanych, w świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 4 UVAT nie ma możliwości odzyskiwania podatku VAT naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów i usług. Stowarzyszenie jest bowiem podatnikiem VAT zwolnionym, a dokonywane przez Stowarzyszenie czynności nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. W konsekwencji tego, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zwartego cenie zakupionych towarów i usług, co wynika z art. 86 ust. 1 UVAT (zgodnie z którym prawo do odliczenia przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Stowarzyszenie takich nie wykonuje) i art. 88 ust. 4 UVAT (zgodnie z którym prawo do odliczenia przysługuje jedynie zarejestrowanym podatnikom VAT czynnym, a Stowarzyszenie nie ma takiego statusu, jest bowiem podatnikiem VAT zwolnionym). Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego, tzw. małego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, wynika że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast z art. 113 ust. 9 wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ze stanu faktycznego wynika, że sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę, zarówno w poprzednim, jak i w bieżącym roku podatkowym, nie przekracza limitów określonych w art. 113 ustawy o VAT i w związku z tym Stowarzyszenie z mocy prawa korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług, w tym takich, w których cenie zawarty jest podatek naliczony. Zakupy dokonywane są między innymi w ramach i w związku z realizacją projektu unijnego, tzw. małego projektu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT. W omawianej sprawie Wnioskodawca tych warunków nie spełnia. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę, między innymi w ramach realizacji projektu unijnego, nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak wskazano we wniosku Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT - nie jest więc czynnym podatnikiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art. 87 ustawy o VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, w tym towarów i usług nabywanych w ramach realizacji projektu unijnego tzw. małego projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl